Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
.  ·-ἑεῆ. 7-2ο .3:5¦_ἴ   _.ἔὑέ_ἑ:__“.“_ω;ὡ%_ὲ Έ 
ΠΑΡΑΣκΗΜἰ;ϊἘἘἘΉἔ7Δἶ ^ΕΤ Μ -,  
   ι “ `  ·_ι νῇλἡρωσε με 
, .;· κ ν .' ;:· 6·  7 · 224 ω Σάββατο
η βασική "Οσα" 
ι· οΛγΜιιιΑκ
  ΜΜΜ
Με το" ΣΑΝ-ω! ΤΗΣ ΜΜΜ
Η... “ρ02ι“ινών  
προσπάθειά του να τον
προσλάβει και νιατί
το... όνειρό τον έχει
κάνει πλέον Φτερά... ως ο 2Ιχ¦“Μ,ς
Νιγηρ·ιινὸς Φορ Σω Μ
κέρδισε Πι3νΠ›ιις
ΤΑ Μ ΕΜ'.
"ΟΥ «ΣΜΝΕ»
ΠΑ ΤΜΕ|Λ
ΧρυαόΦι για
ζ | Μαζααακαύ και
Ντααρμάζ
  - !'
Με πόσα χρήματα το" ^ Ο
Οι· ιιιιινι Λ Μι·ν
   η· '(ι·ιιμιωι ιι: ν: ιι
ο   ?ω Μ ιιριιιιιιιη
επέλεξε τελικα τον ΛΝΛΝεπΣε_ _ _
ι Ι Μ Αναστασιὁδη ο 'βαν Με
 _ .  `· ΚΑΝΕΝΑ ΣγΜΒαΜια  Μαννα!
έ να. "ΑΝ" Α"Π ΤΟΝ Μ"ΕΡΓΚ  
 ΐ'ΐ  Ο ΠΑΟΚ ΠΣ α 
;· · _Ύ ΨΠἩΜΞ ΚΔ' ΑΛΛΟΣ;  ϊ
ῦ  -ι ἐΪἶ_ Μ' ο ΜΜΜ   Ξ 
θα ια κυνηγήσει
 ΦααΜρει τώρα για φορ που γω Νέμο “Μ έξῳ“ _ , ζ
Προσθηκη ο Σιραμαιαανι -·
ξανόοΜΠ°ῇπέ Σω Α  μ, θα κανειαι6ιαφορα