Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
. ·-ἑεῆ. 7-2ο .3:5¦_ἴ  _.ἔὑέ_ἑ:__“.“_ω;ὡ%_ὲ Έ 
ΠΑΡΑΣκΗΜἰ;ϊἘἘἘΉἔ7Δἶ ^ΕΤ Μ -, 
  ι “ ` ·_ι νῇλἡρωσε με 
, .;· κ ν .' ;:· 6· 7 · 224 ω Σάββατο
η βασική "Οσα" 
ι· οΛγΜιιιΑκ
 ΜΜΜ
Με το" ΣΑΝ-ω! ΤΗΣ ΜΜΜ
Η... “ρ02ι“ινών 
προσπάθειά του να τον
προσλάβει και νιατί
το... όνειρό τον έχει
κάνει πλέον Φτερά... ως ο 2Ιχ¦“Μ,ς
Νιγηρ·ιινὸς Φορ Σω Μ
κέρδισε Πι3νΠ›ιις
ΤΑ Μ ΕΜ'.
"ΟΥ «ΣΜΝΕ»
ΠΑ ΤΜΕ|Λ
ΧρυαόΦι για
ζ | Μαζααακαύ και
Ντααρμάζ
 - !'
Με πόσα χρήματα το" ^ Ο
Οι· ιιιιινι Λ Μι·ν
  η· '(ι·ιιμιωι ιι: ν: ιι
ο  ?ω Μ ιιριιιιιιιη
επέλεξε τελικα τον ΛΝΛΝεπΣε_ _ _
ι Ι Μ Αναστασιὁδη ο 'βαν Με
 _ . `· ΚΑΝΕΝΑ ΣγΜΒαΜια Μαννα!
έ να. "ΑΝ" Α"Π ΤΟΝ Μ"ΕΡΓΚ 
 ΐ'ΐ Ο ΠΑΟΚ ΠΣ α 
;· · _Ύ ΨΠἩΜΞ ΚΔ' ΑΛΛΟΣ; ϊ
ῦ -ι ἐΪἶ_ Μ' ο ΜΜΜ  Ξ 
θα ια κυνηγήσει
 ΦααΜρει τώρα για φορ που γω Νέμο “Μ έξῳ“ _ , ζ
Προσθηκη ο Σιραμαιαανι -·
ξανόοΜΠ°ῇπέ Σω Α μ, θα κανειαι6ιαφορα