Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
η. ν '
ων “'
· 7·ἶἔ
κ.> ω· _<:·
8-5 :ώ ..
. | Ϊ! γ Λ /
_ κ . · τ
η, ΜΚ;_ ΠΜ" .:> Σ
 =· Ι.- ,:ἄ :~
χ ΧΑ το..
-·. τ >·-· :€'
 ξ:- . ο ά - -_ .'ὶΠ_ “
ιιοοιιιοιινοιις»
Το ιιιιονιιια οιλιιιιιιιι
'ια τον Πολιτ"...
ΓραφειοΠΛΝ0Σ ΛΟΥΠ0Σ `Σταη γη
ιι ιιιιιιια ιι Η'
απο ιο Ειιι·ο
·~ τ Γραφειο ΚΩΣΤΑΣ ΤΣ|ΛΗΣ το.. ι3
:απο ·· 
·ῆζ< ` ` νι! σέ
τ · .
Ι 'ν' »·ὡ· Ι
Ε¦ιιΡιολιι ΙΜ ΑΕΚ οιιιν Ποριογαλικιι
Ομοοιιον6ια για τον Φερνανιο Παω 
Η ,ή α
.¦- _ .
Τριτη 12 |ουλιου 2ΟΊ8 / Φυλλο "223 (2423) / € 1.30
_Νἶιντακ:
Ενώ μειώνονται οι 8Μἱ683 για ποπ και δεν
προχωραοι οριατιιτα τον 2020ΥΛ|Α λογω πιο τιμωρία8
του. στον ΑΕΚ πλέον βλέπουν και αλλοα8 εαιθοτικοὐ8
Ο.  μ ς  Νέα οιι£νοιιοιινιΙι
, Η η Ε:ὲι“ . έ : 7 Ι
Το «δέντρο» (4-3-2-ῆ·)=~ηααἑὁοκιμαοε“χθεΒ και ιι.ιιροσιιαθεια=>του Γεωργιανού 
Ἐγτεχνικου να ε`ξαντλιιοει:ι(αθε τιεριθωριο αξιοιιοιιισηἑ του σημερινοα-του ροοτερ 
Δ ο ϊ · ϊ( έ
8 ΣΕ^|ΔΕΣ ΑΠΟΚΛΕ|ΣΤ|ΚΛ ΠΔ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟ|ΜΛΣ|Λ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝ|Α: Νικο8 Κιιοιγιαννα8
Δ|Α8ΑΣΤΕ στο «θΡ5» με τον Τασο Τσαταλη
α Ειιιατοοιαιι Μιιοιιονανοτο ιιιιι ιιαοΜιιιια
ΜΒ' °"ἱΖ°"" '|" "Ν έΕ'ω°"» γ  γ 7 Ξ
/ ° ε"°"' θ"8"'°"°"'|'€'°( 'ο '8"8""'ἱ° η: .  ΔοεκτΗΣε Μεχρι το 2024, των 14χΡοιιο.
δ|°°""'" ""Ι""ῇ"'© "08' Ἡ" <<'|"ί·"'°π""(» 47 ~` ι η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΠγρΟΓ^Ογ “ ΜΜΟ σημερα
τι διαθεση των Διαρκεια8