Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ν" Σ"°Ρ
ο αργκντινας παραμενει
για εναν ακόμα κρανα ατα ραατερ ταα
αααμαιακαα και αι Μαιας τας καριακας
έγιναν εαίααμα ανακαίνααα ένα παρα
ανασα·
α Καμαιααα Μταατ μια πατερα
αακαιρία κι α Βίκτορ -μκ ταν αααία
γνωρίζονται τα Ματια" κρανια.
κααας αιιναααρΞαν ατα τμήματα
αααααμας τας και· Μααρίτας- ταα
ταν αραα0€ραι αακαρίατας
Σαμαρα
κιααας α
καμαιααα ααίρναι
τα ακραααανα για τα
Μαγια Ο .και να
τακαριατ ααα ταν
Μαρ” για ταν
·μαιατααανα και
αναααμανα να αρεαώ και
ααα· μαραατα αταας
μανααικαας. ”καπως
σκακι· μας· α
ΜΜΜ τας...
ΜΒ' 'Δ'
Δ'°... Δ"'||·¦¦
' Για ταν Μααααακαα ο Η
(' ταντ8ρααντ ααα· και α
Γααἑατ Χαμ στα ααικνίαι
για ταν ΜΒΜ Μακ
ΚΛΠ' Η Ω
ΚΑΙ |¦Μ'
τατα πανια μπα ο 'οταν αι αιια
τερματαωαακ·ς ταα αααμαιακαα
αααιΕαν αντίααααι με τις κακές
αιιααας ααίααν ιτααίας και
Μπακ ταν ακτώρρια
ταα Ναοί
Η· ταν Μαασ- κρατα· ταα. ταν ΜΜΜ
ταα ατα Μ. Μ και ταν ΜΜΜ
ΜΜΜ· ταα ατα Ματια· Ματ· ιω
/ ` ατααςνκατ·ρααςΜπ·τ ταα*
.  · - χ
τΜαΜΜω
μ_"χ _ .
` ΓραΦει ο Δ'°"Υ¦ΗΣ ΠΕΛΛΗΣ (αεΗι6α Μ)
¦Τ·|'·'¦' "|... ΠΜ"
Νταν·ωιτα ανναπΜας στα αιαανι για
πως" · Γκινγκαμα και κια Μ για ταν
αραναΜ κΩιανα. μετα τις κω“ω και
Μ. και αι ηρααραΜακαα ω αίαα
για ταν -ωιΜ. τας Μααατια α απα
·ακαν α Με" τω ι:α και και α
καρακς κι· (2· και τας Ἀαταν ·ίαα
Μπι" καμιαααα σα κίναι και τα
νέα ως" ααα ταας Μ ταα
αφτα και τω κατ' Μα”
Μ κατα' ταν°ι·νρ|α ταν
Δ/ντι5ς: ο. ΝικοΠα'ί6ιις
Διτιιααντής απατα: ΠΡΙΝ! ΜΑΚΡΗΣ
ΤΡ'ΤΗ "2 ίοΥΛ'0Υ 20'|€ Ο ΑΩ. ΝΝ?
'αταιμας να ατι τα ναι στα· αααμαιακα α
ιατρικη” μετα ταν τωρα
ταα μα ταας αφορα·
ατακαας· ατα Μς .
Διιακααα αα
Μ ' ΜΙ." π καει ·ἑαα είτε ατα
κΕαντααα·ι καρτ "“'Μ" .ΒΕ α°
=ἄ=ΐ== ΜΠαμι. Μίκι να
“ως ύ" ' αραααααιιατι ως τα
.Μ ο" α πως. αααα αν σαν τα
”Η κ καταφέρει. τα ΣΕ· οι·
"μ" "'. είναι α πωπω
ακρως αα ειναι α 'ΜΒΜ κι'
τααατνα αμα" ταα
ΠΡ°'|Δ|¦Π| Χ'Ρ"ῖ'
αν και ιι ααααααα για ταν γκαρντ παπι
ακαμα Μας"... ο α Μαρ-ανα ααα αγωνίααακκ αταν τραμαΖαναααρ αααραί τις αραααααααεις για να ααΜι αταν αααμαιαα · Η
ακριβα ανώτατα Ντικ τα α ααΜαα ΤΕΜ”
κατω ααα Μαναται ακόμα ατα ααα”
αααι τικ" Η” για τα
τωΜΜ ακα ααα αιαργανόνει
α Γιῶργας πρτνττως ατα
νααί ταα
Η ΧΗΜΞ'· και "Ο Δ'·'Η° ατακα·
Μεγαα8ς ασαφές ταα Θετικα αααμαιακαα αε
Με" με τα Μαρ ααα αερα" α οι ααα μήνες τας
αρααταιμααίας ααα θα έχει ατα οιααααα τας α ΜΜΜ
τινων ταν εαιιαιρία για ααααατα Ξεκαααριαμα των
Μαν. ενώ α πατρικ Γιανγκ είναι μια μεταγραρα
ααα έγινε αέρα· ααα· ·α τα καρεί Φετος α
φωσ ο Ματια ταα ερπται α Καμ Μαιρτς 
και ατα· α αααμαιακας. ααα έααιςα ααα '
τα ααζαν ααα αέρα" με αναμιαα Μαι.
σα και ααα αμερικαναας ααναμικαας
αέντερ αταιααας να Μαααν τα μακα σε
αμανα και αιιίαεαα
ΚΜ Ο' "¦|Ρ|Μ|Τ|¦Μ0|
¦Υ"ΕΧ|¦°"ΤΑ|“.
'ααα ατρνααν αι
μερες. ακα και ατριααατερα
αρανματα αακιαα:κι α ΜΠΟΡ ατις
αραααναατις. Μα να είναι ακαριμααμκνας α αααμαιακας για τα"
μαροας αντίαααα αταν αρ αρακριματικα να” ταα τααμαιανς
Μια καντα αι γραμμες. να αίαττ αια
ααμααγκίς·. Μπα ταας α ιααανας
τεκνικας αα αφωνία· και ΜΜΟ.
απαντας ταας να αααιαιῶαααν ταν
ΜΒΝΕ' Κατα κύρια Μα αι κινααεις
ταας αταν αρας ταν κανα ως κατακτικα
χαφ και ακι ατα γραμαα ως αετρἐμ
.αα ΜΜΜ” Μ ωραια και
αααταματα·. τα· ατι α 'Παρ ατα
Μπα ταα αταν ααατρῇ και ατα ρ'
Μια Νταιμααρς ατα Νανα ταραί
είναι ρ μέντορας ταα. α αν·ραιιας ααα ταν παρα.
τινἐιτζαρ ακόμα. ατα Μαντααατ·ρ ρωταω” και
ταν τακακια. α αρααανατας ααα αααναίωαε ταν
καριέρα ταα... ο σερ Μιας Φέργκιααααν παρών
αρακ·ές Με." στα :καπ ντα Φρανς. ααρ|μανα
αααμανετικα να ααγκαραί τον Χριστιάνα ΜΜΜ". 
Πίνα πριν ααα ταν αααναμιί. και α αρκανας των νέων
αρωταααατών Ξαρώαας. Μπιτ αντιααωακε ταν
παραααία ταα. έσκασε να τον α0ικτανκααιαααιι Τα
Μπορω μαρραιίαα να περιμένει για Πίνα... . .
τα γατα· Μα τα· αρααναγγκίΜι
Για ααια ·καα
αρααρίαι ταν που· α
Ο' 09ΠΕΕ 'Ο' Μιαιαατκαιπ
'τοπ εκανα ταν αρωινιι αρααανααα α :κρακ και αταν κραιαατακα κρακ  Μαι
αταας ααμααίκτες ταα. ρακααντας αριαμαναας να μαν αικζααν ·αΜι ααα κακα·
κααατς των αρωταααατῶν
αταν αν αα κρααιμαααικί
τα αγαπαμανα ταα
Η" Η' ¦
Ο Π|¦°'|'°'
Ξεα6ρααε ταν τρααματιαμα ταα α και”
αταας καιαιακαας και εξαρταται ααα ταν
Βίκτορ αν αα ταν κρααιμαααιαατι ααρια
Δ"·ωΒΉ:Η
Η" "Ο Δ"·""|
τα καααρα ταμαα κινααακαν αι κ
ηρααραΜακαι- ατα σκατα”
αρααανααα τας Μαινας
Η ΚΟΡ'θ||Α
ΕΝΔΕΚΑΔΑ "ΟΥ Ξ"Π°
'ααα ταν ψαρια· α κααμας Μαι·
ταν Μια' Μαρια και ταν ανακαίνααε
καιααμας Νες α °'Ξ0Α α ο 27κρανας
ααα ήταν α αρῶτας ακαραρ αταν
κκααακτικα ωραία των ααααῶν
μέκρι τα αμιτααικα. ααια αν Βρακα
στα" αταν .παταω αμα"- τας
κααι=κ... Η "αἱ °
κτααα· α αικτα· ω Μ ""Νς
Τα αραρααματα ααα
°¦=“ἑ ακόμα: ιι αακαι·ία καμμια: και Ντουκ" ακν Μακ" ΜΜΜ ατα
ιτττραιιαααααςι αναγκαααν Μ====== Ν' - °'° Η 'Η τ
ταν ιααανα τακνικα να αυμαατι ως ω °"
'Ἡ ἩἩἄἩἔ====ἔ“ ·ατρατιατας- τισ ταινια πιτ... ιτΜτιααιιακιι '
ωκ°γ"¦¦"ό ᦦ"¦ εκατ. τα ιτααΜ- γαμνα- Μας ααακααρὐαακτ τα
ταα αφωνία'. α παω· ταν αραγρακια αιια τις αααγίτς ταα
ΜΜΜ ααγαμαρα έργων τα κατω. αααντες έατρωαν τα
με ταν των· και αααγτιιαα "τα" ταας αταν στα" ακα" ταα κι” ακααα ααα α Η" παταω. αααα αι γκαακίατρ εκαναν
τα Νανα Μινι' κατα, ααα μόνο· ταας αρααανααα
ταα αααμαιακαα αταν '
στα “ανω αακἑνα ααια α αρατα αιιώνα για ταν Μι
και αι Μονές ταα ΜΗΝ' αταν κκαικα
9 77' ιο8 852ι29 29 ί ¦ Γρααιααα·ατααΜναςταα Τ°£·αταΓκΞ Μ Ν:·ιΡΒΜ"Π¦ΜΜ")
αιαργανααας. ρε αντία·αα με ταας
ααμααίκτες ταα Ώαραν Ραμα·ί και
πα 'Μαν α Μαζί ταας. τἐααερις
παρταγαααι ιΡααί πατρίαια. Ματ.
Γκκρἑιρα. αωααπω. τρεις Γκρμαναί
αίμα. Παρατ·νγκ. κρααςι και αμα
πωπω ιτκριαςμαν. παγκο
Ο ΣΕΛΙΔΑ 'Ξ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα