Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑϊκοΣ ΑΝΗκε· Στο ΛΑΟ Τογ
ΠΠ Μ Με Η [Μ Μ 
Ι Ι 'Α-'5
Η ΜΗΝΗΜΑ ΜΝ ΠΝ πΑΜοκΜϊκΜ Μ12ΜΜΜ· υ.ωΜ27π ΜΑ: ω· ε   α      
ΜΕωΔικΑκΜΜ,οΜω Εμ
-   _ πΙΕπΕΜΜΣΕππΕίΜΣΜΜΜ, 'Ἑῷ ·. χ
· ~ ο'ιΜΑο·ΜΑικιπΜΜΜ'ΜΕΜΕΝΑΜΠΑΛΑΤαπ
Η "Μ 'ΕΑΜ' το" ΕΞΑΣΤΕΡΒ ΠΑ Η" Ε"|ΤΕΥΞ|| ΒΑΠ" ΤΠ" ΠΟΠ" ΜΥ ΕΕ ΕΛΛΑΔΑ ΑΑ' ΕΥΡΩΠΗ
ΜἩΜἔ ”`Ἡ:^ζ(?ῖἶ%“ ι*:Ε=ΠΜ:ἶ ΜΑΣ   Η Πεκ Η ΜΑΜ ΙΜ ΜΝ ΕΙΝ ΙὶΜ“. 3Νῖ(ΕΙΜΝἩΙΝ`/Ν
. . _ Ι Ξ Ι 6 Ι
κ"""Β"ς σ"""|ν£|_“ """ν"! Ἡ ΜΜΜ" εστω"
περίοδος Η!" ΜΜΜ"
ο Μο" Μ "ΜΜΕΪ·Μ ΜΜΜ" απο Μ·ΜΜς. Μηπως Η· ΜΜΜνΜοΜς ως ο “ΜΜΜ
ΜΜΜ Μ ΜΜΜ ΜωωΜΜπ - «ΜΜΜ» ΜΜΜ ων... ΜΒΜ με τους Πως πιω ο 8 'η Π "Ϊ" « Α " δω η
"ι ΜΜΜ |·ΜΜΜ. Μ Ιον ΜΜΜ να ΜΜΕ· τις πωΜύΜ£ς ΜΜΜ ΙΜ πινω Α ΡΒ η 8 » ω Η ο Λ κ Λ!
"ΕΜΠΡΟΣ ΑΑ' ΝΕ "ΒΑΕ ΚΑΛΕ Η" Ο ΓΕΝΕΜ
- ' Μ γ"°^°"ΖΕ' "Α ΜΜΜ ΠΜ' ΣΗΜΕΡΑ ο ΗΜ 1
ὅ ` ΒΑΠ" Ο ΣΤΡΑΝΑΤΣ0"' ΜΜΜ ΜΥ ΦΜΑ Η ΜΑΜΑ
ΑΥΤΙ] Τ0 ΚΑΛΜΑΡ' ΧΑ' ΠΑΕ' ΝΗΜΑ 
~ Σελ.
 Ρ Ν 8-9
«ΕΑ τοκ ΑΑ"ΡΕΨΕΤΕ» "ώς ΕλΜξε σε έναν ων·
< εΜΗΝΕΣΔΑ:πΜΔΜΜω °"""Ρ"'“ς , _ τΜκοοΜΝΝΗΣ
ΑΜΘΔωεπΜΑΝΗΜΑ Η . μει·υλ·χι·π·νενπ· νε· ΜΜΜ”
Εν ' Υ Ρ αν η Η! Μ · · · · '~
“  :Δ“Α!Ι4Ρ“Ω¦Ν ¦.Ν . “!.!Δ“ ο Μ"ω" "Η 11"” ΜΗΝ”

Τελευταία νέα από την εφημερίδα