Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι·ΕΜιιϊ“
ΕΠΙΣΗΜ0
-. ιο τους Πως
ν του ΜΒΜ
Π Α Η
 "'ΡΛ"|0ΥΜ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Χ
 1_/ · ·:α1;_/ᾶ¦_1
·"ρὡτεςΜχεςνιατον οι.” ιη·Δ“μ Δ ι .> η
20 “μ“"ωΜ“"ω Μ· 1 Η 1 ΜΜΜ·
τωῖώιιιιιΜ Λιγκ ΔΡ. ΦΥΛ. 5485
Πληρης επιβεβωωση των > 4
ιιποκλειστΜών δημοσιευμάτων του Ν , '
 . κ ,0.5 `. Β· “ 7 __ " ο 7
«Π» για του ΓοΜο σουπερ σἶΜ γ ι ·
_ 'Ο ' . 
ΑΜΜΟ ι - '4 ·
ΜΗΝ): οι' 
ΠΑΛΗ ο · χ 
θρυ^υς (ΠΜ (Ι ΟλιιμηΜΜ3ς ου¦ιμι ι/χιηΗ Πρωτη 7 2 · Μ ΠΑ Το Μ9
Μι [Ω ΟΣ. το· Η 4 πι|Μνήιηπτ στο ιπιιπνΜι γκι την ' _ 
'Η' ΟΙΙλ(Ι - αποκτηση του Ρομάν ΑλτσΜντωΜ
. ι _ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ,__  ΗκἀΜψη,
Το ""θ°ς το" 7 τηςοιιοοτολης
- ο στο Γκενκ
'(αιιιιιασο Φ πραγματο“ο·είτωμε
Ι Ύ Μ: ΜΑ Ι ί
"ΜΜΕ τον κρατησε .τ ·¦ οι οι . ἩδἩἔηἴ ἄν"
και Χιλ ὅ στο λιμάνι! . Ψ Ἡ Η Η. ι
 ΜΝ .το  τι 7- ο. .Με ο η 7 = ' .-¦.“_, .%..Ξ: οἄ“.-ΐ.·ωΦΜἩτ;? ο: ο· ι, 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα