Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
χΩΡ·ΣτοΝ ΜΜΜ  ἐμέ;
ευΜ2ΟΊὁ ΗΜΛγτεΡΗττΔΔΔ  β 
ΡρΑΝΟΕ Λ / > τ
ΗτεΖΜΑΝΝ ΡΛγετ
ο σε· ω ω Απο ΜΝ υΕτ=Α @ Η
< |ππΗωωΛ·ωΜ |ΜαΜΜ | ακτη·
_ ΔωεΝ
80ΑΤεΝ6 κ|ΜΜ'ΕἩ
-ζ φ ·ἑ£ἑῖ.ῳ“  ἐΑἶκς|¦ κα _ Η: “8% _
ζΗ°·υτ00Λυτυ ΑυΑτυατττυ)τυ του ΦΕΡΝΛΝΤ0 τΛυτατ 
ω τ. “  .Γ :·@ασΕΠίπΜυυΠΠυ¦υα0αΜέ·ή
  . ~·'·7,ἶ;·ἐΛΠ06ΕΠΣΗΚΑ"Π0ΔῦΣΦῖ|Ρ'κΕΣΎΠ0 τι
' -' · /ὴ· Ι < Ό > _` 1: Χ /.| `('·- ·(.
. Ϊ__Ρε ,>:/ῇ”;  Έ; ` 4-  ¦ γ_
.χ  π
, : Ϊ. '
. | β <
χ .ί :ώ
Υ ΜΜΜ, ΜΜΜ.
ΠΕΛΛΑΣ και Ματ
._ ΜΜΜ",
/ἶ Ε1υταγΝ
κΜΔυαΜαγΝ
- - ΟΜρμαααα
ξεσαλωαε
' καιοΚεταηαγτα
. -:γ.αΧολταζε
· ΕΠὲκτασΠ συμβολαίου για ένανΧρον0. Τρ·ετέ8 συμβόλαια υαἐγραψεο29χραναΞ 'απανω .ωεωωωωω.Μ
ααα σημερα στην αρ οττοιυααία · Ολοκληρώνονται και εναωματὡνετατ σήμερα στην ομαδα των πολλών δΜμεσαλαβΠτών γω τα δ·κατὡματα ·ΜωΒ ΜΜΜ|Μκ
οι Πωλααει5 καοαμι κα· Μαζουακου. . του νεαρώΑργενανώφῳ
· ΜΜΜ ΜΜΜ' · ·Γ·ααρ·στερὁ«φτερό»πρωρΖααωΓουακόσο ε·πτΜΜ·Μ·π·ΜΜτΒ
<<κσττακε» ο Καμανα. έρχετατ αμεσα εξτρεμ Ν
0 Γ. Μτκακὐρα8 αετου ολυμπιακό 0 Αντ. ΤαακαΜα8 αετου ΠΑΟΚ Ι · “ .Ϊ - τ τ . _ _ . Ο Στ. Καζαντζόγλαυ με την ΑΕΚ
στο Πε" του Βελγίου στα 0ατ8ρμαεεκ Με Ολλανδία5 τμ 'Η ζ' ' ; _  ' στο ΜΒΜ" Με Πολωνία5
ΕΝΘΟΥΣ|ΩΔΗΣ «ΠΡΩΤΗ» ΣΤΟΝ ΠΑΝ|ΩΝ|Ο ΝΕ ΔΝΣΔΡ|ΦΛΡΝΤ¦ ΠΑΝΕ ΠΔ $Ο|.ῦ Ου" ΣΤΑ Γ|ΛΝΝΕΝΑ Φ Φ