Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΜΜΟ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ. Αίθριος καιρός. Άνεμοι
βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 μέ 5, στα ανα
Τρίτη 12 Ίουλίου 2016
Πρόκλου καί"λαρίσυ των μαρτύρων
Ἀριθμ. φύλ. 40498 | Τιμή ί,50 θ
Ἀμερικής 9, τ.κ. ί0872, Ἀθήναι, ίπίο@εετίεπεννε.στ
τολικα 6 καί πρόσκαιρα τοπικα 7 μπωφόρ μέ
έξασθένηση από τό απόγευμα. 'Η θερμοκρασία από 22 έως 35β.
Σελήνης Πρωτο Τέταρτο
Ἀνατόλή ἡλίου θ.ι8'-Δύσις 8.49'
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 0 822088ί, Φάξ: 2ί0 824807]
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος ι2εον
*Ο καταλληλότερος
Πρωθυπουργός
ῶωΜΜΜ·ΜἙ
"“88 Μκὐύ
Μα ΜΜΜ
αΜὅΩΜ ι ·Μ¦
Πώς δικαιώνεται
δ εὐοώσκεπτικισμός
Ἀπαἔιώνει την ΕΕ ή στασις Μπαρόζο
Η ΑΝΟΔΟΣ του εῦρωσκεπτικισμου τα τελευταία χρόνια εἶναι
έντυπωσιακή. Καθώς ή δη μοσιονομική κρίσις διογκώνεται καί
έξαπλώνεται καί ή προσφυγική
κρίσις συνεχίζεται, ή καχυποψία
καί δυσπιστία τών πολιτών έναντι τών Βρυξελλών βαίνει αιὅξανόμενη. Στήν τελευταία σχετική
έρευνα, που διενεργήθη τόν Ίουνιο (Ρον ΚοεοατοΙ1 θέσατε), διεπιστώθη ότι ή υποστήριξις πρός τήν
Εὐρωπαῖκή“Ενωση εἶναι μειωμένη. Στήν χώρα μας, τό 71% τοποθετείται αρνητικώς έναντι τής ΕΕ.
Μόλις τό 8% τών°Ελλή νων τάσσεται ὁπέρ τής μεταφορας περισσοτέρων έξουσιών στίς Βρυξέλλες.
Μέσα σέ αὐτό τό περιβαλλον 4
καί μετα τό πλήγμα που έδέχθη τό
οἱκοδόμημα τής ήνωμένης Εῦρώπης από τό βρεταννικό δημοψήφισμα4, ὁ Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο
απεφάσισε να δεχθεί τήν πρόταση
τής ΟοΙάΠιαι1 88ὡε καί να έργασθεῖ στήν αμερικανική πολυεθνι
κή έταιρεία ώς μή έκτελεστικός
πρόεδρος, αλλα καί σύμβουλος.
Οἱ ήγήτορες του εῦρωσκεπτικιστικου ρεύματος δέν θα μπορούσαν να περιμένουν μεγαλυτε ρο
δώρο από αὐτό που τους προσέφερε ὁ βετεράνος πολιτικός. Πρωθυπουργός τής Πορτογαλίας καί μετέπειτα πρόεδρος τής Εὐρωπαῖκής
ῦΕπιτροπής έπί δέκα συναπτά έτη
(2004-2014), ὁ κ. Μπαρόζο θα έργαζεται πλέον σέ ένα από τα τραπεζικα ἱδρυματα μέ αμφιλεγόμενο ρόλο τόσο στήν διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, όσο καί
στήν ἑλληνική κρίση χρέους.
Πήρε ἄραγε αυτή τήν απόφαση για τα χρήματα; 'Η συνταξις που
λαμβάνει από τήν Κομμισσιόν κυμαίνεται στα 10.000 εῦρώ μηνιαίως,
έπί πλέον έκείνης που έχει από τήν
χώρα του ώς πρώην πρωθυπουργός.
Τό αποφάσισε για τήν δόξα,¦Ο ἴδιος κατείχε έπί μία δεκαετία τό υψηλότερο αξίωμα στήν ΕΕ. Τήν απα
ντηση μπορεί να τήν δώσει μόνο
έκεῖνος, πιθανώς στα απομνημόνεύματα του.
'Η γνωστή θεωρία τής «περιστρεφόμενης πόρτας» αναφέρεται σέ στελέχη του ἰδιωτικοῦ τομέα που προσλαμβάνονται από
κυβερνήσεις λόγω τής έμπειρίας
τους καί σέ κυβερνητικά στελέχη
που προσλαμβάνονται από τόν ἰδιωτικό τομέα λόγω τών διασυνδέσεών τους.<Ο κ. Μπαρόζο ἄνοιξε τήν
πόρτα τήν χειρότερη δυνατή στιγμή, προσφέροντας ένα αναπάντεχο
σύμβολο στό ρευμα του εῦρωσκεπτικισμου. Στό ἑξής, όταν κοιτάζεται στόν καθρέφτη, θα αντικρίζει
τόν «μή έκλεγμένο γραφειοκρατη», ὁ ὁποῖος «λαμβάνει αποφασεις για όλη τήν Εῦρώπη έρήμην
των λαών» καί «έξυπηρετεῖ τα
συμφέροντα τραπεζών καί πολυεθνικών», ὁπως χαρακτηριστικα
λένε στίς ὁμιλίες τους ὁ κ. Φαρατζ,
ή κυρία Λεπέν καί πολλοί ακόμη
Εὐρωπαῖοι πολιτικοί.
Ἀνυπαοκτα τα κέρδη
τής σωσόφιλης διπλωματίας
Ούδεμία στήοιἔις ή επενδυσις από την Μόσχα
ΓΙΑ μια ακόμη φορα, ή Ἑλλάς
ευρέθη απομονωμένη μεταξυ τών
συμμάχων της. <Ο Ἀλέξης Τσίπρας
έθεώρησε σκόπιμο να διαταραξει τήν ἑνότητα τής Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ διατυπώνοντας
φιλορωσικές θέσεις, κατα τόν πλέον ακαταλληλο χρόνο, στόν πλέον
ακατάλληλο χώρο.“Ισως να αντελήφθη κατι από τό γεγονός ότι ὁ
Ἀμερικανός Πρόεδρος 'Ομπάμα
δέν έχασε χρόνο να απορρίψει κα
τηγορηματικώς τίς θέσεις του. Θα
έπρεπε βεβαίως να τό περιμένει,
αφου λίγο ένωρίτερα έψήφιζε καί
αὐτός υπέρ τής αναπτύξεως τεσσάρων ΝΑΤΟῖκών ταγματων στα συ
Τό έρώτη μα εἶναι πού μας έχει
ὁδηγήσει ή διαχρονική τακτική να
αποστασιοποιουμεθα από τήν πολιτική του ΝΑΤΟ χάριν μιας προσπαθείας για προσέγγιση πρός τήν
Ρωσία, ή ὁποία έχει αποδειχθεί
ατελέσφορη. Τό έζησε ή σημερινή Κυβέρνησις όταν προσήγγισε, αγωνιώντας, τήν Ρωσία έλπίζοντας σέ οἱκονομική στήριξη. Δέν
τήν έλαβε ποτέ.
Άλλα καί παλαιότερα, ή 'Ελλάς
εἶχε πιστέψει ότι θα μπορούσαν να
έλθουν ρωσικές έπενδυσεις. Γνωστή εἶναι ή περίπτωσις τών προσπαθειών ἰδιωτικοποιήσεως τής
ΔΕΠΑ, κατα τήν ὁποία ή ρωσι
εῦθείας μέ τόν Πρωθυπουργό, για
να αποσυρθεί, αφήνοντας τήν όλη
υπόθεση κυριολεκτικώς στόν αέρα. Οί5τε καί στήν ίδιωτικοποίηση
τών σιδηροδρόμων έξεδηλώθη τό
αναμενόμενο ρωσικό ένδιαφέρον.
Ἐν κατακλείδι, ή κατα καιρους
φιλορωσική μας στασις έλαχιστα
θετικά αποτελέσματα έχει φέρει.
Ἀπεναντίας, μας καθιστά αναξιόπιστους στό ΝΑΤΟ, μέ πολλαπλά
δυσμενή αποτελέσματα. Τήν ἴδια
στιγμή, ή Τουρκία, που έφθασε καί
να καταρρίψει ρωσικό μαχητικό,
ξαναβρίσκει μέ έξαιρετική εύκολία τήν ὁδό τής οἱκονομικής συνεργασίας μέ τήν Μόσχα, μέ προοπτική κερδών δισεκατομμυρίων.
Ζ νοραπρός τήν Ρωσία. κή ΟαΖρτοΠι διεπραγματευθη απ,
Σ ί Τ “ ε ί
ημερα ης ημερας
Μό" γ ν Ζ 3!
Μ , Πρασινα και ἔυλινα αλογα...
Περικοπες μεχρι 850
. . θ. . _ .
ἱὲζἔ“ὲἔἔϊἘέἴἄἶ ··ΜωΜ· ω·”Μα· ·
ρικές συντάξεις τους Μω°” Μ ”%η.-ὐ·
περίπου 250.000 συντα- *“ὡΜ η -““_ _αΜΜΜὴ
ξιούχοι. Β' _·*ωω“ ”·-ὡὴΜ· Μ”_”“
ΜΜΜ·Μ ῇΜ· ηωΜς”
Μ" ηωὡΜΜ ¦”.' _.Μ"ῆ"·“' ω”Μ·η·
Με” ··Μα·ψ· _¦Μ_Μ~, . ”Ν”Μ”·
Οἱ έφηβοι βουλευτές Μ  Φαρ
ασκησαν δριμεία κριτική _“__·*" *η ”·Μή”
στόν Φίλη γιά τά άρχαῖα _Μ'” _ΜΜ_ή
ελληνικά καίτίς παρελά- ”Μ__Μ ωΜὑ·*· Ο ἡ
σεις. “Μ
ΜΝ _Μ·Μω '“|_°”π¦ ΡΜ" “¦Μ”“.
ω·Μ “***““ ·ΜωΜ·- ωω~·Μ
Ἡ Πολιτική κρίσις καί ἡ  ··ω* ”Μ'Μ'
διαφθορά άπομακρύ- ΜΝ” Μ Μ *Μ·“ὡ·
νουν τήν ένταξη της ή ΜΝ· 'ωὐΜ” Μ
χώρας στήν Συμμαχία. η ” ή ”ω- ”-*ἑ_Μ
Π. ω* ω Μ" κΜ*·”
'Μ·"ῳ_ '”'*ω“ Μι :ο ὺΜὴΜ η-ω·ΜΜω
Ι ·ΓΜἡωϋ Μ0Μὴ'ϋ_ ~“·“”
ι  Μ·ωω-ω·ϋ Η ω
9 'Η' το· ι:
*Ο ἑκλογικός
νομος
Γράφει ὁ Ανδρέας Σταλίδης* _~
ΣΥΜΦΩΝΑ με τήν κυβερνητική πρόταση γιά τόν
εκλογικό νό μσ, πολλαπλασιάζεται τό ποσοστό
κάθε κόμματός άνω του 8% μέ τό 800, καί τό
άκέραιό μέρος προσδιορίζει τόν άριθμό έδρών
πού δικαιούται στό Κρινσβσύλισ. Τό άρθρο 2
γράφει: <ΞἈν τό άθροισμα των ως άνω άκέραιων
μερών υπολείπεται του άριθμσύ 800, τότε παραχωρείται, κατά σειρά, άνά μία έδρα καί ώς τή
συμπλήρωση αύτσύ του άριθμσύ στούς σχηματισμούς, των οποίων τά πηλίκα εμφανίζουν τά
μεγαλύτερα δεκαδικά ύπόλόιπα».
'Εφαρμόζουμε τή μέθοδό στά άπότελέσματα των έκλσγων του Σεπτεμβρίου 2015 καί τό
άθροισμα είναι 277 έδρες. Δίνουμε καί στά 8
κόμματα άπό μία έδρα βάσει των ύπσλσίπων,
καί φτάνουμε στίς 285 έδρες. 'Εδώ ό νόμος μένει έλλιπής. Θά συνεχιστεί ή ίδια διαδικασία, δίνοντας στά κόμματα δεύτερη καί τρίτη έπιπλέον έδρα; Λόγω του ότι τά κόμματα κάτω άπό 8%
δέν δικαιούνται καμμία έδρα, είναι προφανές
ότι χρειάζεται νά έφαρμσστεί ή διάταξη πόλλαπλώς, δηλαδή τά κόμματα νά έχουν περισσότερες έδρες άπό όσες άναλσγσύν σέ αύτά
άπό τήν <<απλή άναλσγική», τίς έδρες των κόμμάτων μέ ποσοστό κάτω του 8%. Νά μία άδυναμία του νόμου.
Δεύτερη άδυναμία ή κατανομή των έδρών
άνά περιφέρεια. Δέν θά μπω σέ λεπτομέρειες
λόγω χωρου, άλλά είκάζω ότι ή έκφραση <<νόμσς
κσυ ρσυμπλ- » θά χρησιμσπσιη θεί πολλές φορές
γιά νά δικαιολογήσει τίς παλινωδίες έδρών άνά
Συνέχεια στήν σελ. 8
· Μέ οίκολογικές προδιαγραφές καί δεδομένα έλαχίστης καταναλωσεως ένεργείας άνεγείρεται τό νέο κτίριο τών
κεντρικών ύπηρεσιών
τού ΝΑ ΤΟ στίς Βρυξέλλες, στό ὁποίο ή Συμμαχία έλπίζει νά μεταφερθεί
πρίν άπό τό τέλος τού
20Ιό. Τό φουτουριστικού σχεδιασμού κτίριο θά
άντικαταστησει τό σημερινό κτίριο, τό ὁποίο,
στην πραγματικότητα
θό γιά την κουζίνα, χωρίς προϋπηρεσία, άφού
τό προσωπικό θά τόν καθοδηγησει. Ό ύποψηφιος
θά πρεπει νά σερβίρει φαγητό, νά βοηθά τόν σέφ
στην παρασκευη γευμάτων καί νά πλένει καί τά
πιάτα. Θά λαμβάνει μισθό 17000 στερλίνες έτησίως ( Ι 9. 950 εύρώ) καί θά
έχει δύο ρεπό την έβδομάδα 33 μέρες διακοπές τόν
χρόνο, δωρεάν φαγητό
καί δικό του δωμάτιο στά
Ἀνάκτορα
· Τελικώς οί Γερμανοί
δέν είναι καί πολύ καθαροί... ~Ερευνα τού περιοδικού «Ρωτώ» άποκαλύπτει ότι σχεδόν τό 40%
δέν είναι τίποτε παραπάνω άπό ένα συγκρότημα
προκάτ. ~ίσως μάλιστα νά
είναι τό μεγαλύτερο προκάτ τού κόσμου.
· Παρ, ότι τό Ι$Ι$ εύρίσκεται σέ συνεχή ύποχωρηση, προσφάτως έκοψε τό νόμισμά του, τό
ὁποίο έπιμένει νά χρησιμοποιείται στίς συναλλαγές πετρελαίου στην Συρία όπου ἐξακολουθεί νά
έλέγχει τό έμπόριο ύγρών
καυσίμων. Πρόκειται γιά
ένα χρυσό κέρμα βάρους
4,5 γραμμαρίων πού όνομάζεται «χρυσό δηνάριο».
Ἡ άξία τού χρυσού ένός
τέτοιου δηναρίου ύπολογίζεται σημερα σέ Ι90,5
δολλάρια.
· Ζητείται ύπάλληλος
νά πλένει τά πιάτα στό
Μπάκιγχαμ! Στην ίστοσελίδα ΗσγαΙ ΗοιιεσΙ10Ια
ύπάρχει άγγελία στην
ὁποία άναφέρεται πως
ή Βασίλισσα έπιθυμεί
νά προσλάβει έναν βοη
δέν άλλάζει έσωρουχα
καθημερινώς, τό 60% δέν
πλένει τά δόντια του τό
πρωί ένώ τό 50% δέν
πλένεται πρίν πάει στην
δουλεια καί μόνο τό 37%
στρώνει τό κρεβάτι του
κάθε πρωί Όμως ή πλειοψηφία τών έρωτηθέντων
έχει πάντα χρόνο γιά τό
5ι118πρΙιουε... Προφανώς
καθαρό ή βρώμικο...
· Οί διακοπές ένισχύουν τά έρωτικά ένστικτσέ
Σύμφωνα μέ την έφημερίδα «ΒἰΙιί», αύτό συμβαίνει στούς Ἐλβετούς τούς
Α ύστριακούς καί τούς
Γερμανούς άφού, σέ σχετικές έρωτησεις, τό 73%
τών γυναικών δηλωσε ότι φλερτάρει καθημερινώς στίς διακοπές, όπου
σταθεί κι όπου βρεθεί τό
33% είναι έτοιμο γιά κάθε
είδους έρωτικά παιχνίδια
ένώ τό 64% τών παραθεριστών έτιτθυμεί νά έχει
έρωτικά άξεσουάρ στό
δωμάτιο τού ξενοδοχείου. Ούδέν σχόλιον...
Το:τοοι%ά ντοκουμέντα
«Μία συνέλευσις ἐν διαστάσει συζύγων!»
Μ Ελευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)