Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|αεαειιεν@οτειιετ.ετ
Δ"(Η ΧΑ
κθεαη παρωδία: «Δεν
θυμαμαι τίποτα...»
Νέα <<Θατσερ»
της Βρετανίας
η Τερέζα Με·
έ ί γ ·
Επιστροφή στην
πατρίὁα για τους
πρωταθλητές Ευρώπης
Ανακλυιρθηκε
το πρώτο νεκροταφείο
Φιλιαταίων
Ο ΔΟΓ ΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ'Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝ0Μ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|0
<<ΛΝΑΜΕ|ΝΑΤΕ ΣΤΟ ΔΚΟΥΣΤ|κΟ ΣΑΣ» ΕΩΣ ΚΔ' 4 ΧΡΟΝ|Λ ΠΑ ΕΠ|ΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ): ΝΟΜΟΣ
<<Βήμα ταχύ»
απο το Μαξίμου
ΤΗΛΕΟΠΤ|κΕΣ ΑΔΕ|ΕΣ
Ἑ.-ΞΠ μ  - ι Ι
_. Ί Η! Σ ·  τ Ἡ 
Θ  θ Ν; μ Ξ Σ .
Τα οφέλη
της έντασης
Με δεδομένη την ένταση ηου εηικρατεί στη Βόρεια Αφρικη και την
Τουρκία, η τουριστική κίνηση στην
|σηανία αναμενεται να σηάσει φέτος
κάθε ηροηνοόμενο ρεκόρ. δίνοντας
πολύ σημαντικη ώθηση και στην αηαακόληση.
Ξενοδόκοι. εστιάτορες και λιανέμηοροι τρίθουν τα χέρια τους: στην
|σηανία αναμένονται φέτος ηερίηου
72 εκατομμύρια τουρίστες. μετά τα 68
εκατομμύρια ησυ ηρατίμησαν τη κώμα ηέρσι για τις καλοκαιρινές τους
διακσηές. Ο τουρισμός αναμένεται να
σηάσει μάλιστα και τα έσοδα ρεκόρ
της ηροηνοόμενης κρονιάς που ανηλθαν στα 51 δις ευρώ.
Μια άκρως ενθαρρυντικό και καλοδεκσυμενη εξελιξη για ττιν ισηανικη
οικονομία που εξακολουθεί να Μτεται αηό υψηλότατα Μοτό ανεργίας. Η μα:ικτί άφιξη των τουριστών
δίνει σημανττκιί ' ση στην αηασκόληση: σε συγκριση με τον Μάιο ο
αριθμός των ανέργων μειώθηκε τον
|ο6νιο κατά 124.000 ή 3.296. Για την
ισηανικη αγορά εργασίας ήταν ο καλυτερος |σύνισς αηό το 2006. Αξίιει
να σημειωθεί ότι τα έσοδα αηό τον
τουρισμό αντιστοιχούν στο 16% του
ισηανικού ΑΕΠ.
Και στην Ελλάδα εμείς ανεβασω
τον ΦΠΑ και τα Μη διανυκτέρευσης.
Ο λογικός