Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Νέο μπάχαλο με δηλώσεις και ΕΝΦΙΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
¦ ι ` Πειτιμιατικ::ιιι:;ι:0
ι :ι ι θ
` “ΣΕ ΤΣΑΜΠ|ΟΝΣ
ΚΑΙ Π,%|ΩΥΡ00Α 
  .    ,¦ 
Τ ΤΕΡΕΖΑ Μαη
ιιιιιιιιιιι ιι
Τ Ο Ν Π Ρ Π Τ Α Ρ Η Π ΑΣ
0610] 07
Ή ΕΝΩ οι Φ0Ρ0Λ0Γ0ΥΜΕΝ0|
ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΒΡΟΧΗ ΑΠΟ χΑι=ΑτΣιΑ
Νέο μηάχαΠο
με δηλώσει5 και ΕΝΦΙΑ
3.000 ΦΟΡ0Λ0Γ0ΥΜΕΝ0| ΕκκΡΕΜΕι Η ΥΠΟΒΟΛΗ κΑΝΕιΣ δεν γνωρίζει
αν οι Πολίτες θα
ηληρὡσουν τον ΕΝΦ|Α
σε 4 ή 5 μηνιαίες
θα κληθούν να υηοβαλουν
τροηοηοιητικη δήλωση μετα αηό
λαθος του Ταχι5 ηου δεν καταλόγισε το τέλος εηιτηδευματος
700.000 δηλώσεων μόλις 4
ημέρες ηριν αηό τη λήξη της
ηροθεσμίας. Δεν θα δοθεί
ηαρἀταση, δηλώνει ο Αλεξιάδης
ΠΡΟΪ¦ζΣ0 ΝΟΜΟ"
ΑΠΟ ΒΡΕΤΑΝ0ΥΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ Ι Ο
ΕΠ |Σ|' ΡΟΦΗΣ ΤΩΝ '
ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
.γ 01 ο.:
Λ ._ ΤΤ “ ι
Ι τ'
,λ ,,
Δ ·' ' ι
ι _ Ί
ι _.ν ι
_ _› .ζ Ξ,: _·Ἑ < ` , ι 5 β ν γ .
ι ·“ Η Ε 7 7 . .
ς μ τι . ι. ` ι
ι ν ς . _ / _ _
Κ ~ δ ·>· Ι _ _ Η
τ · η - Β ι_-_“ ι χε
'7 κ ι ζ 4: - `.ζ Ξ - _. |
Ι ›,7' -` υ Ι·/
ι _ "“ · ›_ ' ζ» χ
. _γ _ Ι
ι η. 7. η ι .ι
, 3 ' η ` η
, οί Απο
4ιιιιιιιἙ,ζἐί¦$κ ·  ί - ”
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΥ θΑ ΒΓΑΑΕ| ΤΗ ΒΡΕΓΑΝ|Α
Αηο ΤΗΝ ΕΕ. ί “τῇ
το ΑΠΘ ΦΤ|ΑΧΝΕ| ΑΡΡιιοΛτιοΝ ΥΓΕ|ΑΣ ΠΔ ι-ιΛικιΩΜΕΝογΣ
Τρίτη ΤΖ |ουλίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.930 - Τιμη 1,30 € - ΝΝνν.ε|εΠ|·"οεῳρο8.ε·
ιι“ιξλίλΝὁῆΗ
3.737
θΕΣΕΩΝ
ΕηοχικΩΝ ΑΝΑ
ΑΝΜΡικΜ“ιΛΜΙΜκΜΜηκΜιωΜΜΔ
' Πως θα ηροοληφθουν 3.737.
ὰανεργοι για 8 μηνες σε 17 Μα
ι · < ` ` - ι ἔκ:
0ΕΤ0Σ 00 ΠΛΗΡ000ΥΝ
6.000 ΜΜΜ 000 ΤΑ 65.000
ΤΗΣ ΑΝΑΜ0ΝΗΣ
ι:ω_.“_“
ΨΑΧΝΟΥΝ
ΧΡΗΜΑΤΑ
ΠΑ ΝΑ κΑΑΥψΟΥΝ
20.000 ΜΕΝΑ
ΕκηΑιΔΕγΤικΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα