Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αναδιάρθρωση χρεών μεγάλων οφειλετών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαΕτεΠιΡοτ11α.8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 /τιμη: 1,30 €
ναυπηγεία
Ο|ΚΟΝΟΡ||ΚΗ ΚΔ' ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.107
Μ Νέα Δημοκρατία Ε
ΠΩΛΗΣΗ
θΥΤΑΤΡ||(|·|Σ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
σήμερα στη Ν
Καθίζηση της αγοράς
ηλεκτρικών ειδών
Με την όπισθεν ολοταχώς κινείται η ελληνική αγορά
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδων, προσπαθώντας ταυτοχρονα να κοιτάζει μπροστά. Σύμφωνα με
τα προκαταρκτικά στοιχεία της 6ΕΚ, στο 5μηνσ του
2οι 6 ο τύρος της συγκεκριμένης αγοράς ανήλθε
στα 699 εκατ. ευρώ, έναντι 760 εκατ. ευρω το
αντίστοιχο διάστημα του 2015 και 640 εκατ. ευρώ
το πεντάμηνο του 2014. >ί 3
Σήμα κινδύνου εκπέμπουν
οι ξενοδόχοι θεσσαλονίκης
Καμπανάκι για το μέλλον του ξενοδοχειακσύ κλάδου της θεσσαλονίκης κρούουν τα στοιχεία της
τοπικής Ένωσης Ξενοδόχων, σύμφωνα με τα οποία
η πολη παραμένει ουραγος σε κρίσιμους δείκτες
που σχετίζονται με την οικονομική βιωσιμότητα των
ξενοδοχείων της. >ί 0
Επένδυση 32 εκατ. ευρώ
από την Πλαστικά θράκης
Τις νέες παραγωγικές της μονάδες έθεσε σε κανονική λειτουργία η Πλαστικά θράκης. Σύμφωνα με
την εταιρεία, προκειται για επένδυση ύψους 32
εκατ. ευρώ που ηεριλαμβανόταν στο επενδυτικό
προγραμμα του ομίλου 20ί 5-20ι 6. Εκτιμάται οτι
οι νέες επενδύσεις σε πληρη λειτουργία θα αποφέρουν προσθετο κύκλο εργασιών ύψους 50
εκατ. ευρώ. >ί 2
Αναλυτές: 0 χρυσός
θα συνεχίσει να «λάμπει»
Ψήφο εμπιστοσύνης στη λάμψη του χρυσού δίνουν
οι περισσοτεροι αναλυτές, βλέποντας περαιτέρω
άνοδο των τιμών του πολύτιμσυ μετάλλου τους
επόμενους μήνες. Ειδικότερα, αναλυτές της ΒοίΑ
Μεττή' |.γηεη εκτιμούν ότι ο χρυσός, παραδοσιακά
ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές, θα δει την
τιμή του να ενισχύεται 10%, σκαρφαλώνσντας στα
ί .500 δολάρια η ουγκιά προς τα τέλη της επόμενης
χρονιάς, απο περίπου ί .350 δολάρια σήμερα. >2ί
Εργαλεία διαχείρισης
του εργασιακού στρες
Προγράμματα μείωσης του εργασιακού στρες
μέσω βελτίωσης της προσοχής και της επίγνωσης
παράγουν θετικά αποτελέσματα στην ψυχολογική
ευεξία του ανθρώπινου δυναμικού, ευνοώντας την
παραγωγικότητα και την αποδοση των επιχειρήσεων. · Πώς το ιηίηάίυίηε55 βελτιώνει
παραγωγικότητα και επιδόσεις. · Τι δείχνουν έρευνες για το εργασιακό στρες και τις επιπτώσεις του
στην αποδοση των επιχειρήσεων. >ί 4
ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ |'|0ΥΝ|(ΕΡ
ΤΡ|Λ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΡΤ0ΣΕ >9
[συνέντευξη] Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώ ργος Πιτσιλης στη «Ν»
Αναδιάρθρωση Χρεών
εγάλων οφειλετών
Αναδιάρθ ρωση των Χρεών των μεγάλων οφειλετών
του Δημοσίου, αφού Προηγηθεί μέσω νέας διαδικασίας αξιολόγηση με ειδικά κριτηρια της βιωσιμότητας τους, αλλά και βιώσιμες λύσεις για όλους
τους φορολογούμενους Που έΧσυν ληξιΠρόθεσμα
Χρέη στις εφορίες σχεδιάζει η Γενιια3 Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Αυτό αΠοκαλύΠτει, μεταξύ άλλων,
ο γενικός γραμματέας Γιώργος Πιτσιλης, σε συνέντευξη του στη «ΝαυτεμΠσρικη», ενώ Προαναγγέλλει και νέου τύΠου ελέγχους με συλλογη Πληροφοριών για τη συναλλακτικη συμΠεριφσρά των εΠιΧειρησεων και σύγκριση τους με τα γενικότερα σι
' Νέου τύηου φορολογικοί έλεγχοι
' Βιώσιμες λύσεις για τα ληξιΠρόθεσμα
' «Ναι» στα Πρόστιμα, αλλά με μέτρο
' Κίνητρα στους καταναλωτές
κσνομικά αΠοτελέσματα αυτών. Εμφανίζεται αντί- ΥΚ' αποδείξεις
θετος με την «ατιμωρησία», αναφερόμενος στα Πρό
στιμα, ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι εΠιδίωξη των ελέγχων _ ¦
δεν ΠρέΠει να είναι η εΠιβολη Προστίμων, αλλά η - ΕΝΦΙΑ' οριστικες
αΠοκάλυψη της αΠοκρυΠτόμενης φορολογητέας αποφάσεις σϊ0 'τέλος
ύλης. Για τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ υΠογραμμίζει, εμμέσως ,
Πλην σαφώς, ότι αρμόδια είναι η Πολιτικη ηγεσία ως εβ80μ“8ας
του υΠου ργείου Οικονομικών, εΠισημαίνοντας με
νόημα Πάντως ότι υΠάρΧουν και στόΧοι Που ΠρέΠει να εΠιτευΧθσύν. >2-3
[θεσμοΠ Τι ζητούν με Πολυ σέλιδο κείμενο αΠό την κυ βέ ρνηση Η
ΕΠιμένουν σε σκληρη
γραμμη στα εργασιακά
ελληνικό πρόγραμμα
Δ||'|Λ|·| ΛΞ|θΛ0|ἩΣ|·|
ΕΝ ΜΕΣΩ Δ|ΕθΝ0ΥΣ
ΑΒΕΒΛ|0Τ|·|ΤΛΣ
Διεύρυνση
εκροών
λόγω εαΡίτε1
ςοητ1·οΙε
[ευρωπαϊκές επιχειρήσεις]
Το ΒτεΧιτ
«ψαλιδίζει»
τα κέρδη
Δύο εβδομάδες μετά την αΠόφαση-σοκ των Βρετανών υΠέρ του ΒτεΧίτ στο δημοψηφισμα της 23ης
Ιουνίου και οι ηδη δυσοίωνες Προοπτικές για την κερ
δοφσρία των εΠιΧειρΠσεων της Ευ ρώΠης εΠιδεινώνσνται ακόμη Περισσότερο, με τις ανησυΧίες των
εΠενδυτών να εστιάζσνται κυ ρίως στην κατάσταση
των τραΠεζών. Οι Προσδοκίες για μιν κερδοφορία των
ευ ρωΠαῖκών εΠιΧειρησεων φέτος είναι 35% Χαμηλότερες αΠό τις Προβλέψεις Προ ΒτεΧίτ. >21
Καμπανάκι για το παγκόσμιο εμπόριο
Η διατήρηση των ςαΡίταΙ ςσηττοΙε, αλλά Περισσότερο η αβεβαιότητα στην ελληνικη οικονομία σδΠγησαν στη διεύρυνση των εκροών στην αγορά των
αμοιβαίων κεφαλαίων κατά το
Πρώτο εξάμηνο τους έτους, οι
οΠοίες έφτασαν στα ΠερίΠσυ
600 εκατ. ευ ρω. >7
«Το παγκόσμιο εμπόριο κλονίζεται, οι διεθνείς επενδύσεις δεν έχουν ακομη
ανακάμψει στα επίπεδα προ της χρηματοπιστωτικής κρίσης και η παγκόσμια
οικονομία δεν έχει βρει ακόμη τον ρυθμο για δυναμική και σταθερή ανάπτυξη» προειδοποίησε ο υπουργός Εμπορίου της Κίνας, Γκάο Χσυτσέγκ, στο
πλαίσιο της συνάντησης των υπουργών Εμπορίου του 62ο. >20

Τελευταία νέα από την εφημερίδα