Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η  5'
Ο" 2|ΠΜ |
 |Ι|0ΥΛ|0Υ _
 20%. ΓΑΥΡ0Σ
τηςΔΕΥΤΕΡ η
ΕΒὁοιιοὁιοί
ι @ο ο
έ· ο Ι 'Ψ
'φἔ  88Ἡσ8.ῇ¦
Η Βεντοοετ ΜῶΒκ'ως
 εε;;; ζ
. Ε  _
Φτυς ε
ιιΜιιι
01 ΠΡΟσΦΟΡἑς της Ρεν κο1 της Μπορντό για τον οσο Ό μ  ο"
της ΜΠτΙοτ1ὁ και το μεγολο οΠλο του θρύλου Χ
 νι ι
Ιον ΜΜΜ τι ιι ΜΜΜ
γκι τις νειιινοιιοετ νων
Και" Γ ιιννωινωι·ιι Φ
Ο ΑΡγΕντ1νος
ΣΠ1μἑνε1 ότι
θἐλΣι ντι
Παίζει στον
θρίιλο κο1
ζἡτηοΣ να
γιιΡἰοΣ1 στον
Πε1ροιο
κινηση για τ
ντι τελειώσει ο·
η ιιὡλιιοΜ “· ·
_ φ ν για τον ΝικοΜι Λώ
^ Ἡ, χ , ω-~_,.-·, ι“·$ . “εεΓιατι ο Γι”ολντο τον·οιινεκρ1νΣ μὲ· τον ΤΗΧ κτιι οι _ ›
τ ψ;* κ_ Ἡ η , τ ο
· τοΠο7θετηοΣ1ς των_Ντ1νο Τζος» ΣΗ φονο [Γοκον1 β γ”ὴγ
·έκτρωιιτι από τον Κοντονή!
Εγινε... τιΠεΡιιΠοιιργος Ποὁοοφοἰρου| τὡρο νομοθετΞἰ και με οριβὁ1οτητες ΠΡΑ · Προκλήσεις με @ωμτ1 ΑΕΚ, ΠΑΟ, ΠΑΟΚ
“Κλειὐιιι” γιτι τον ντο Ολυιιιιιοκο
Φορτοιινης¦ Ντομινγιιες · Νέες
θεσεις κιιι νέοι ρολοι · Η οιινιιιιιιρΕη
κιιι το μεγιιλο στοιχηιιο
”Μονο τιιιιιιιτ δρομο ιιιιιιοτπιι ιιιις“
· ”Οι ιιιιφοι ντι ιιιλτιντ ιιτοιι
στο ΜΜΜ” · 'Έιιιοι τιιιιιριιΠηιιτνος
τιιιο τη των." ιιοιι κιιν0ιιιιτ”
ς ώ· ' Ι 
;ιιεις ΜΜΜ
Ε ι ιιιῆένΕιῦ”!