Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
_ τ  “
· ' ΧΧΧ .
ΜισΕιιΜωιιΜιιιιιιΕιιῳιιιιιΒιιιψΜιιω 
Β Μια· ΜΜΜ..  '
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠΟΣ Μελ. 4ο
Με_ΕκοΛΔΡΛ-ιΒγἐΕΝιεΒΞιο“@9· 3
Δεϊέ α _κΔι-Με=τοΝΒἘἘιΔΝοεκιοΣΠιΩΝΔ έ 
ό :25',ΛΥΓ|ΣΕ ΜΜΜ/Μ  ι
ι_ωιιτ›ιι ιι |ιΔ·ιλιηι
ΕΒόόι“ιόι“ιιι Ηθῆιιιικιι εωιιιιεριόιι
 π     παω ιι·ιιιΜαι
 ιιι αιιόιιιιιαιι·ωιι· η ια· ι·ιι··ιι····-!ι·Μ
ιό ιι· ·ιιιιιαιιόόιι ιι· ε Μ"“
γ  αΜῖ····!_
τα' 'ιι' Μ" Μα παω!.
Μα ιι·ι“·ιιιΜΕιη
ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΛΟΥ από
Βόργκα8 και "κόλα
Ο Νικοε Κιτσιγιαννιι5
αναλύει αιιό το Κίελτσε, 
όλα όσα δουλεύει   η οργὐνωσ"| η
ο Γεωργιανό3 και το ειιιιιεὁο έ 7 ”  7 ζ Μην Μόνα. Π λόγῳ
¦ . : , ιχν|ὁ'
ετοιμότητα5 Με «Ενωση8» _ _  . ονσιιτι1ξΠ, Ψ "ο
ο "Θα
|| "'"'°
Με· Ξ  κώ
ΑΝΛΖιιιογΝΜι ΕΥΘΥΝΕΣ
«ΒΜΕΡΛ0»Μ
Ε] ΑΣ·χοΛειΜι ΠΑΛ' ΜΕ
Μ· Η' ”ΜΙΒ
ΜΜ@ΠἩΜΠ
ΜΠ]@Π· ΠΜ
Δ|ΑΒΑ·ΣΤΕ: ΞΕΣΠΛΣΕ @ «ΠΟΛΕΜΟΣ»
Μιλ ΜΜΜ θΕΣιι Με
 «ηλιακό ιι πιιιιιιιιιιιισιαιι! Η ιιιιωιιιΒπιιιαιιι ιιις Μ, ιιιιιιισε ιο
ἑαιιι8ω ΜΜΜ ιιιιιιι ΜΜΜ, ιιιιι ευρωπαϊκό ιιιιωιιιΒῆιιιιιι Μου