Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
μ ΤΗ: ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Δ/ντἡς: ο. Ν·κοῆο'ί“6ης
Διευθυντής Συντοεεως:_:ΤΡΑΤοΣ ΜΑΚΡΗΣ [Ί 80 ε)
ΔεντεΡΑ Μ |οΥΛίοΥ 2046 Ο Α.Φ. 2328 ' ¦
οκριστίάνσ η γ ο ι γ , ο η > ι _ ,γ ι η 
Ρονσηντο σηκώνει Δ ,- ' ν,¦ ι ι ρ ,ι Αν | η Ἡ ` 
 το κυηεηηο εν μεσω ' η _ "Α ΤΑΣ" 
σηοοέωσης ›
< . χ |'κορυΦοίο
της ησίκτη νιοΙσΧεσον=σηο το μοτ ο ρε· γιο: ηρώτη
' Δωματίων ιστορία της νο'·κστσκτη ~ η τίμιο; το
στο τση ο. νικώντοτ την σικοσεσηοινοί ηη _ μέσα στο
Παρίσι. με -¦ο στην5ηοροτοση `
ο τεηικος
στινμστίστηκε οηο
την οηοκώρηση. με
Φορείο του ίκησμενου.“ι
κριστιονο Ρονσηντο
στο το'
κοι οσες
ιηίνες...ι Φορές
εοτοσσν σε θεση βοηης
ο ίκοουοοίος Πορτονοηοςι
Ρουί ηστρίσιο κστεβοσε
Μιά στομοτὡντος
ΓκριεΖμον. Σισοκο κοι
2ιρου
3Μο οποία: “μενού 
.σου κοῇοἡρ"°ε°ηῖ°Μ
 ο 'η ·> του;” μοττ
 οοηνη`οηκε στην μΧ
ο ηορστοση σίτου ο·
ι ` - πορεί· Γκερειρο›
με αμείωτη; εκτεηεση
>  ΦἑΨ“ΒΠ°8")
ο .κτίσιμο οισε!'6οκοοισ η
:τον Κυθυστεοησε ν: ου
ι ~ οοηεητουχ_ ο
Στο επομενο σκριρὡς ηεητο
ι ~ Νοε) η τρίτη ΜΜΜ του
ι Φερνάντο Σοντος στο μοτς. ο
'εντερ. ηηοε ..ιηορομο:ωμσ
Ι τον κοσιεηνί κοι οηο το το
ητρίηου μετρο με το οεεί
εστειηε την μηοηο στο οίκτυσ
ηετυκοίνοντος το σημοντικοτερο
νκοη στην ιστορίο του ηορτονο
οικου ηοσοσοοίρουι
ἶ το “σεηουνηοηηετ ομοοες τον ~ΤΖίμι ο Υησρκει
ι ί μενοηοενοιοΦερονσησ Φενερμηοκτσεὺ. ι
η ;οηοκοηυψεοησοτιν Ντοηίν κοι εικονε_εισικη
; ονοοορο ~στην:ηορουσίο του Βίτορ πεοειρο
χ ι 7 στον τονωτωτωρκω οπο 3.545 εκ. ι
ἶ€ ι η ί ' ' ο γ'η"τιμητου«27κρονου εΕτρεμ; ,η `
:ουησός σιεονης
μηιίκε στη Μοτο των
ηιοονὡν ηωηησεων ηηοι
στους Μοσουοκου
κοι Κοσομι
η ω ι· “ _ ¦ ' · ΔιοσοἡκσεΜωὲω?  ι σ ο ν Μ Ε
ηντιστ ο η. μ ,¦ ¦η  _ ι 
ων Μ°°°""ω| ιηῷηηση του η ίτίμΚοοᾶμιστην ιτοηίο Μενου. ι
> ΜίηονιΓ5 η ι
με τονμονοπερ
ο Δ του νο είνοι› στην ι · ·“
_ ρ ' ΑννΒίο κοι νο*μοζευει' ρ ο ¦ Ακομη: Τι οιίηωσε
υηοψηῷιους γιο τον ι·οηηο γ ί ο ηρσεσρος του
μηοκ ο Πάνω στο κοηηο`η| ί _ ` ; Μο!!! νία την
Λιόν· Ποιο είνοι τοιηοσο ρ γ ' 7 ῦ ' ΜΜΜ 8Π!°'ΜΦή
η Δ με το οποίο οινοίνει` ι Ξ η του ηιοννη
: κουβεντο ο οηυμΠιοκος γισ, ο < ο έ Η Γ·°ννΜΝ στη
` τον τοησντσυκο μηοκ Δ η ο ί γρ | ΜενσΜνΜσ
μκοΜμ ηοην οσοινιο
,ο , ι * °,!Ψ“°°ὁἔ ϊΨΜ" ' “ ή χ«τσ_οηοτεηεσμυτο στο ς
Ξ η 'εκσνε ε_νον|ηρῳτο μινιοηοηο- , μΧ ΜΜω¦μ¦ωετωμοσίοο στν
ι γισμο της ηροετοιμσσιοο στους η `
ι “ τοηεοτοημενουτιοημοσιονοοοους -ι
στο Γκενκ τουγεεηνίου¦ ¦ -' '
Μουσικη μος κοτοστοοη ο;
ζ είνσι σε κοίτη ετιίηεσσ ο ο ή
ε Η τσκτικη μος στοιηρῶτο ς
' οιηικοστο Μονο
ηειτουονηοε μιο κορο και
' μείνσμε ευκοριοτημενοι»,
Μονοοικη ηροετοιμσσίο φετος γισ τον
σουμηισκ6. οΦου μετο τον οηοκηεισμσ
Ξηηοσος. |τσηίος κοι κονοοο. στο τρίο
ηροοηυμηιοκο τουρνουο. κονείς
οιεονης της ομοσσς οεν σο έχει υηοκρεώσεις ουτο το κοηοκοίρι
μ ο Ξηηηειοηη το
μ κατω' °ῇυ"Μ°κ°·; χ » Ο'λ|Κ° "¦ Ϊ" "ΠΝΑ"
| _. μ η ο ·¦ Ι | ι _ η »Α ἑ¦ε¦"¦°¦ω οείκτορ κοι οι συνερνστες
ρ ευ ΜΧΜν0ς αμυντικος πιο Μ"888ί ο η ι ς ω=¦Φ¦¦ρ.°¦ε“ὶ του ευνοηον το μστιο τους
το-εκτο κοι Μουν ηκηοό μετηνΝΦΜό » ων κῇρ'α¦ίκτ° στο Βίντεο. μηεηοντος τι
Έο·ιιοκτιιιυιτωιι κηοσυινων» · ο, η - - |_ἰ“αι:ωί“οεσνως ηηνε στροβο κοι τι
εμηει Αργεντινος. με ιτσηικη . ῇ `|_"¦.ν¦¦6¦¦“κΜΜΜ"7 ι ηειτουρνησε σωστο στο
ι _ μυηηκοοτηω › η ΜΜωωμε ο". οιηικο της Πυροσκευης ο
Ι > κοι σεκσετη _ ι _ι '_ ` ' ρ ' ~` ηνοηυση είχε το προστασ| η θητεία ¦ η 9 ^ ο ριοκο στο Ξενοδοχείο σχετικο
ἔἑηλἔῖ; ης ι `Μ,.¦¦¦¦¦¦,¦¦¦¦"¦μέν.” γω ,μ ι με οσο ενινον στη
"ΜώνΜε" _ Ξ' μια" ενοεκομενοιι` ι τσνση
Η 3 Μασάμε· η ·
~ Ξ Ησυμμοηοισ ~
οσο ετών ο κι
τεηε '
Γρ ηηηοτ Μουτ· ετ· εεητιο
ιοετην`ηυστρίο ηομμιονσο μου·` ι
ο ` ορκετοἄηισω ουσικη ι 1
μ τις'ηρῶτες '
τ _Γκενκ βρίσκει,
7 το Μείωση του
. _ ί Υ"0Λ°[|¦Ε'ἶ εε μηηιητμ Ι ¦
μου στινμιίς ο Βίκτορ οείκνει ότι Μπορει η
η στον ορκηνο νίο τον στο" της μεσσίσς· ι ~
γρομμηςτ 'Μοζίμετον ΜιηιΒυΕεΜπ είναι ο ι
οι ουσ ησυεκουν το 'ηροΒοσισμο σείσκεση; ·
η με τους υηοηοιηους και·  ¦
ο 'ΔΗΜΟΣ ΧΑΚ" ητον
ηγετης της 'τοηίος. του στοίχισε
ο οηοκηεισμος. οηηο εηιστρεῷει
στον οηυμηιοκο οκομη ηιο
μεητιωμενος
ανωνίστηκε
τον ο·
>=Μηιι··ι·τ ηηρε μου
' `εμηειρίοοηο τη' ν
¦ συμμετοχη, του` στην
| εονικη κονσοο κοιτώ
' τον μοηοιίοει γ μ
| _ γ | ε ο σημοντικο γιο τις ν `ι
ο τον Με τει·κΑτ το; ι μονουμκίες του στο
ωσπου νι _ ον?οηυμηιοκο ίσως ,κοι : η υψηησ εηιηεοο τη
στο: τη: εμφαση ο · ο ¦ , ; ευοωηινκος¦
Πρώτη εμΦονισηνιο τον : τ η ι ,. ο  >
ω ονηιτ ησοσενΦοίνετοι: `
¦ οτί μηορεί το ρ Α γ.
αστειο ¦
Υ ητρσσμενσ η Χ
 ' ' Ύ " ί "ΒΡΕ" ΜΜ¦¦ε 1 Λ ο _ ο _ ' Ακομη: Η σινουριο του Βίκτορ γιο τον οιι·κείΜτ μου τον
ι Μ"-“"π“ ; γγ εκομροοηείκε το κοεσινο ι·ιρτίνρμμμοτ Ξερει οηο τη :εμίηηη. ο αψορωμενοο· ΔΗΜ'. η σκέψη να
` ι χω ἑέωἶε : ; με υςιηοίκτεςνο μη μνσίνουν κοοοηου η ~ σοκιμοστεί σε οιηικο ο'Ρετ:ο: κοι στο δεξί σκρο της
 ι | ”Ἡ" ι - κ κ στονηηεοο νισ ηοοη6νηση οηηο οημερο' ' σμυνος. η οιοοορετικη ηροσεγνιση του μοτς με τη·
εΕεύ°ε°“ η ' ; τΞονσηιονουν σουηειο με_;.ί. στο στο μεσου- ' οεστερηο σε σχεση με ουτο της ΓονσηςΙκοι ηοηηο οκομο
¦ - ¦ ._ > < ' ' - ,Μον6~Φιηικο κοντρο στη Βέστερηο/ ¦ α! ' οηο την ηορουσίο των ηρωτσοηητων στο Γκενκ
` ο :κτίση 3
τι ηηηοκομετον
ετο ΑΜ¦ΤΕΡΝΤΑΜ
Δ< “Μι - ρ
ι ισ" ”ΜΒΜ" Με κὰηυ=εοσοημ"ω “Πες εμω"°ε|ς
η ί κοι εκτη σε” οηο τον
_ ΜΜΜ ¦
ο » “μενω 
κώστο Μηονιώτη στο μίμος
Η ` | _ μ ν ῇ | ς χ ¦ ί2.Μ μ.) κοι την ουρονίσ
γ η - “ .- μ η -Δ ¦ η Ρεμηουηη στον ημιμοροοώνιο
- ο ' = Δ Μω “ων ω °Μ°°° ΜΜΜ'. ο . Μήτση) ο ενοεκοτος εμεινε ο
' Χωρα μας σ” Ε""ωΜῖκό "°Μ6"“" Νίκος :κο που; στον τεηικο
ι η ιηρσηνηοηκε το Χρυσό της ετεΦσνίση τ" (ζω' 'ΜΜΜ
, Δ ο ' Δ η Ι 'στο οί κοντὡ) κοι το .23ο συνοηικοοε η ο ς “9 ἑ , ς
7 γ 7 ο _ρνονῷσεις | ` ί : · μ·
9771108 85ι`ι 08' ” '
Ο ΣΕΛΙΔΑ '4 ΣΕΛΙΔΑ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα