Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΑτΑΕτΓκΟ ΝΑΣίΟΝΑΑ-ΣΑΟ ΓΓΑΟΑΟ. (Με ΕίοεΓτΒόΟΓε5 ΟτΕ εΡΟΒτ3Βο , . , , . ω
ΜΓίΟκΑ ΓΖΟγΝίΟΡΣ-ΓΝτΕΠΕΝτΓΕΝτΕ ΝτΕ ΒΑΛΕ. £ΟρΒ ΕίοεΓτΒόΟΓε5 ΟτΕ εΡΟΕτ3Βο ο οΠ8ἔΞεὅἄε ἔ|πΓοἔσἔ$οἔ:οΐἔβἔ%μ|κο τηΜ '
ΜΑρΣΕϊΓ-ΝΓΜ. Δίεθνό Φίλίκό ΟτΕ εΡΟΒττ κο , < - γ ω υ
Απ> 500 ΑΜΒΟΥΡΓΟ. 205 Ημίτελίκό5 ΟτΕ εΡΟΒτ6Βο <_ .. Ρ "ρῦκε'μ"ῦ” ν" ολοκλ"ρωθε' ω Μ' ο θ Φ Φ ω ΚΑΠ
ΜΑ ΓκΣτΑΝτ. Τελίκό5 ΟτΕ εΡΟΒτ8Ηο ”
? . ΣΤΡΑκοΣ|Α... .'"Ν|°Π ΠΑ Το ΤΕΡΝΑ
ΜΟίΟθΡ ΓΕΡΜΑΝΓΑ. Αγὡντ15 ΟτΕ εΕΟΒτ5Βο  _ `
ΑτΓ> ΒΟΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟ. Τελίκ05 | ΟτΕ 8ΡΟΒτ6Βο γ: _. Πολύ ΠροχωρημέΜ ο' συζΜῇσε|5 ΜΝ ΜΜΜ ΚΔ' Ρ|ΝΜΝΤ|
ΓΓνΒ νίΟΒΕο τΕΑΟυΕνΟΕΕγ. ΙΟ Γκρουπ. ΤελίκΟ5 ΟτΕ εΡΟΕττΒο γ ·
Αργεντινό. όπω5 σΓ·Οκσλόψσμε από με 2 |ουλίΟυ 
Υπογρόφεί σήμερα στον ΠΑΟ το «εεΓΓρέ5 Με Πστσγονίσ5»_
”ΑΑ ΑΘΑΗτίκΗ ΕΦΗΜΕΡ Α ί ΔΕΥΤΕΡΑ τί |ΟΥΛ|ΟΥ 2οτ6 `;<τίΜΗ τ € ί ΑΒ. ΦΥΛΛΟΥ 694  Η  
. ί ' ζ ·:_`: ΥΠΕΤΑΕΕ ΤΠ Α|ΠΡΤΑΠΠΤΡ|Α ΤΑΑΑ|Α
ΝΕ ΤΠΠΑΑΡΑ ΤΠΥ ΕΝΤΕΡ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ,
ΠΑΡΑ ΤΠ" ΑΠΠΥΣ|Α ΤΠΥ ΡΠΠΑΑΠΤΠ
ΠΠΥ ΤΠ" ΤΡΑΥΜΑΤ|ΣΕ Π ΠΑΤΕ ΣΤΠ ΕΕΠ|Π|ΜΑ
¦ ›ι5τ`χχΜχ.
μ .. .
9τΟΖ ΟΒΠΞ
|¦ Ο ΧΑΜ|Λ'|'ΟΝ ΠΗΡΕ το Σ|ΛΒΕΡΣ'|'
“ ΜΔΕ  ›π “ -ι 
ζ; ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΥΣΕ|
ΠΟΛΛΕΣ ΜΠΕΣ.
Μίο όμως εμΠιοτευὸμοοΤε. ΗΕΗΒ.
ΣτΑοΕΡΑ...χΑΑκίΝΗ κ , 7 - “ - Μ  
' Οι σκεψεί5 του μετσ ' ΑσθυστερείΟ Μίχελ νο Ρ ί! 'Μ'
τί5 Πρώτα Γιμέρε5 ' Αμεση Γίόεί Ολλσνδίσ. λόγω των ΑΞΕ! Τ
κίνηση γισ κυμσνό κοι σνσμΟνἡ δίσΓίρσγμστευσεων με ΕσΓτσνίόλ "Ι
Με ΑίβερΓίΟυλ γ·σ ΑλμΓίὲρτΟ ' Ο «έλεγχου των νέων
,_ Ο ὰ
Ο Γ. Νοτκοκόρπε Δ ν Ι _ γ Ρ Ο Α. Τσσκσλόσε Ο Στ. κσζσντζόγλου
με τον ολυμπ·σκό -' 9 Ψ με τον ΓίΑΟκ με την ΑΕΚ
στο Γκενκ _ στο οστερμπεεκ στο ΜΑΜ
του Βελγίου _“ · Με ολλανδίσε κ Με ΠΟλωνίσε