Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΜΜΟ Ο
Ι·ΙΝ1ΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός, μέ πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων
στα ὁρεινα.Ἀνεμοι βόρειοι μέτριοι, στό
Αἰγαίο 6 μέ 7 μπωφόρ. Θερμοκρασία αμεταβλητη. Στήν Ἀθήνα έως 34β.
Δευτέρα 11 Ίουλἰου 2016
Ευ φη μίας μεγαλο μαρτυ ρος. "Ολγας ίσαποστόλο υ,
Νεκταρίου όσιομαρτυρος του εκ Βρυουλων
Σελήνη 7 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου θ.12'-Δυσις 8.49'
Ἀριθμ. φυλ. 40495 | Τιμή Τ ,50 θ
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, Τοίο@εείἱεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομες: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος Τ280ν
Τό κρατος
αὐτοδιασυρεται
πτΜἩΜῳΜ
Φ' ι·ΜωΜ=Μω
ἔ·ἩἑκΜ
“=·ΜΜἙ·Ἑὡ
ΜηωοὲΜ
ΜΝ ΜΜΜ
Μ”.ΜΜ
ΜΩωΜ·“ Μ
Μ“ ΜΗ #“
“·Μ*Ύ Μ
-ΗωΜ-ώ που”
Μ 'ΜΜΜ'·ΜΜ·Μ“Μ
ι Μ* Με
ΒαεΜἔ
ωΜΜηΜ
°Ιοτορική ψηφοφορία
για τα Γλυπτα
Νομοσχέδιο στο Βρεταννικό Κοινοβούλιο για τήν ἐπανένωση
ΠΡΟΤΑΣΗ νόμου για τήν καταδίκη της πραζεως του Λόρδου
“Ελγιν να αφαιρέσει τα Γλυπτα
του Παρθενώνος καί να τα μεταφέρει στήν Ἀγγλία θα καταθέσουν σήμερα βουλευτές του βρεταννικου Κοινοβουλίου. Εἰδικωτερα, η πρότασις θα αφορα
στήν ακυρωση της έκ τών υστέρων «έγκρίσεως» από τήν πλευρα
του Κοινοβουλίου για τό έγκλημα του'|Ελγιν καί κατατίθεται συμβολικώς σήμερα, έπί ευκαιρία της
συμπλη ρώσεως διακοσίων έτών
από τήν ημέρα (11 °Ιουλίου 1816)
κατα τήν ὁποία τό Κοινοβούλιο
κατοχυρωσε νομικώς τήν συλλογή τών Γλυπτών που εἶχε αποσπασει ὁ λόρδος“Ελγιν.
'Η πρότασις νόμου έχει συνταχθεί από βουλευτές διαφόρων
κομματων καί υποστηρίζεται από
τήν «Βρεταννική °Επιτροπή Έπανενωσεως τών Γλυπτών του Παρθενώνος». Ταυτοχρόνως ανακοινώνεται σειρα πρωτοβουλιών, στίς
ὁποίες θα συμμετασχουν οἱ Ἐπιτροπές που έχουν σχηματισθεί σέ
όλη τήν υφήλιο, σέ μια προσπαθεια προκλήσεως έπιστημονικου
ένδιαφέροντος καί ευαισθητοποιήσεως της κοινης γνώμης.
Κατόπιν τουτου, μέ ἰδιαίτερο ένδιαφέρον αναμένεται η αντίδρασις τών μελών του Βρεταννικου Κοινοβουλίου στήν ση μερινή πρωτοβουλία. Στό συνοδευτικό της προτασεως τών βουλευτών,
συμφώνως πρός πλη ροφορίες της
«'Εστίας», αναφέρεται ότι η αποδοχή της θα έδινε ένα δείγμα νέας ήθικης στήν διεθνη κοινότητα
στα ζητήματα διαχειρίσεως έπαναπατρισμου της πολιτιστικής
κλη ρονομίας. °Επικαλιουνται δέ τίς
έπίσημες δημοσκοπήσεις ΠρέσεΜοτἰ), οἱ ὁποίες αποκαλύπτουν ότι
τό 69% τών Βρεταννών βλέπουν θετικα μια τέτοια κίνηση, ένώ αντιτίθεται μόλις τό 13%.“Ωστόσο, οἱαδήποτε έζέλιζις έζαρταται από τήν
σταση καί τήν διαθεση της πλειο
ψηφίας του Σώματος του Βρεταννικου Κοινοβουλίου.
Σημειωτέον ότι σειρα σχετικών πρωτοβουλιών πραγματοποιήθηκαν ή ευρίσκονται σέ ἐξέλιξη.
Στίς 7 ῦΙουνίου πραγματοποιήθηκε
Συνέδριο, τό ὁποῖο διοργανωσαν
στό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
οἱ ῦΕπιτροπές που υποστηρίζουν
τήν έπιστροφή τών Γλυπτών, από
τό 'Ηνωμένο Βασίλειο, τήν Νότιο
Ἀφρική καί τήν Αυστραλία. Τό διήμερο 24-25 Σεπτεμβρίου, μέ πρωτο βουλία του «Συλλόγου τών Ἀθηναίων» καί υπό τήν αἰγίδα του Προέδρου της Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κ. Προκόπιου Παυλόπουλου,
πραγματοποιείται στήν Ἀθήνα ΔιεθνέςῦΕπιστημονικό Συνέδριο, στό
ὁποίο θα συμμετασχουν περίπου
εἴκοσι έκπρόσωποι από ἰσαριθμες
°ΒθνικέςῦΕπιτροπές, που δραστη ριοποιουνται υπέρ της ῦΕπανενὡσεως τών Γλυπτών του Παρθενώνος.
(Λεπτομέρειες σελ. 3)
ῦΕμφανής  καταρρευσις
ο "ΜΜΜ ~ 3
ε··“μ·Μ· η μ
| | Μ' | των εισ0 ατων
 Ι ι Ν Ι ι ι Ι
ΜωωΜω“·- Μισθος κατω των 1.000€ για την συντριπτική πλειονοτητα
 ΤΑΧΕΙΑ εἶναι η καταρρευσις Πανω από τό 80% τών φορο- Παραλλήλως, οἱ χαμηλοί μιΗ.” ”ὴ“-“Μ τών εἰσοδηματων στήν Έλλαδα, λογουμένων -δηλαδή περισσό- σθοί ὁδηγουν αντιστοίχως καί σέ
*ΜΜ“  ένώ υπολογίζεται ότι τό 2018 τό τεροι από 6,5 εκατομμυρια πολί- χαμηλές συνταζεις.“Οπως προ*Μ|Μ| | Μ | | ἡ ” 90% ΤῶνἙλλἡνων Φορολογουμἑ- τες- έμφανίζονται να έχουν σή- κυπτει από τό συνολο τών ασφαΜ ω ·Μ.|| νων θὰ ἔχει μ1]ν1αῖΟ εἰσόδῇμα Ψ· μερα μηνιαίες αποδοχές κατω τών λισμένων του ΙΚΑ, πιθανότητες
“Κω ¦ Μ." 'ή' ωΜ|-ἀΜ“# Πρ Τῶν φα) ευρύ)- Γιατην 19τ991α= 900 ευρω, ένώ μετα καί τα μέτρα να παρουν συνταζη ανω των 1.000
Μάκη να αΐαΦερΡΌμε ΟΤΙ το 2099 ο μεσο? που ψηφίσθηκαν τόν περασμένο ευρώ, υστερα από τήν αλλαγή στόν
Βισθ09 στηνἘλλαδφ σΌμΦῳνα με Μαιο σέ ασφαλιστικό καί φορο- τρόπο υπολογισμου τών συνταζε·Μ ω ερευνα|της έδιεθνΟυΞ ΟθΎ(ξνωσεωΞ λογικό, η φτωχοποίησις θα συνε- ων, έχουν μόνο 70.000 έργαζόμενοι
ω Εργασια9 ηταν 1·7Ζ3 ευρω· χισθεί μέ αμείωτο ρυθμό. Μέχρι σέ συνολο περίπου 2 έκατομμυρίκ |=ῳ | ω Μ Τήν τάση Φτωχοποιήσεως τῶν τό 2018, υπολογίζεται ότι έπί πλέ- ων ασφαλισμένων. °Ετησίως συώ" Μ ω ΕΕλλ ' νων ἀποτυπώνουν τόσο τὰ ον 500.000 πολίτες θα «σπασουν νταζιοδοτουνται περίπου 60.000· η
Μ Μ στοιχεῖα τῆς Γενικῇς Γραμματεί. τό φραγμα» τών 1.000 ευρω, κα- 80.000, οἱ ὁποίοι, μέ τα ση μεριω" - " .' ¦" ας Δημοσίων °Εσόδων7 ὅσο καί τό τι που σημαίνει ότι 7 έκατομμυ- να ἰσχυοντα, θα υφίστανται μείω-"".'"" η". 'Μ. "". 'ι ω ω σύστηωἄΗλιος»¦ στό ὁποῖο κατα. ρια πολίτες, σέ συνολο 8 έκατομ- ση του εἰσοδήματός τους ακόμη
' ξ αλλο ενε συ- μυρίων έργαζομένων καί συνταζι- καί ανω του 40%-50%, καθως ὁ μι@ή ΜϋΜ ι09Φ0νταΕ0ι καταβ Η . Ξ . . - . . . - . . .
*Μ”ΜΜ“ νταζεις, σε συνδυασμό με τις ανα- ουχων, θα διαβιουν πλεον με κα- σθος των 1.200 θα αντικαθισταται
λυτικές περιοδικές δηλωσεις που θαρές αποδοχές κατω τών 12.000 από μια συνταζη της ταζεως τών
Ζ υποβαλουν οἱ έργοδότες στό ΙΚΑ. ευρω κατα έτος. 700 ευρώ.
Σ ί Τ” ε ί
Μ Μ ν 2
ω.” Διπλα γενεθλια!
Οἱ ὸμαδικές απολύσεις,
αλλα καί ἡ καταργησις του 18ου καί14 μι- ΜὴΜΜ·_ ΜΜΜ-ω ”·”ὑὴΜ ή_|“·”
σθοῦ. συμΜριλσμβὁνο- ”_ὡ_·Ηὺ α*Μ·ω ΜΜΠΜΜ ή·Μ"ῳ
πω στό θέσει Με θά ·Μὡ*μη Ο” ΜΙΟ-Ω” ω·ωωΜω·
ἔἐΤἔἔἔ%ἔ$%ΐ Μ·ωω· ωωω···_ ω ”ωΜ” α*ωωψ,πως ω ω””ΩΜ ΟΜ··Μ·" ”Με" Η Μ
_- ”“ὡΜΡ Μια-'ω Μ_|Μ· ”~ὑΜωΜ
ἩΜ “”"··ή· ὴ”·“ω “ώ Μ ·”ὑΜ·“
βὑω "Μὴ-"Μ ύ“*ὴΠ·· *”*ω"_“*” ··ῶΜ·”
Αἰχμές τρωω ›ομπόμο ὴ···Η-·-· ω·-“”ω · . . _.η" ”ι".
πρός Ἀλέξη Τσίπρα για Μ ___ῆΜ” .| Ἡ ' | _· ΜωὑΜ·
τίς σχέσεις μέ τήν Ρω- Μὐ”“”' ι Μ-_·” Μ* Μ *ΗΜ
σια. Η· Μ_ωΜω “ω _ ...ω “ὐΜΏ· Μ"Μὴω
κιν-ΜΜΜ· Μ ω "_ Η με” Μωηωωω·
η 7' ἡ ω 'Ο ω·
«Χρυσή» ἡ Κατερίνα ==”'η|' ὅ · | ”*ΜΜ~ “““““~* 
Στεφανίδη στό Πανευ- ·Μ· _”·ω* Μ Μ
ρωπαίκό Πρωταθλημα "'·”'·Μ “_Μ_'” _· ω _ Μ*ΜΜ'
στίβου με 4,81μ., νεο ρε- ω ω Μ Μ #”ὐ'Μ#_ Μ ω ηωΜμω·
κόρ αγώνων. η "·“·ΜΜ ωΜωΜω
*ΜωΜῆ ”ὐ"·Μ·“ **Μ*ω _ Ο Ο
*Μ~·ωω ΜωΜΜ· ”ηΜ*Μ ΜΒΜ· Μ'
τ ··ή”ω*· Μ__ὴΜ ΜΜΜ*
. 2 Ο Η
1 Μ Μ· β·*Μ··· Ω” *'*ΜΜ
1 ”·ὴΜ“ Μ·ὴΠ#··Μ Μϋ“·Μ* ΜΜΜ
9 7 Ϊ 9 θ ,01 Ι '
*Η κοινή ασφαλεια
στήν Ευρώπη
Γραφει ὁ Εὐθ. ΙΙ Πέτρου
οι ΣΥΖΗΤΗΣΕιΣ σχετικώς πρός τήν εξοδο της
Βρεταννίας από τήν ΕυρωπαίκήἘνωση έχουν
επικεντρωθεί στα ζητήματα της οίκονομίας καί
της διακινή σεως προσώπων, ελαχίστη δε σημασία έχει αποδοθεί στό φλεγον θεμα τών συλλογικών θεσμών καί ασφαλείας, καί της συνεργασίας που πρέπει να διαμορφώσουν με τό
'Ηνωμένο Βασίλειο. Να σημειωθεί ότι σήμερα
ή συνεισφορα του σε πιστώσεις, υποδομές καί
προσωπικό στόν Ευρωπαίκό Ἀμυντικό 'Οργανισμό (ΕΑΟ) είναι υψηλες, ενώ οί υπηρεσίες πληροφοριών καί ασφαλείας δυσκολευονται να φαντασθουν τήν προσπαθεια για αντιμετώπιση της
διεθνους τρομοκρατίας χωρίς τήν συνεργασία
τών βρεταννικών, οί οποίες, λόγω του αποικιακου παρελθόντος της χώρας, έχουν προνομιακή πρόσβαση σε χώρες της Ἀσίας καί της
Μακης
Πρεπει να θεωρου με δεδομενο, παντως,
ότι αμεση επίπτωσις θα είναι ή αναβαθμισις
του ΝΑΤΟ, ώστε, μεσω αυτου, να εξασφαλισθεί ή συνεχισις της συνεργασίας. 'Υπαρχει
όμως μία, μαλλον αρνητική, συνέπεια για τήν
'Ελλαδα. 'Η Βρεταννία πλεον θα συγκαταλέγεται στό λόμπυ τών ευρωπαίκών Κρατών που ανήκουν στό ΝΑΤΟ, αλλα όχι καί τήν ΕΕ. Με προεξαρχουσα τήν Τουρκία, οί χώρες αυτες θέτουν
τό θεμα της συνεργασίας του ΕΑΟ με τήν Άτλαντική Συμμαχία, δημιουργώντας διαφορα προβλήματα. Ουδείς στήν Ευρώπη είναι πρόθυμος να πληρώσει για τήν δη μιουργία αμυντικών
Συνέχεια στήν σελ. 8
Ο Τό νά σού πάρει ό σκύλος σου ή ή γάτα σου τήν
Ο Στήν Ἐλβετία υπάρχει
ένα ξενοδοχείο 0 Ἀστέρων! Είναι τό Νυ11Η0τεΙ
ι9τοΠ1, πού δημιούργησαν
δύο αδέλφια τό 2010 μέσα σέ ένα πρώην πυρηνικό καταφύγιο. Βεβαίως δέν εᾶει ανέσεις, όπως
μπάνια κ.λπ,. καί ή τιμή
παντόφλα καί νά τήν...
μασουλήσει ή νά παίξει
μέ αυτήν είναι κάτι πού
όλοι οί ίδιοκτήτες τετράποδων δέν θεωρούν μή
σύνηθες. Τό νά σού πάρει όμως από τό σπίτι ένα
αντικείμενο μία αλεπού
μαλλον δέν συνηθίζεται.
Κι όμως έγινε σέ ένα σπίτι στό Λονδίνο, όπου οί
ίδιοκτήτες έμειναν άναυδοι όταν είδαν στήν κάμερα κλειστού κυκλώματος πού εᾶαν τοποθετήσει, μιά αλεπού νά παίρνει τό χειριστήριο τού
ΡΙαγ5τααοπ. Θά ήταν μανιωδης παίκτρια, τί νά
πούμε;
ο Ἀπόδρασις γιά καλό!
”Εγινε καί αυτό στο Τέξας,
όταν μία ὁμάδα κρατουμένων ανέμενε νά έμφανισθεί στό δικαστήριο στό
υπόγειο των φυλακών
καί είδε τόν δεσμοφύλακα νά καταρρέει. Οί κρατούμενοι αρχισαν νά φωνάζουν γιά βοήθεια αλλά
αυτή δέν έρχόταν. Όπότε έσπασαν τήν πόρτα
τού κελιού άρπαξαν τόν
ασύρματο τού σωφρονιστικού υπαλλήλου καί
είδοποίησαν τούς συναδέλφους του, καί, μέ τήν
χρήση απινιδωτή, έπειδή
δέν εᾶε σφυγμα τόν έσωσαν! Είναι δεδομένο ότι θά
του γιά μία βραδιά ανέρχεται στά 10 δολλάρια Ό
χωρος είναι ένιαίος αλλά
τά κρεβάτια είναι ανετα,
καί τό πρωί προσφέρεται
ένα φλιτζάνι καφέ. Τό ξενοδοχείο απέσπασε τό
βραβείο καινοτόμου έπιχειρήσΒως
Ο Τό «αυτί τού )|ούδα»
είναι ένας ένας κοινός μύκητας, δηλαδή ένα μανιτάρι, πού εύδοκιμεί σέ
κορμούς δένδρων. Οφείλει τήν όνομασία του
(ΑυτίουΙαΓἰα αιιτἰοιιΙακαι;) στόν )|ούδα, έπειδή ό Τούδας κρεμάστηκε
σέ ένα δένδρο. Τό περίεργο αυτό μανιτάρι έχει μέγεθος από 3 έως 12 έκατοστά καί συνανταται σέ
κορμούς «ήλικιωμένων»
κυρίως δένδρων. Στήν
Ἀσία καλλιεργείται πάνω από 15.000 χρόνια
ένώ χρησιμοποιείται σέ
σούπες, αλλά καί κατά
τού πυρετού ή τού πονόλαιμου.
·Τό έτος πού διανύουμε θά είναι μεγαλύτερο
κατά ένα δευτερόλεπτο.
Τό 2017 θά αργήσει νά
έλθη κατά ένα δευτερόλεπτο, όπως γίνεται συχνά, προκειμένου νά ανησταθμισθείή έπιβραδυνόΜη πεσφικτή τα οι;
τούς εύγνωμονεί γύρω από τόν άξονά της.
Διαβάστε τά αρ θρα
«°Η αποπληρωμή του ΕΝΦΙΑ»
ΜΜ (σελ. 2)
«Πολυνομία/κακονομία»
Μ Χ Μ (σελ. 3)