Πρωτοσέλιδο Έθνος: 60 εισπρακτικές στα δίχτυα του εισαγγελέα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δηοκτηοτε ένα
ΔΩΡΕΑΝ
ετΗΣιο ειιεοκ υΡ
και μονοδικὲ5 ΠαροΧε5 υγει'οε.
ογορόζοντοε το ΡυΗωτε ΡΒ55.
 Το Με τη: ΜΜΜ:
 και το ΡυΜε Μ
 φροντίζουν για την
 υγεία οσε!
Η Προσφορα ισχυει για οσουε τνερνοηοιησουν
την καρτα του5 μέχρι 33/08.
Λτητ0μερει£ε
στη ΜΜΜ Το κουπόνι αντιστοιχεί στην αγορα μίο5 κορτοε και για την .
23 αποκτηση τω ηροοφορό5 απαιτείται η επίδειξη του κουτιονιοὑ.
.“ δ
1 `_ '
· _ Ύ· Ι
. - ,
λ .·_ μ δ ι
θ .7 τ .. -=_ '° π
γ .4 ¦
_ ' 4 η ,. γ
4· .τ ο· - ι'
` .. _ Ν _ ` Φ. _
ο ΤΣ""ΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΝΑ ο
μια 
τη" Ματ ἑ
ΤΟΥ ΜΜΜ"
›) ]2·]3
ε' ,ένα
Ι ·
ΒΛΑΣΤ0Σ - Λ|ΤΣΑ
ΜΗ' ΣΤΟ
- ΣΜΜΝ|
ΓΚΛΝΓ|(ΣΤΕΡ
ΚΜ ΤΠ 'ΒΑΒΥ
ΜΡΥ|'|'|,
η ` ἐἶκΡΒτιι ·
"Μ το...
ΚΑΝΝΛΒ|ΣΤΜ ¦
· ΤΗΣ ΜΒΜ||Σ#
)› ΖΒ·2'7
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
ΗΜτρῶτεζαοτηνΕλλἀδα
'ἑ"ἑ" ||'||"| 'Η | '|'|||||||||| ||'||
-< - - ΜΝ: Μακ· · η ω . ·-7:+ .. “
~“ ΐ;'τ“›_·Ξ.'#.#:Μ !.Ἡα·Ξ -···`ρ~“Ύ···-“·#·· · ~ ν- ·· ·· Ἡ ι · _:>.¦.ω_- 7 · ._ ._., “. ' -7·4¦μ _ ν . τ ' α > ”
-)Ἑ· .·'“
' .ι
ΤΗΣ ΜΜΜ' Σ
` “Ύ“ΞΡιΜ-ΜιιΕηΣι
 Μονο" Με” τη
Ξ ΑΛΛΑΓΗ οΡονΡΔΣ Στριπ
. ΜΜΜ ΜΜΜ,-.
ΠΜ" Με :ΜΜΜ ΜΒ
.““.“.“,... Δ
ι. ..ΜΜΜ <
τι;
?τι
η Η
. · ··
5 ' ·
` Εεε- _~_ :¦.
]Π/Π '7/] Β
ΣΤΗΝ ΤΕΛ|κΗ ΕΥθΕ|Α Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΔικΑιοΣγΝΗΣ
60 εισηρακτικέ5
στα δίχτυα του εισαγγελέα
Αντιμετωηἰζουν βαρύτητα κατηγορία για εκβίαση, Παραβαση
του νόμου Περί ηροσωηικών δεδομένων,
Παράνομη βία και νομιμοποίηση εσόδων αηό εγκληματική
δραστηριότητα Η Για πρώτη φορά καλούνται για εξηγήσω
και 10 δικηγορικέ8 εταιρείε8 »24
Η1||||ι||ἰΙ¦|||||||ι|'||ι|||'|'||||||ὶ||||||||||||Μ|||||||||||Η||||ι|Ι|||||||'||.||Η ΜΝΗΜΗ' η"Μιιιιιιιιιιιιιιιιω Μι ΜΗ'ιΙ|'|Ν<||ὶ':"||'||||'||ιΜΗ"ΜΝ"ἱ|'||ι|||||'|'Ι'||ι'|||'|'|||'|ι'||'·||||||'ΜΗΝ"Η'ΜΙΝΙΜΗ'|||||'Η|'|||!|'||'|||¦|||ἑ
,μερα τα· κκε: τον τι. ΜΜη@
ο ΜΜΜ-τη· _ Ω
κι· ιι ΜΑΜ .# ο] .
 τιμη: τη" ¦  .
 Μοτο τη" χ· ·Ι
- ' Το παρασκήνιο
ειπε έξωοη8 Βαρουφόκη
ΚΡΑΝ|Δ'
ΜΟΝΕΣ
τ τ
 ΜΕ '|Ρ8
! ¦ :η αιματοσ :
έ!  πατατα τ
/ κ ακυρη:
»83·'=
ε“ Ξ ιπ08ιτΗ
“ ιιιιι2ΕιτΕι
Π" ΜΠΟΝ!)
"Μ το" ΓΔΜ
ΤΩΝ 5 ΕΚΠ
)) ΒΠ·Β'|