Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι ΟΔΗ|_|ΕΣ ΧΡΗΣΗΣ κΩΔικ0γ ΕΚΠΤΩΣΗ)!
ι '7' Σ-Σ3ΤΣἩ.££ιΠ ΔΠΟκ^Ε|ΣΠκΗ ΠρΟΣΦορΔ ΠΔ ΤΟγΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ι:ΗΕΕ ΞωΝΠΔγι Επιακειρθείτε την ιοιοοελίδα Μ|ρε=||ε!.ποιε|5.ε9Μ
ι· “ και επιλεξιε προοριομο και ξενοδοχειο. Στπ φορμα
| ° Ι Ω _ _ > κρατπαπς, πριν τπν πλπρωμπ, εισάγετε τον κωδικό
 Α · =ἔὲΤ5ΑὲΕΒοο ς ατο πεδίο "Χρύσα κωδικού έκπτωοπς"
ο και επωφελπδείιε από ιπν έκπιωοπ Τ0%.
| ΜΡΣ .
  |-| σο ς | πω' Δ|^|-ΩΝ|ΣΜ0 κωδικός έκπτωσης: ΗοοΜΡκΕΕ5ι1ΝοΑγ - Περίοδος κραιπαπς: 2ωω2οΜ- ΜΜΜ η
ι ί ο Πε ίοδο Ια ιδιού: 2Π|6|20Τ6-3Β|6|2ΠΤ7 ' ' ιζ ο Ϊ' .
¦ ¦ ¦ ιΕιπΛΕοΝ ρ ς ξ ι .
 ς  Ο η ς _ Τ Ωρα - ρπα οποιήαι ιονΤ0 αρένα απο α~ΒεεΒΡπω Ο πωπω ξενοδοχειο τπαΗοιε!ειο. Η πλπωμἡ
 ζ Σ  διαμονποΜέπεωαγινειοπ[ἱπειπΤαιιγμπ<ιπκραιπαπ έκπιωαπκαφορή αιο πρὡιο δωμαιιοιπκρατπαπ .Κραιπσπ έωςιις3ΤΙουλιο ·2ΠΙ6 Διαμονή
ι ο Δ - Δ έωςΙιςν3Π |οι1νίΜΜΠΞ Οια χρησιμοποιείιε·ιο ουν ε_ι ένο-ε ιωιιόΜ.6ε πορείιῦναα ενιρωαειενπναεξΜὡαειε=διανυκΙερευαει ιο
Ο Η ι5 | ω πο%ΜΜ|ΜοΜ@ΜΜεΜκΜω ιικ6ΜἘι οδιαΧὐειγια οπΠπε κραταω ἑΜἄλἶα ..Μρ:|ε|.ποἑΙἔἔοπι _. ΗιπροσἘρα,εν μπαρ
' Π , ¦ να συνυααιειεοποια6ππιεαλλπ προα αρα Ηνπρ·οσ ορα<προυποθειειιπνεπιιυχπειααγ γη ταδε ιωιικοιικωδι ου πρι ιπνΔπλπρωμήιπςκραιπαπς.
Μ© 3] εκπιωαπ α αεἱαικα ·πείπταπιεπισιἔ ι ο· · αὡλλικ π Δ ·` α.
ΤΠ||Π7||Τό κ· |Υ'·Δ·ΚΕΔ0ΝΑΣ
Ευκο 2016 7 
ΕΒΔἔΤὅ^;373 ΕΧΟΥΜΕ ΕΞΑΓΩΓιΜ ή  ο ΤΕ^|κ0Σ 333 
ΤΡΑΓΟΥΔΑ 'Π .. _ β `  
 σελ. 37 -- _ ΤΩΝ κο ΡγΦΑιΩΝ Ι και. 33
κγΡιΑκΑΤικΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ #Δ|ΑΝΕΜΕΤΑ| ΔΩΡΕΑΝ
Ι 1 η Ι Η ΧΧ κ | η  Υ 
Ϊέ 77 ¦ _ _ π ` Κ μ η χ Τ 
/ 7 Χ ι_ " ι ` Ι Χ χ'
έ έ έ - _ Ἡ: , γ Τ Τ ι ι
Χ η Τ /'| Χ 7 7 //
Α Τ
·Η. 
Νικ
ΜΒΑ έ
_ __ Η
- ΕκΡΗκΤικοΣ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ * Σ
-Τ|0Λ|Τ|ΚΗΣ ΕΣΩΣ|'ΕΕΦΕ|ΑΣ ·
 κΑιΔιΑχΕιΡιΣιι@' 
 κΑΤΑΡΡΕγΣΗΣ
Το Β|ἱΕΧ|Τ ΦΕΡΝΕ| ΝΕΑ
- ΧΡΗΜΑΤ0Π|ΣΤΩΤ|Κ|·| :
κΡιΣΗ, ΜΕ ΤΗΝ |ΤΑΛ|Α
ΣΤΟ ΜΑΤ' ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ
* ΠΑΡΕΜΒΑ|Ν0ΥΝ: ΧΡ. ΜΑΝΤΑΣ, ΕΥΑ ΚΑΤΑΡ'. κ. Σ0Φ0ΥΑ|·|Σ¦ Π. ΕΛΕΥΘΕΡ|ΑΔ|·|Σ, ΔΠ0|'|0ΥΛ0Σ, Γ. ΝΗΣΟΣ σελ. ΔΡ] 7