Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Έκθεση-βόμβα της τρόικας για τα εργασιακά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο' ΜΟΝΔΔΗ(ΕΣ ΠΕΡΗΊΕΤΕ|ΕΣ
ΤΟΥ Μ|ΚΡΟΥ ΗΡΩΑ
98 Δ ¦ΣΤοΡτΔ
Τ| ΠΡΑΓΜΑΤ|ΝΑ
ΣΥΝΕΒΗ ΣΤ|Σ
ΝΑθ0Ρ|ΣΤ|ΝΕΣ
ΣΤ|ΤΜΕΣ ΤΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
κΑτ ΟΛΑ
0ΣΑ ΑΚΟΜΑ
Δ|ΧΑΖΟΥΝ
ΤΟΥΣ
τΣτ0ΡτκονΣ
ἑτ
ἐτ
“ΕΕ
Μ.·|·Μ·ω:ωροε.Ψ
Τ / τ Ιτ Χ ////
χ Χ Ντ //”Τ " τ
τ τ τ τ τ  Ή ί τί τ ί
ί / τ τ / / / ΧΤ ττ τ τ Ν / Ν 
τ = τ Λ τ τ Ξ τ κ Μ ι τ Η τ κτ 2 τ 'Ν `~
τ  / τ Τ  κ / τ / ί ί ΔΣ ί ί / 
η τ τ ¦ Ν ¦ τ τ τ / Τ τ '
τ /  ΕΝ Τ Ιί ΙΤ ο' τ τ / η ¦ῇῦ Σ τ Ι // / /
 ν / τ τ τ τ τ ί χ / τ τ Ν Ε< κ /
ν // ν Χ // ί ί η ΧΧ // ί
Κ`ἶίίἶΤίΗΚΗ ΠΩ ί_ίτΌΞΐῖίΝἱἰίΪ©Η Ζαν σο αυτό
ίττΞτΈΕἶ]ΠΕΖ©ἔΞ
ΣΤΟ ΜΑΙΜΟΥ :22
»Αρτ _το;ττ;εῳ;ψ;Μηττ;@ το ΕττΡΑΦο 21 ΣΕΛ|ΔΩΝ των ΔΑΝΕτΣτΩΝ
ΑποκΑΛνητΕτ τη: ΣΑΡΩττκΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
'ΜΒΜ Εκθεση- Βόμβα
8ἔ%Μ της τρότκας ντα τα εργαοτακότ
. ΝΟΜΟΣ ΚΔ'
ΤΟ ΠΑΝ Χ
το» Χωρίς εητὁόματα κατ «Ταφόηῆακο»
τρτετίες ο κατώτατος οττς συῆῆογτκές . 
μτοθός αηό το 2017 συμΒόσετς, : “
Ο κΟἘόρΥΠσΠ Δώρων δυνατότητα
_ “Στ _ υ ἐἑ_ἐ _ “ΕΣΝΕ/Σ ζἑἑ
 Αυξηση του ορίου έως 10% ο κήρυξη με ψηφο
τ κατ ντε φόκτο κατόργηση των εργαζομένων κατ όχτ με
“ ηερτορτομών σττς ομαότκές αηόφαοη ουνότκότων
ο θα αηοῆυοντατ ουνότ- το; «Λοκ αουτ» αηό
ντο τους νεΟ|ΠΩΟ· μόνο ντα καῆτοτές, μτκρότερες οτ όόετές τους εργοδότες σε
σῆΟμΒΟνΟμενΟϋς εητχετρηοτακές τους κατ χωρίς αμοτΒη καταχρηοττκές αηεργίες
Ετ ΣΕΛ|ΔΕΣ τω τ
Π ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-8
 ΤΑΕ( ΤΣ ίΞ©ΔΩΡΜΑΚ Σ
/ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ · ΣΕΛ|ΔΑ Μ
Η Δ|ΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ Ν.Δ.
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟ|ΝΩΝ|Α
θΑ Ε|ΝΑ| ΚΑΤΑΛΥΤ|ΚΗ
 7 "8.000 ΛΟΥΚΕΤΑ ΚΔ' ΤΣΟΥΝΑΜ| ΥΠΑΓΩΓΗΣ
    ΑΞ 
= Ξ οτκ0ΝοΜτΑ
τ /' _~ίΧ-! δτ Τ
- ΤτὲἐῳΪ ν
τ Η
Η τττ τ ρ 7 _' _ Τί Ξ 4 Τ. ΛττΛττΛττνττ·τΔττΜ:τ0ττττττο
_ ¦ ¦- τ- _ _;/_ Η `› · ττττΕττοχττ:ττττττττοτττττττττττ
οτ ηΛΛτοτ, οτ τττΕοτ · · · · · ' ' ζΒἐἑΔ:Ἡἔ°
“Δ|ΑΠΛΕ|(0ΜΕΝ0|” ή ¦ τ . . . . . Αλεξόν6ρετα8
ΚΑ| Ο' ΣΥΜΜΑΧ|ΕΣ '
έρχετατ στο φω8
  Ετ οίκοΝοΜτΑ τ τ ΣΕΛ|ΔΕΣ 28-29
ΤΩΝ ΚΑΝΑ/ΜΝ
=  αΏό Ο ἙΠΤήΠ Μπα
ο τω “ τ
Ετ ΣΕΛ|ΔΕΣ '|6-'|7 “Η Ε β “
τω | ΝΕΑ ΦΟΥΡΝ|Α 14 ΑΚ|Ν|·|ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ το ΤΑ|ΠΕΔ Π οτκοΝοΜτΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα