Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ ΝΑΥΤ|Λ|Α, ΕΜΜΟ, Β|0Μ"ΧΑΝ|ΑΣΕ ΧΛΜ κιΝΔγΝοΥ
Γονατἰζει η αγο ρα,
έρχονται νέα κανονια
ΑΝΑΜΕΝΟΝΈΑΣ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ... ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ · ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΝΕΠ
34 ΤΡΑΝΈΑΧΤΕΣ ΓΙΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ · ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ «ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ» ΤΩΡΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 'Γ·ΜωωΜΜ“Μ ωνΜΜωΜωωΜν.
ΜΜΜ-ΜΜΩΜΜ ΓωαΜ.ΜΜΜ.ωὡω
"ΜΗΝ ΜΜοΜΜωΜ ΜωκωωωωΜ
ΜΜΜήω“Μ
ΣοΜΜΜωαΜ.
αΜΜ.ηΜΜ,
· ουΜΜαΜ Μ'πΜ
ΜΜ·.ΜΜαΜμωΜω.
ΜΜΜωΜιοΜΜ
ωνΜ@ιΜ ωωΜν¦ωωΜ
ωνΜΜκοω88Μ
ΑΓΟΡΕΣ
νικ '
ἔ' Ί· “
Κίνδυνος ιερά ^`
ανόιπυξο;
' Και “Μ ΜΒΜ ιι
“ΜΜΜ Είχε πει μού
ων ιιιιογρα φι'ι ως αξιολόγιιοης ο τιμυθυιιοιιρνἩ
Ο ΜΜΜ επιχείρησε να
Μισο ο" θα φέρα ειιενδωω με ω ταξιδι απο
ιιὡοεων ιπιιν Κινο.Ἐνα
ιαΠδι που δεν “κύμι
κομιιοι'κ και απο: Νιν ίδο
περίο&· ικ›ιι ααιν Β).0δα
-ἄιικαγαν“ μεγῶ8 τα»
μύες. ενώ οι Παω Πιαδαὐ; επέλεγαν να “αμα
Μουν.- ιδιωαωικ›ιι'Μεις
ος οποία ιι κι›βέρνι›οιι
όχι: αναγαπι σε ορέκ›ιιμο
ως α)ῷ.αν“ις ιου κ)1μαιος.
Χαρακιιιριιπικιὶ ωραια»
ιιιι ιιΤΡΜΝ()ΣΕ για
αινοιιιἰο οὐκ οι Κινέζοι.
αλλά οί" και οι Γάλλοι
και οι Ρώσοι έδειξαν
ινδιοφἑμ›ν. ο· ιΜιθέοει _
μειο κλίμαΠοιι .ωχ 'θ
Ψἰθυοι... .ΜΝ
1 π ΜΜΜ
2.ΜΜ%%
ο καποιος Μ ΜΜΜ( Μος.
σε ωιιικιι ι που πιο
|8Ι Ο!ἔοφἑς με ΝταἩ9μεγσΜ  ?ιιΜ5 ς 
στοΛ0νᾶκο. - Η Σιλγροο Πω τοπικα στο Μάρω
'ΙΣ&Π
ΜΜ8ωωψἑ
για την ΕξειαπΜή ΕΠτφοΠο.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
ΗΜΜΜΜ