Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
γννννν.εχιερΙμ5.9τ
'Εῆεγκοε γιο τον ρω με φόντο
το τηῆεοητικεε ΜΜΜ ν Μ ρ·
|. ' ' Μ Μ 7 η : ~< ΣΥΝΑΓΕΡΜοΣ Δηο ΔΝΤ
Μ ΜΜΜ · · · ΠΑ ΤΑ Ε”
' Περίεργη εμμονή διοικητή Η 'ω°η|.Μ" ΠΜ' Η . . Ξ Σ" Μ. Ι ΝΝ [Μ “ * ' ' '
κροτικηε υηηρεοίοε με το ενεργειοκο 'Μ Μ Μ Μ  Μ Μ Μ ΤΡΔΠΞικΗ «ΕΡΜΒΔ» ' Μὲἶ=μἘΜω8
' «Νο ηορεμβει η Δικοιοούνη ' «Μαι με τον κ. Γκοῆμηρεθ ΠΑ ΤΗΝ ΕΥΡΟ Η · . πα "Η ,
Η" η ΜΚ Η" Η γιο ρε οηοκοῆωειε Προμηρειθ» Μ ο κ. ΜΜΜ. ' Το «ΜΜΜ ΒΒΠωΠΠ|» Με· _ Μ Μ08ω
| μ Μ Η μ ¦ ΜΜΜ "Η ' «Νο μπει ώΕη στον χώρο των ΜΜΕ. Σω Μωρό του τον ειχε ΜΜΜ ΒθΠΚ με Η" ΜΜΜ Ξ' 'ο' '9 |μἔω οθωΘε
Η · οΠΠο οχι με ουτορκικο τροηο» Μ. ιν στη ΜΜΜ. . .» τα το 09' ρθω" Μ 4 “οἱ Με' Μ. τι
ΠΡ0Λ|'|Λ|Τ0ΥΜΕΝΛ¦ ΑΛΛΑΓΕΣ Δ|0|Κ|·|ΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΤΡ|Μ|·'|`|0 
  _ ζ Λειοῆογιιοιι πριν του Οκτώβριο
 Το ΔΝΤ, το Μπι κτιι ιι που"
'Προ κρίνουτοι μέσο οτι8 επομενεε 80 μερεε
τ κορεω¦ωΜεεΔ ι οι ηιέοει8 των δονοιοτὡν ηροκειμενου νο κῆείοει νωρίτερο ο εῆεγχο3 πιο οικονομιο8 Μο
' Το ηροβῆημοτο του ΔΟΛ Π '
κοι οι φημε5 γιο οηοουροη 'γ · η Σ _ ·4 Η Η
ἔἔ ΚΛΐἔμηοῆο! Μ  ._ `° τ ο' η Δ; , · _› γ ο 
Ρ'ΖῇἴἔοἙἔΞΏο τι των Με κ"°°°”"°"8
_ Ο ροτοθμητοε ηορογων . ΜΜΜνΜ·ξΜφΜο
Χε ΚοτοιοΜ Δεν αουτ εργοΩορουε!
οηοΒεκαικε νο κοτεβει σε
κοινοηροΕίο με Δ. Μορη
κοι Ροιοιηετ!
' Διηῆο κομενο το κροτοε. ηοΠῇοηῆο
κερ6ιομενοι οι κοτοοκευοοτε5
Λ||'Ο ΑΓΛ`θΥΜΗΒΗΜΝ Ο
ο 7  Με το ΜΒ” 
ε2εἔιουε ητοἔοω ηου ΜΜΜ
η οτε η εε-ηενοο · .
εο Μ Μ ' Κοτοηιν εορτη5 κροκοΒεῆιο Βοκρυο ' Η ονοκεφοῆοιοηοιηοη των τροηεΖὡν.
γιο την οπώῆειο εῆεγχου ουν εΠῆηνικὡν ο: ηροοηοιτουμενο σχετικο με τη διοίκηση
:η , › ηιοτωοκών ιδρυμοτων οηο οι εγχώριο του 'ΓΧΣ κοι των φοηεΖὡν κοι οι εγκοιρεε
 3 Τ' ω" (Ο Ο) κεντρο εΕουοίοε ηροει60ηοιηοειε οηο την «Δ» Μ “Ἡ
 ° ΜΒΜ" ¦%
Μοκη οτι8 ΒρυΕέῆῆε γιο
το 385 εκοτ. του ΕΒΕ!
ΑΤΜ|Α
Βουτινοκιι8, Μοτο,
Τα ραντεβου του Κέντρου
και Με ΜΠΒημοκροαοε
το  Με" 4
Τα έργα Τέχνης δεν επεοτραφποαν ποτέ ω5
αποΖπμιωοπ οπο οικογένεια των θυμάτων Πωλπθπκανοεαποπλπθωριομὲνε8ομἑ5
Μοικογἐνειε5τωνΓερμανων κατακτητών
Μ. το
Τα αιοππμαια που θα πρέπει να αποφεύγει καθε
υποψπφι05 αγοραστῇ5 έργων Τωρα.. Μ το
 1" ›