Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αμείωτος κλοιός πιέσεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.ΠήἴτοτήΡοι·ικι.8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΠ(Η
Σάββατο 9 Ιουλίου 2016 / τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΡ|||(|·| ΚΔ'
ΕπιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.106
|νάτσιο Βίσκο
διοικητής της κεντρικής τράπεζας της |ταλίας
Α|'|0|'|Α|·|00Ρ|ΣΝ0Σ
|'|Α 406 Α|ΑΑ0Χ||(0
ΜΗΝΑ Τ0Ν |0ΥΝ|0
Φρανσουά 0λάντ
Πρόεδρος της Γαλλίας
σήμερα στη Ν
Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού
των οικογενειακών επιδομάτων
Τις μειωμένες οικογενειακές παροχές-επιδόματα που
δινονται ως προσαύξηση της σύνταξης στον ιδιωτικό
τομέα προσδιορίζει η νέα εγκύκλιος του |ΚΑ που εκδόθηκε σε εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου
4387/20ί 6. >ί Ο
Εισοδηματική ενίσχυση
σε 40.000 οικογένειες
|Εως 400 ευρώ εισοδηματική ενίσχυση θα μπορεί να
λάβει μια τετραμελής οικογένεια στο πλαισιο του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Σε πρώτη φάση το πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή
σε 30 δήμους, από τις 14 |ουλίου έως και τις 31
Δεκεμβρίου και αιτήσεις δύναται να υποβάλλονται έως
τις 30 Νοεμβρίου. >ί 0
Αποπληθωρισμός ο εφιάλτης
των κεντρικών τραπεζών
Οι χώρες που παγιδεύτηκαν στον αποπληθωρισμό και
οι μεγαλύτερες περίοδοι αρνητικής πορείας των τιμών
στην παγκόσμια οικονομική ιστορία. >9
Σοκ από το μακελειό στο Ντάλας
Σοκαρισμένπ π Αμερική βλέπει, όχι μόνο τα κρούσματα αστυνομικής ρατσιστικής βίας κατά
Αφροαμερικανών να αυξάνονται ραγδαία, αλλά να
προκαλούν και τυφλές πράξεις αντεκδίκπσπς, όπως
αυτή προχθές στο Ντάλας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε
πέντε αστυνομικούς και προκάλεσε τον τραυματισμό
άλλων επτά, καθως και δύο πολιτών. >22
Στο -ί ,5% οι ταξινομήσεις
αυτοκινήτων τον |ούνιο
Γύρισε αρνητικά και πάλι η εγχώρια αγορά αυτοκινήτου τον |ούνιο, ύστερα από το +48,7“/ο του Μαίου,
που είχε προκύψει από τις αυξημένες πωλήσεις αυτοκινήτων προς ενοικίαση -λόγω τουριστικής περιόδου-,
υπό την πίεση της λήξης του μέτρου της απόσυρσης
στις 3 ί -5-20ί 6 και της εσπευσμένης διάθεσης,
καθώς είχαν προβλεφθεί σωστό οι καθυστερήσεις στα
τελωνεία την ί η |ουνίου, εξαιτίας του νέου φορολογικού καθεστώτος. >ί 2
«0Χ|» ΣΤΗΝ |'|ΕΡ||(0|'||·|
Α|'|0Α0ΧΩΝ Α||(ΑΣΤΩΝ >24
Τήν εκπλήρωση των 16 ΠροαΠαιτού μενων Χωρίς καθυστε ρήσεις ζήτσύν οι Βρυξέλλες
Αμείωτος κλοιός Πιέσεων
Εκτεταμένες Παρεμβάσεις στήν αγορά εργασίας Προτείνει το ΔΝΤ
Η κο βέρνΠοτι έχει μΠροοτά τής να αντιμετωΠίσει δύσκολες Προκλήσεις σε σΧέσή με τα ΠροαΠαιτούμενα,
όΠως αυτή του νέου ταμείου αΠοκρατικοΠοιήσεων, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούΧο τής Ευ ρωζώνής, ο οΠοίος Προς το Παρόν δεν θεωρεί ότι υΠάρΧει μεγάλή καθυστέρήσή αΠό τήν Πλευρά τής Αθήνας Τήν ίδια σήγμή,
το ΔΝΤ Προτείνει εκτεταμένες Παρεμβάσεις στήν αγορά
εργασίας Προκειμένου να καταστεί ακόμή Πιο ευέλικτή
και να μειωθεί ή ανεργία των νέων. Ειδικότερα, όΠως εΠισήμανε Χθες αξιωματούΧος τής Ευ ρωζώνής, τή Δευτέρα
στο Ειή·οἔτουρ δεν θα γίνει συζήτήσή για τήν Ελλάδα
για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. «Η Ελλάδα δεν θα μας
αΠασΧολήσει Πριν αΠό τις διακοΠές» είΠε, ΠαραΠέμΠοντας στον ΣεΠτέμβριο (Προθεσμία για εκΠλήρωσιι των
1 6 ΠροαΠαιτούμενων) και τα μέσα του φθινοΠώρσυ (έναρξή δεύτερής αξιολόγήοής). ΑΠό τήν Πλευρά του το ΔΝΤ
ζήτεί να μή γίνουν αλλαγές στον κατώτατο μισθό και τάσσεται υΠέρ αλλαγών με στόΧο τήν εναρμόνισή του Πλαισίου για τις ομαδικές αΠολύσεις με τις βέλτιστες Πρακτικές τής ΕΕ. και το άνοιγμα κλειστών εΠαγγελμάτων,
με Προτεραιότήτα σε μήΧανικούς, δικήγόρους και φορτοεκφο ρτωτές. 'ΟΠως εΠισήμαίνουν στις Βρυξέλλες, ή
μεγάλή Προτεραιότήτα για τήν Κομισιόν και το Ετήσ8τουρ τις εΠόμενες μέρες είναι οι εΠιΠτώσεις του ΒτέΧιτ
και το θέμα τπς ίσιτανίας και τπς Πορτογαλίας. >3
Σημαντική κάμψη των εξαγωγών στο πεντάμηνο
2.500
ί 875
ί.250
/-|Πἡ|/|/|/||
||||| |
Μάι. |ούν. |ούλ. Αύγ. Σεπ. Οκτ. Νοέ. Δεκ.ί |αν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι.
20'|5 20'|6
- Εξέλιξη εξαγωγών αγαθών (σε εκατ. ευρώ) με πετρελαιοειδή
- Εξέλιξη εξαγωγών αγαθών (σε εκατ. ευρώ) χωρίς πετρελαιοειδή
Κάτω από το επίπεδο των 10 δισ. ευρώ υποχώρησε στο πρώτο πεντάμηνο του έτους η συνολική αξία των εξαγωγών
(9,86 δισ. ευρώ φέτος, έναντι 10,78 δισ. ευρώ του 5μήνου του 20Ι 5). Εάν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή (που δέχονται
ακόμη ισχυρές πιέσεις, λόγω της υποχώρησης των διεθνών τιμών τους), στο 5μπνό του 2016 προκύπτει πλέον οριακή
μείωση κατά θ,7% ή κατά 55,7 εκατ. ευρώ. >ί 2
ΕΝΦ|Α
σόλο τοπιο
ολι>ιοηοΣ
ΤΩΝ ΔΟΣΕΙΣ"
[|'|'ΑΕ] Αυστήρότε ρα Πρόστιμα για τή μή έκδοσή αΠοδείξεων
Σαφάρι 30.000 ελέγΧων
σε του ριστικές Πε ριοΧές
[κατασκευές]
«Πάγωμα»
κονδυλίων
αΠό Κομισιόν
Σε Προσωρινή διακοΠή Χρήματοδοτήσεων ύψους
13,5 εκατ. ευρώ Προς τήν Ελλάδα, σε συνέΧεια τής
έρευνας τής ανεξάρτήτής ελλήνικής ΑρΧής Ανταγωνισμού για τήν ύΠαρξή καρτέλ ενΧώριων και ξένων
κατασκευαστικών εταιρειών, ΠροΧώρήσε Χθες ή ΕυρωΠαίκή ΕΠιτροΠή. 'ΟΠως διευκρίνιζαν Χθες εκΠρόσωΠοι τής Κομισιόν, Πρόκειται για ένα μέτρο ΠρολήΠτικσύ Χαρακτήρα Που αφορά Πλήρωμές σε 8 κοινοτικά Προγράμματα σΧεδόν στο σύνολο τής Χώρας. >4
[αξιολόγηση ΠΣ]
550 Με τον «έλεγΧο»
ανα Χει ρας
οι τέσσερις
525 συσ[ΠμΙΚές
μαδ α πτώση '|,4| % στο Χ.Α.
ί 30 - ταρω (σε δισ. ευρώ)
_ Πόρεία ΓΔ.
Η” Τις δικές τους Προτάσεις ανα
μόρφωσιις του μοντέλου διακυβέρνήσιις θα υΠο βάλουν έως το τέλος του μήνα οι τέσσερις συστήμικές τράΠεζες, με βάσή τον νόμο
και τήν αξιολόγήσή Που έλαβαν
αΠό το ΤΧΣ. Η αξιολόγήσή κάθε
τράΠεζας έγινε αΠό τήν εταιρεία
ΒΡΘΠ€έτ 5τυε1ττ. >ί 5
ί/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7
Με άνοδο του γενικού δείκτη κατά ί,03% και κλείσιμο του στις 537,1
μονάδες ολοκληρώθηκε π τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο
ΧΑ. Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός δείκτης υποχώρησε κατά ί,4ί ΠΑ,
ενώ αυτός των τραπεζών κέρδισε 0,62%. >ί 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα