Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ι Η'ηρωταΘλητρια τη?ΑΞκΐ;ΒρμΔαἑ
Ι Κιἑλτσε (19.00, Νσναερσπ8 ιι - ο ῖοσ τριηλ
 7 Ι ¦ έ ¦ Δ ¦ Ο . ε. `4=)^' ;__Ιῳαγ`ωνιζεται .σημεραιη «Ενωση»
> › εηἶὁοὅη 59:ἐ3μ. στον Νικο τη5
-_·.τ ·.
Δ - χ Ἡ
Ξ . .
ιη· `μι 7 ν: ἶ_.ἴ'
χ 9» η ' Χ ι Φ
ΣοΒΒοτο 9 |ουλιου Ροιε / Φυλλο 122] Ι2Δ2Ί) / € Ί 30
ΧΧ Π ' Π
ὁ =-- ι ι
Υιιεγραιμε για Ύ  . Ι00ιιιιοιιγοιιαιιος
2ιιρ@νια ιιαιιιιιει  ,  “ ζ'ἶ"ἑ°[email protected] με ΜΜΜ!.
στην |'|0ῆων"|ψι"ΙΜ έ. Δ . · ο · “ Ύ ·!ἀιιιι“;ι·ιι“ιτεστ
Ν ·γ Ι Φ ~ · να.”
ε' ` _ Ι ·
Ζ #  3 “Ν
εεε, Ϊ
Ζ ° έκ η?
Ό ' ι _
η· 'σ. |κ Ι Ι Ι ' :,
 Ε""ΦΒ( Ἡ" Ζ"Ζθ""|" Μ" ΜΜΜ" 
 _ ' .
Ι ° ή έ ` |
Δ · Ο μανατζερ του ησίκτη, Αλεξαντερ Πανκοφ, βρισκεται στο κεντρο εηιχειρησεων τη5 ΑΕΚ στην Πολωνία · Ο Ουκρανο5
.Α σπασω εηιθετικο8 Παραμένει μια Με ῖ'8 βασικε5 εηιλογε5, ωστοσο υηαρχοσν κι αλλε5 υηα διερεύνηση, με την ΔΕΚ να μην
ε~χἔ βγαλει ακομη ακρη για το θεμα ῖΠ8 τιμωρια8 του · Κραταει Παντα την ειιαφη για Καστιγιο και Μηαλντε ο Μιλοβανοβιτ8
8 ΣΕ^|ΔΕΣ ΔΠΟΚ^Ε|ΣΤ|ΚΑ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΪΟ|ΜΔΣ|Δ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝ|Δ: Νικοε Κιτσιγιαννη5
«Μην δω να κανετε μονομαχία!», η αηαιτηση
του ΓεωργιανοντεΧνικ00 Η  
 «Μπα των ισχυρών»,
αρκει να ιιαραιιεινοιιν
σε“ισκνροΠ
Διαβαστε στην «ΩΡΑ» Ποια ειναι τα νέα
7 Ϊ , . δεδομενα μετα την ειδηση για την
ν ι ἔκ?? Μαη; ' · '
ΔῶγκοΜρε3 Μό ο›ΕλΜνΠ αηοχωρηση των |ταλων αηο το Εμτοσμρ
6ιε_ονη σο τ ' · και τι σκεφτονται στην ΑΕΚ