Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩ" ΣΠΟΡ
Δ/υτπς: ο. Νικοῆαῖ6πς
Μυθυγτκς ¦ννταΞαως: ΠΡΙΝ! ΜΑΚΡΗΣ
ΜΒΒΑΤ0 Ο |°'Λ|°Υ 20” Ο ΑΩ. "8000
Προααοκισ απο 24 Ν Θωθ”
τπν εικσγα του καυκοι· οταν ἑαρσ
απυμαισκου στο πρῶτο ως ΠΜ'·θΜ'·'ας
σωστο ωκικο του 'ΜΜΜ το 20” `
ο Μένα στα ` κακοκαιριου "ΜΒΜ
“Μπα Ματια·
ανκσιρ|σ που 
τω οτα π·
ι α έ - έ ^ ναππος ρυθμός. τα τοπικές και Παπ (κι και
κυρισρκισ στα μτγαπυταρα μέρας σαι" ατο απο τον
του τεστ απο τους Μρσιῶτας ο Για Μεσισκ'ατσ του 4
ακομα μια φορα ισκυροτεοπ π οπως κυατα
αικανσ του σουτΩρου μαραυς Φορτουνπ χ
:παυααισ παρουσια απο τον ῖαορι σε ροκαέκπκπεπ ο ποκσρι ο Αργεντινός στο 87·
(38') απο και
μια ευκαιρια απο
εκανες που ανν
κανανται “Η
ο Μαραουν
Μάγια
κσκυτεαος απο ακους τους αταπτρ τπς
αμσαας καες ο π7κρσνος κατα” ο Μαασσμὲνας και ο πουοας που σγων'στακε σε
οποκππρο το ενανπνταπτατο
. Απο τα Μή κ
παο ωρας Μ“ "¦¦""°ὐ” γω που" του Μπα
“ΜΜΜ ·¦Μ“ν¦¦ Μα”. ΜΜΜ Μκα ν
"Π . . '°ν "'8 ^° π ασίστ το 'ή
°! '°¦ "°|"°8 ° ΠΠ” ' ""ὲγ|° χ°¦ ς° .ἔΜ.χ6 Ι
(Σιων Η . . τους επτα απο .Ψωνιστπκα γκαπ στα 2-2
πε=ὐμ=α= 4: αυτους στο Μα "ο 3°·ι Δ έ ὰ
α τι σημα· /“
ταν Ταταατπ μα τα Βέσταακο τα απομανο
απτο για τους πρωτσακπτἑς
ιι¦Εκ|ΔΑ
' Με ΤΗΝ“°ΛΓΛ
Ν|Κ°Μ|Δ°Υ
εοινικε:
Μια!" ι
.τ ' Με παππαντ
ΞαπιταΜτπαντ.“
Μ"€ Ματ "Η”
σπα τον μτγαπο ττπικα
; _ _ · 5 του Ξανα. καποια Μπω7 Εξωρα- οοντσ στατιστικα: πιο Ματς με
πως τους ο παπα μτγοΜ πσρογυγπ κακόν
καπου παταω. ακουν στις Με.:
Η ` πτσμ|νγκτΞ ο
 _. 7· τυντυαῶνταυτπμ·νΓσπΝσμακις
· 5 αιτΜις. πται Μο τι”.
κ Η "ΜΜΜ" Ο.
ΜΜΜ Μ.·%
ΜΠΟΡ:
-Χαιραμσι για ταν πω
ο Πας ικανοπαιτι το γανανας ατι
“νομο ποκκ·ς Ευκαιριες ο Πας
α'ντι Μπακ για τα συν·κ·ισ ο
ΜΜΜ κακα στα ουσικπ
η καταστασπ και κατω σε ακα '
μα το προαγοαμανο οικικα ο τσ
Μαιο ακαυν τα". παιρττικκ
Ματια. παπα που"
"ΠΜἘδ ΝΝ °ΝΜ°·
τα μαρκα του πωπω στον
τη” ακα· ιι "ατακα κιγκ μα
τα παικτας στους ιο ο οι Η
__ ειναι τπς τσππ|ας και οι α τπς
“Ν ι καρτανακ'ας ο οι ουσ σουπερ σταρ
του τοπικού. ο κανσπντο για ταν
κορταγσπισ και ο Γκριτζμαν για
α τα τοπικα. παιζουν οταν
ισπανια για πογαρισσμα τπς
.Δεν “Π Μ ο τ=ω :Γι τας κἶπύτικο
υ να μι οι· ατομικ σο τπς σντ στοικσ
για τον Ντα κο απανω ο κ
ι “ απο· είναι πιο σπμσντικπ ο
τ Π · | Ξὰραυμτ ομως τι ποικτπς είναι Ι Τα μασκα τοπον”
4 - Ι χ , και τι μπορει να αναφέρει· ¦ τπς Μαιος. ο "ογκμπσ.
1 ειναι μαν απατα
ι ποαοα0αιρικο προιον ας
> πως πιο μικρους οταν αμακσ η ' ταν Ματια του. σκπσ
' κρέπα να τους προακτέων”. γιατι 4 η πρακτικα κακα αγαπι· αν μπουν απο έντονα σε αυτον τον γ κιωτι παν· στα τμαματα
ρυομο. μπορτι να ταν... αστααουν ο . υποοαμπς τας Μαντσεστερ
παταει να Ξέρουμε πῶς να τους οιοχτιρι- Γιουναιταντ. απο ακα' στα
πουμε Με να τους ραπαπσουμτ ααα το Γιαυρκντους οπου τεταΜΜΜ περισσοτερα· καπκ· και κατιτΜιι¦=ἑσι
τωρα ο ουρινιο τον ι
Ο Σε” 'ΔΑ ' Ξ πισω στπν αμα" που τον...
¦. | μαναπωστ ο αι .τω οιααοποι·
|' 7 φέρονται αιαταοτιμ€νοι να
. Μουν και πω ακαταμμυρισ
σγγπικας πἰρας στα ΜΜΜ
κυρια· για να ονταΕαυν τον
ιΜ στο αυνομικα τους ο
Μα το 'αιο των” και Μαη·
Από το αποτομα· των ”ΜΜΜ κκσπνκιττικοι κπκκκαι δ·Μ··'·“τ “086685 'Η
ααγα κατευθειαν στα πασα το νέα αν και ω“κα μτς_ οι αιΝαικτι και π Μακ
ματσγρσωκα των _ ¦ 6 · ”α
για να αιι αν
'από ω ΜΗΝ Ο Μό Νικαια· θα νσ πκπσισΩι στο γαπταα ω "=" "°'=:==
τνσ·μστ·οτι οταν αρωταιμσαια ταν “°ίς "Μη", ρ να ανο τα· τις
Μ¦°¦Μῶ. ςππ'ατς τπς ιι Μπακ
αμοαπανα'σ ο α Μπας προπανπτκς.
τα οι" τα πικι·οτταιττ ΠΜ" "κ π" κ" Μ ως “ΜΒΜ
τναιΜρςτσι να ΜΜΜ ταν
Μ " 'Μ 'ΜΜΜ τοπικ κγγπ'σς. οπως και·
Ν "Ν ¦Μ' Π το πτρσαμσ τους απο το σ” 'Μ'
ΜΜΜ" “Η πανικό πρυτααππμσ
απατα” Μπα · "ΝΠ" "κή ν" π _
ασ τινσι αισοοσιμας "ΜΜΜ "ν” “ως Ν αν μπορουμτ να κσταγορκσουμτ
ι· τα ΜΜΜ “¦°¦°Μ” Μωβ" ς για τιποτα τον τραινοταιγκορ·.
στα οικιτο τπς "Η ΜΜΜ ¦Πς ¦“Μ παω. ο Γιασκιμ καρ ο ο '
τττσοτπς ν τκπτκτορας τπς ΞΘνικας αρμονια;
υΜντι τοπια· για να αροατσΜακη.. τριών οταν το πιατα που αυτια" το δ Η: 'ι - ς.: Ξ “ '80"' 'Μ “Μ ΠΜω ΜΒΜ"
τακακια παικνἱαι ο κατσσκαυσοτπκα τα ασια. τη·  ι. "τα” των ικαντστρ·
το Ι και
ένα απο τα κορυασίσ των κατω Χωρών
Ε Διαασστα ακομα:
Για τον Μπα Γκουαρντιαπσ που
παρκέ ταν έπαυσα του οτπν
αρ6μιαρ Λιγκ το μαγσκυτ8ρα
σταππμσ με τον καυτα του ο Για
τον εμπνευσμένο απο ραπαρ
“ΜΜΜ πανπγυαιαμα του
Α"° ΚΠΕ '2 Μ°¦
'|'"¦ ΕθΝ|!¦ ΜΠΑΣΚΕΤ
ο αππΡττακατ =
ττιικ πππι·ττΜ 
Ϊ · τα ε
το των· του ΜΜΜ οταν
πωπωΜ ειναι. να τον
'εππιινσ Μο να ΜΜΜ"
Για ένα ακομα ΜΚ" - απου τπς Εανικπς Γαπκίας
κακοκσΙρι. τα “του συνεχομενα. α Μ' ω ως* ω' "ΗΜ” Μπακ" ΠΟΝΟ' · Και για Βαν
ΞΟνικπ ομαδα σπαταγκσναι να καρΒιααι τα μέσα τπς κανω: αυσπιας πα
κρίσιμο νακ αουτ παικνἰοι και π πττσ απο ταν Λέκκα' που σαμκρσ
ΜΜΜ με 64-89 ταν τοπικα οταν αθήνα με παντρευττσι
σκυμμένο κΜκι και καις τα αυνατατπτο να
Φακοι-Ναι ταν προκρισπ στον τοπικα ^"ῳ"Β "ω" "Μ"""'"°° '°""°"° 4 ° “9"ΜΜ να καρτ· τον Αυτα και απ" ποππα στα
Μ “'° 'Μ Μπαρτζώκα ααπἱοσ Ξ
του”... ΜπαΡΠακατ
Ο ΣΕΛΙΔΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα