Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
°  . - . 3 ς . τ" , ~  
.Ο ΠὶΝΑθΗΝΑ|ΚΟΣ ΑΝπΚ_Ε[ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ- 89 
 ` ` ~ >_ Δ., ν Ξ. ι Ἡ έ ' ..ζ  _
  · έ. Ι · Ρο.κοΝε.ϊωΣιΔ“
4 έ μ . >_ # Υ _  Ο έ 'ΠΡΒΕΤ0|ΜΑΣ|Α ·
 Δ - 7 ή ·· ΨΔ .δη . ι· Μ -.88. - - .£°ἑ τ · Ι χ. .ὅ ._ Ο
· _ ΜΜΜ· ΠΑΝΑςΗΜκΠΝ ΨηΞΜωω·ι· Β.ΜΜ·'871· Τ|!':|;Β·ζ Ι ρ ω* ο ΒΡΕ8"κΕ Η" °^ΜΜΑ
ΙΒΑ έ!!  _ . »α  χ υ η Δ ΜΔ· δ 6
 ο Ϊ τ Ψ Τ οΡ|08ΕΤΕΠ0ΥΣΠοΧ0ΥΣ ΠΑ ΤΗ ΝΕΑΣΕΖοΝ_ς 3 · · “ἩἩΜἩἩἶΜΒΜ
έ ' έ ΜΔΕ" κρχοΜπΩ:8μΜ ΜΑχἑοῳΑ... . ὅ: Υ ἐ- Τ ΜΗΝΗΜΑ!
` “ ~ | Α: η' Σ. · Β η ι Ἡ έ
' μ Χ - · έ· Π ¦ἑ;:ξ Ρ μ" β; ϊ Δ 
 ' , :·- .ετ ¦ β _ . ν ποιοικΕΡΔιΣΑΝΠΣεΝτγΜεπ
Τ η  - # ι · Μ· Π0|0|ΑΠ0Τ0ΗΤΕΥΣΑΝ _.
ε _ ¦ ὅ “ ' ' ' · ._ τ ..  Τ η ΜωτΑ..υΜκ£ 
- ._ · -' . ; χ;; ή π ΜΜΜ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ έ
Μ Ν ΜΜΜ Η"
; ποπ-15 Ι
ι· Μ ' ν· . · Π· · Δ
' | · Ι · ' · | · | · Υ ' Υ Ι Τ Ι ζ
ΞεκιΝογΝ οι ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΥ ΑΝΘΙΜΟΥ Με Η· ΜΜΜ. ΔΕΔοΜΕΝο οτι ω ΒΡΕΙΤΕ' Η ΧΡΥΣΗ τοκ"
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ Η Α"0ΣΤ0Μ|. ΦθΥΑΑΡ0ΥΝ ΑΜ ΔΕΥΤΕΡΑ ο' <<||ΡΑΣ'Ν0|» Φ
 ΠΑ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΜΑΜΑ ΜΕ ΦΕΝΕΡ ΚΑ| ΤΣ80ΑΕ
ΝΩΡΙΣ Μ ΠΡΩ|ΦΤΑΝΕ|ΣΤΗΝ Α0ΗΝΑΜκΑΝΕΖοΣ ΠΑ ΝΑ ΥποΓΡΑψε·τΗΕπΣ ΣΥΜΒοΛΑω @Με _ . .
“ . ΧΚ
· _. ω- ' 4 ` “ · Α
Ζ :Ο 7
Τ έ Α! ε ΜΠΕ' ΜΠΑΚΑ|00°Ρ "ΟΥ °ΑΑ'|°ΤΕΑΕ' π ΜΤΒ ΕΜ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ! Ν"ΕΡΤΚ
=Ζ“ν“ κ.  «Σ|Φ"»
β “4 Τ )
, ζ Π _ ΜΜΜ' Μ..'|ΜΝΗΕ'|'|ΑΕΠΑ'ΑΑΜ°ΜΜΠΜΜΜ°Μ
`7 * Ί Δ ΝΕΤ""Τ||ΑΝ0Μ'|ΜΜΜΜΤΑΜΜ·ΒΑΒ
' Ϊ Π0ΑΚΠΥΣΤ|Κ0Τ0ΥΤ|ΑΤΗΝΕΞ0ΑΜΑΜ'|ΕΝΤ ΑΚ0ΑΠΥΒΕ|0ΕΣ|ΕΝ _ _7 
ΜΗ: :Μ=Π:ω ν Μη “ ' τμΥ9!εΡ ΠοΜΑπτΗΣΛΝΧοΥ|ΜΕτΗΧογΝΑΜΞ-Μ›
ι : Μ :τ 1 Μ Ι Ϊ Ι
' Τ ι ι ¦ Τ ' Α
Τ ι Τ Τ ι Η ι Η: Ρ
 ωἩΝΤω ΑΜΜΑΝ
ΟΤΣΑῆΤξΑΡΗΣ ' `
ΥὲΥξεΞἐΜο Ι Ή ΜΜΜ ΑΜΠ
κωτΟΜ£ΜωΜοί ·
> ΓΟΧΟ ΣΕ Ξ'“`ΥΑΔΑ _ .
Έ ή ' “Τ £·- . · 1 -  Μ ΞΥΝΗ :Α
 ..   ¦. Τ. >_Ν μ. Φ
Ϊ · “ - ν 8ΑΑ|ΠΛΑΣ|ΑΣΤΒ _ ΜετοποΣο >
δ “Α - _ ΜΝΗΜΗ· "ΜΠΑΣ
 _  πηΛΗΣκΠ“ΝωΜΝΑΡκΕΜ Δ ¦ κ
 Π |_ “ “ · / . “ Ξ ΓκοΥΒοπογΛοΣ ' 'Τ 
` Λ 7 7 Ξ ΑκΛκοΜ8Ηκεωεπ|ΣΜηΖπΠκκΣ Ϊ η” ἩΊ“Π ~ “ῇγ°
“ _- “ΜΑε:ΦΤ:=Α=εΗ;Μ“ ΜΙ" Α ~ ὶΜωπΠΜ·πΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα