Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
_ ΕυΠΟ2ΟΤξ _
μ ι:πΑΝοΕ | ·
ΜιτοῖΑ"¦'° “
ιιιιιΛιιοιιιιι Μπιλ,
οιιΕιι>οιιιιιιιιο ¦
/ἶῇ ΚΔΠ ` ΣΑΒΒΑΤΟ 9 'ΟΥΛ|ΟΥ ΖΟΤ6 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.299 ΤΙΜΗ Τ €
ΕΛ|ΔΕΣ
νπει·ι>Δψε
9 ΜΤΒ
.γ.δ έ..κ
ιι'ιιιιιιιιε
Μΐ””Μ
«ΠΛΑΤΕ|Α» Ο ΜΠΕΝ
' Δανεικόε
απότον τ ή ι
Ολυμπιακό Σ ' Π
στον Πανιώνιο. _ _ _. = . ἡ
που παίρνει | . Ι :7 '_ ' ι _ .. ;
και Σαββίδπ
αποτονΠΑ0Ν ' Ό εμε:: '0 ζ .' ' 3 .ο
. > · “_ _ _ 7 ”πε .
'Ντιλαβερ ; -. - γ ί < . .ρ .
'0Ατρὁμπτσε απέκτπσε χ · - ο ,.
τον τερματοφύλακα Παπαδόπουλο _ ”
 _ ι·-  Η
Έ ) “ 5· Ν | . . | ¦. ..
γ-¦-)
Δ0Κ|ΜΑΖΕΤΑ| . ο* .
“Ε!ΠΒἔ , 
Η ι . › - Λ....-.¦2εω. - ~_ ...μ .__ .με ω, '
“ ΕΠΤΑ ΧΡΝ|Λ ΣΥΗ_ΗΝΗΡΗΗΗΝΛΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΗΝ|ΝΗ ΝΗΛΣΝΕΤῇΝΛ| Η Ε0Ν ΤΗΣ 0ΦΕ|λΕί ΕΤΗΤΕΛ0ΥΣ
 ῦ0ΥΣ|ΗΣΤ'Ν0“Ρ08ΗΗΗΗΤ|ΣΝ0ΝΜ ΗΜΝ0ΕΗ|ΣΤΡ0ΦΗΣ ΕΝΕ' ΗΟΤ ΤΗΣ ΑΤΤΕΕ' αἱ; έ
Μ Μωβ- οπωΜΜυΨΜ@ΝΜΜ“ῳΜ 
σεβ τ .η - κ . . . 4 ν¦>>." μ .>··-·_·- π Ι |.-···“σ*α“Μ· =- _
Με ταυ5 πρωταθλπτέ5 Βελγίου
από το βλέμμα
του Μίχελ (7 μμ.. Ν53)
Μ "Λ “ΜΑΣ .ΛΠ0Ν0|'|ΣΤ|ΝΗ ΝΑ' ΝΗ0ΝΜΥΗΤ|ΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΡΑΝΑΤΣ0Ν|
  «ΝοοΤΡαι·ιιΔ
 Ν|Κ|·|ΤΩΝ»
ΩΡΑΜΕΤΑΛΛ|ΩΝ ”ο . ,. . ,. ,
. ¦ '< Να Εαναιιροιιιιε ααια που ΜΠΕΙ ατιιιιιναλιι ααα =,ιιιαοα
'ΣτεΨ°νβ"κ°' Ν .Ι ' ΕιιαιιιλιΘιαια αιιδεΜι.λωΕΜαν%Νικαια
κ"ρ'°κ°"ωΜ" “ 'Δ Δεν ειναι ωρα για ιιΓ1ῇΠιιιΠ(ιν ' π Βαιωαιιααμ
“ΜΜΜ . 6 σε εααφιι με Λαζαρο. κανε. Ταιτσιὸιι και Φιιιιιιμςιιι;
. για το βαθμο ¦
στο επίκαντὡ Η 3 ΜΟΥ ΠΔ Το ΠΕΛΕ "Ε ΠΙΝ ΗΕΝΪΕΣΜΗ ω `.
' Πέρασε στον αυριανό τελικο . - ~
τωφΜλων"ΜΜχωωω | ι . Ο Παναθηναικα5 και ο Η. Γουλπ5 Φ
ιιιιιντιιιοι πανι “ ο ι.ΝωιοωρΜ
ΑΗ" ΤΗΝ ΕΠΕΤ. ΜΝ β με τον Ολυμπιακο
' στο Γκενκ ισα Βελνιαυ
ΑΡΕΣΕ ΣΤΗ 2·Ζ 
ΝΕ ΤΗ ΤΛΝΔΗ. η
ΗΤΑΝ ΤΝ ΜΟΗ
ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ'
·0Φιλιππίδπ8 εμεινε Με. `  . . ειιεοτρεψαν απο το Τέχελεν
ενώ ακυρὡθπκε ο Λαβιλενί! _ - τικ Ολλον6ι05