Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και σΤα περίΤΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
› βασικη
 ΛιΛιυυι·Ξη | |
 η'.Μιπ'=Μ| " ΑΜΒ·
Ι Ν υΤιος ο κι ικης
Δ · Η ' · Δ Δ Δ _ _ Δ
"·Π - ΔΔμ·
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 - ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 210 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5040 Μου» ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
Τι αναφέρει ο Δήμαρχος Ν. ΠροΤιονΤἰδας
Εμ. Καρρας
«Καθαρές
οι Τιαραλἰες ο·Την
|(αΜικρἑι·Τεια| να
κολιη.ιι·ια αφοβα
ο κόσμος» 99
. ., .. Πορὁ Τη οΤροφὴ Του ΚΚΕ
ι1=Δ ω .'Η
Μπλε κώδωνες
ανακύκλωσης -   Δυσκολος οΤοχος
γυἑιλινων :ές- .;
 οι 200 βουλευΤὲς
σασκειιασιὡν  ι , ασ .
Ενημέρωση εΠ|Χε|ρὴσεων αιΤὁ ·  ' Ἡ" Τον εκλ0Υ|κο
Την Ελληνικη ΕΤαιρεἱα ΑξιοιΤοἱησης ~ ν
Της Ανακύκλωσης 95 ' 0 94
Ο Δημος ΑρισΤοΤἑλη ο·Το Ηρώδειο
για Το Παγκοσμιο 'ΕΤος Αριο·ΤοΤἑληΜ
_ Έ 5η Ιι·ιΠικὴ ΣυνὁνΤηση Συλλόγου
.ἔν Αρναἰας 'Κένταυρος' 9-7-16 .Η
Μέχρι 31 ΑυγοὑοΤου
:εκινοιιν
Τη ΔειιΤἑρα
οι καλοκαιρινές
_ εκι·ιΤὡσεις 93
ΕυχαρισΤηρια ει·ιισΤολὴ
Ποὐ·ι·ιν ο·Την Ιερἑι ΚοινὁΤη·ι·α
Του Αγιου Ορους
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .