Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ζ. Με ΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Μία έκδοση από τη  τι
θαύματα ε
0ρΒοβοεωνἔ
Αγκαν Ξ
Η  Μ"““Μω“ . Το αριστούργημα τικ παγκόσμια5
' Οι 'Ελληνεε αστυνομικίιε ῆογοτεχνία5
Άγιο' ι 
ἔΝεομαρτυρεε
Β |||Ι||'Τ'||(|Ι|Ἡ||Ε
· ΩΝνιΧΡἔ8=1 · 0010000Ι00 "ΜΜΜ 
τατττιααια Η" ΜΒΜ ΜΝ
   . ε -11 : 2:11. :Ζ Σετ τ 
Ι Ι Ι
<<Μακρυε και δυσκοῆοε ο δρομοε με το ρ|αιι Χ»
Ο Αμερικανόε καθηγητήε ΤΖέιμ8 Γκαῆμι·ιρε'ι'θ, με αι·ιοκῆειστικέ8 δηῆώσει8 του στο «Π», Παραδέχεται ότι
«θα ήταν μακρυε και δυσκοῆοε ο δρόμοε με το ρίου Χ», Προκειμένου τι Εῆῆαδα να βγει αι·ιό την κρίση Σελ.9
ΕΣ ΣΣ ε;;ζζζ “Εμ Ε. 
Πόσο «χαρατσι» θα ιτῆιιρὡσουν 000.000 ιδιοκτήτεε ακινήτων 1;;εῖ;·~;:15ἑτ; ”
Ε οιμόΖουν
τα ψιιφοὁέῆτια
γ | στ Συγγρου
<<Διιτῆέ8>>
εκῆογεε
με ενισχυμένη ο 5
και αι!! 89 Ό γ γ
.11181 τττι:;ι ,1 1 1.; με <<κόβονται>> οι. .. αιώνιοι
"με ῦῇ" ' < · · Ε Ν Φ | Λ 
νίκιιτοιι  
Ι Ο ανθρωιιοε Ν. ΜΜΟ Ό Ιδιαίτερα σκῆιιρόε ο νέοε ΕΝΦίΑ, Που έρχεται τον Αυγουστο, καειδί
Η" των μΜΜρχὡν απειῆεί με ιτῆήρα εξόντωση 600. 000 Ποῆίτεε. Ο φόροε φέτοε . ΜΜΜ στον
 Σελ. 6 θα είναι εμφανώε μεγαῆυτεροε, έωε και 6ιιτῆασιοε, κυρ|όκο
 ..3-,_.]... κυρίω8 για όσουε έχουν Περιουσία άνω των 200.000 ευρώ
“0 “ “ 1 ° Σελ. 18-19 Σελ 12-13
_ ., ό “ι :με 400 ΜΑΤ' ΕΥΡΩ Σειι:1“;ι»:ιι:;:;~:.ΣΣ:; Σι“ε;311;;:; “
· > με ΜΗ· Με Μο Π Ο Π θΓΕετ Ι ·
5 κ  :¦ἔ:ῇ Μ Έ . έ Κέ Μ ιτακογιαννιιε.ι ο ε β
" ε-- :< ΓιΛ ΑΝΑΠΤΥΞΗ · α _
.τε Ε κΑ|ΛΡΧΛ|ΟΤΗΤΕΣ · .. το|ὅ"μα μαε .
Ο άγνωστ08 “"ϊὡΧε“Ρ“>“ · η ανα"ωΞΕΞ ”ι 
ιτόῆεμοε <<γνωστὡν 011000 ι 
κυκῆωματων>> κατα για 340 ¦ ; '> “ ¦ “ τα “`
Παιταγγεῆόιτουῆου εργαλειο.. ΑΠοβσσΠΚινεΜσ9Μαρ θωια  '| Ύ  ,Χ
εε Σ .15 σε Σελ. 17 κ Σελ· 221151 Σελ”

Τελευταία νέα από την εφημερίδα