Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΟ Ο
Ι·ΙΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Αίθριος καιρός σέ όλη
τή χώρα.Ἀνεμοι βόρειοι μέτριοι, τοπικα
7 μπωφόρ στό Αἰγαίο. Μικρή ανοδος τής
θερμοκρασίας κυρίως στα δυτικα. Στήν
Ἀθήνα έως 34β.
Σάββατο - Κυριαπή 9 - 10 Ιουλίου 2016
Παγκρατίου ίερομ. έιτισκ. Ταυρομενίας. Διονυσίου του ρήτορος
καί Μητροφανους ὸσίων τών έν'Ἀθω, Μιχαήλ νεομ. του Ἀθηναίου
Σελήνη 5 ἡμερών
Ἀνατολή ἡλίου 01 ί '- Δυσις 8.50'
Ἀριθμ. φύλ. 40494 | Τιμή ί,50 θ (μέ τόν οδηγό 4€)
Ἀμερικής 9, ΤΚ. Ί0872, Ἀθήναι, ίηίο@εειίεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 0 822088ί, Με: 2ί0 824807]
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος ί230ν
Ποιόν ῶφελεί
ή Ἀναλ0γική
Β” ΜΒΜ
 "Μ “π
ὐ”ΜὐΜ Μ β
Νά· Ώ ·Μ·
η α Μ Μ
έωαωἔἔἄ
εΜ“ώ* “ω
Ξώ#=ΜήΜ=Ἐ
ῦΕπιβραβευσις τής
ήσσ0ν0ς προσπαθείας
Ἡ Κυβέρνησις παλλιεογεί συστηματικα την ίσοπεδωση
ΠΡΙΝ από μερικα χρόνια, στό Πανεπιστήμιο Πειραιώς εἶχε αναρτηθεί αφίσα ή ὁποία ανέγραφε τα
εξής: «Πραγματοποιήθηκε παρασταση διαμαρτυρίας στό γραφείο
τής καθηγήτριας Σ., στό τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης καί Τεχνολογίας, μέ αφορμή τό μαζικό κόψιμο τών φοιτητών (περίπου τό 80%)
καί τα έξαιρετικα δύσκολα θέματα στό μαθημα “Ἐπιχειρησιακή
'Έρευνα Ζ”. Μέσα από τή συλλογική αὐτή διαδικασία, ή καθηγήτρια
παραδέχθηκε τή δυσκολία τών θεματων καί δεσμεύτηκε ότι αὐτό δέν
θα έπαναληφθεί. Εἶναι σαφές ότι
μόνο μέσα από συλλογικές διαδικασίες μπορούμε να έπιτύχουμε
νίκες πού βελτιώνουν τή φοιτητική
καθημερινότητα καί τούς ρυθμούς
σπουδών μας. Κατω οἱ νόμοι καί οἱ
κανονισμοί. Νόμος οἱ αναγκες τοῦ
καθε φοιτητή».
'Η αφίσα -καί ή διαμαρτυρίαπροήρχετο από φοιτητές προσκείμενους στήν έξωκοινοβουλευτι
κή Ἀριστερα, πού έπί δεκαετίες
ὁλόκλη ρες έπιδιώκει τήν έξίσωση (πρός τα κατω) τών φοιτητών
καί τήν έπιβραβευση τής ήσσονος
προσπαθείας. Κι ὅμως, αύτό πού
στα ματια πολλών φανταξε ίσως
γραφικό, ως διεκδίκησις μιας περιθωριακής ὁμαδος, έχει πλέον γίνει
κεντρική πολιτική έπιλογή:ἱΗ συγκυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ-Ἀνεξαρτήτων 'Ελλήνων, σταδιακα καί μεθοδικα, έξοβελίξει τήν αριστεία από
τα σχολεία καί τα πανεπιστήμια καί
προωθεί συστηματικα τήν αρχή τής
έλαχιστης δυνατής προσπαθείας.
°Η έμβληματική αρχή έγινε μέ
τήν περιβόητη πλέον φραση «ή
αριστεία εἶναι ρετσινια... εἶναι μια
στρεβλή φιλοδοξία», πού διετύπωσε τόν Φεβρουαριο τού 2015 ὁ τότε υπουργός Παιδείας, Ἀριστείδης
Μπαλτας. Ἀκολούθησε ή ούσιαστική ύποβαθμισις τών προτύπων
πειραματικών σχολείων, ή καταργησις τών συμβουλίων διοικήσεως τών ΑΕΙ, ή έπαναφορα τού «θε
σμού» τών «αἰωνίων φοιτητών».
Στό ίδιο πνεῦμα καί ὁ Ἀντώνης Λιακος, έπί κεφαλήςτής°ΕθνικήςῦΕπιτροπής Διαλόγου για τήν Παιδεία.
«Μιλήσαμε για αξιολόγηση αδιαφορώντας για τίς αξίες καί, κυρίως,
τίς αξίες αλληλεγγύης, πού πρέπει να καλλιεργεί ή έκπαίδευση»,
σημειώνει στήν εἰσαγωγή τοῦ πορίσματος τής ῦΕπιτροπής, ή ὁποία
εἰσηγήθηκε τήν καταργηση τών
έξετασεων στό Γυμνασιο.
°Η λογική τής ήσσονος προσπαθείας διέπει καί τόν διαδοχο τού κ.
Μπαλτα, Νίκο Φίλη, ὁ ὁποῖος θεσμοθέτησε τήν απονομή ύποτροφιών από τό <Ίδρυμα Κρατικών
'Υποτροφιών σέ φοιτητές μέ βαθμολογία «λίαν καλώς» (6,5-8,4) καί
όχι μόνο μέ «ἄριστα» (8,5-10), όπως
ίσχυε μέχρι σήμερα. 'Η νοοτροπία
τής ήσσονος προσπαθείας τείνει
να γίνει κυρίαρχη. Τα αποτελέσματα, σέ μία παγκοσμιοποιημένη καί
ακρως ανταγωνιστική κοινωνία, θα
εἶναι ὁλέθρια.
Διεθνής κινητοποίησις
'Η Μ Με 4980·
ΞΞΞΜΜ=πη
Μ ὐΜΜ Με
Μ=Μὡ*Μ
Με, |ΜΜΜ
Η ώ ·ω .
Μ Μ Μα
* ΜΜΜΠΜ
Μ* Μ· ή·
”κ Μἀ&
ΒΜ·ΜΜΜ
Ι·ΙΑΠΑΣ0ΦΙΑ εἶναι μνημείο τής
Παγκοσμίου Πολιτιστικής Κληρονομιας, τό ὁποῖο δέν κατόρθωσε να έπισκιασει τό πολύ μεταγενέστερο Μπλέ Τζαμί, πού οἱ 'Οθωμανοί σουλτανοι ανήγειραν έπί
τούτου. Για αὐτό τόν λόγο, ὁ σημερινός νεοσουλτανος ῦΕρντογαν
μέ μεθοδικότητα προχωρεί στήν
αλλοίωση τού χαρακτή ρος της καί
στήν λειτουργία της ως ἰσλαμικού
τεμένους. Καί, φυσικα, ή αντίδρασις δέν μπορεί να προέρχεται μόνον από τήν Έλλαδα καί μόνον
από τήν'Ορθοδοξία. Εἶναι δέ χαρακτηριστικό ότι μια μεγαλη γερμανική έφημερίς, ή «ΕταηΚίυτΙετ
Α1188ιΠειοο ΖοἰΙυος», αναλύει τήν
Πολύ σωστα, ή Διακοινοβουλευτική Συνέλευσις τής 'Ορθοδοξίας έγκρίνει ψήφισμα διαμαρτυρίας για τήν συμπεριφορα τής Τουρκίας, αλλα αύτό θα πρέπει να εἶναι
μόνον τό έναυσμα για τήν κινητοποίηση τών διεθνών ὁργανισμών,
καί πρωτίστως τής ΠΝΕ8ΟΟ,
ή ὁποία έχει θέσει τήν Μεγαλη
Ἐκκλησία ὑπό τήν προστασία της.
Οἱ ὁπαδοί τού Ταγίπ °Ερντογαν οἱ ὁποίοι πρίν από λίγες έβδομαδες διαδήλωναν μέ τήν απαίτηση να λειτουργήσει ή Ἀγία Σοφία
ως τξαμί, ούδόλως διαφέρουν από
τούς ὁμοθρήσκους τους, οἱ ὁποίοι
στό Ἀφγανισταν ανετίναξαν τα γι
για τήν Ἀγία Σοφία
Ἡ καταδικαστεα συμπεριφορα τών ίσλαμιστών
ότι δήθεν ήσαν εἰδωλολατρικα.
ἱΟμοίως, ούδόλώς διαφέρουν από
τούς μαχητές τού Ι8Ι8, οἱ ὁποίοι
κατέστρεφαν τα «εἰδωλολατρικα»
μνημεία στήν Συρία, χωρίς ὅμως να
έχουν ένδοιασμούς να πωλή σουν
ὁ,τι έπρόλαβαν να κλέψουν από τα
μνημεία αύτα.
Άλλα καί οἱ ίδιοι οἱ βουλευτές
τού κόμματος ῦΕρντογαν έδειξαν
ότι δέν εἶναι καλύτεροι. Καποιος,
μαλιστα, από αὐτούς έδήλωσε ότι
ή έκφώνησις τής ἰσλαμικής προσευχής από τήν Ἀγία Σοφία εἶναι
«αντίποινα» για τήν αναγνώριση
τού «αρ μενικού ψέματος»! Τα σχόλια περιττεύουν.
ΣΗ Μ ΕΡΑ
Ἀποκιῆώ
. ὁδηνσύε
για την θεσσαΜα ,
. καί τήν
' , ΒορειοδυτΜή .'
· Θά τό δούμε κι αὐτό!
Όλες τίς «Ἡμέρες» τίς
εᾶαμε, τώρα θά αποκτήσουμε καί «Ἡμέρα χω
· Οί πρόγονοί μας εᾶαν
ανακαλύψει τήν κάνναβι πρίν από Ι0.000 χρόνια προτού λήξει ή Ἐποχή τών Πάγων. Ἀρχαιοβοτανολο7ική ἐπιστημονική έρευνα κατέληξε στό
συμπέρασμα ότι ή καίω;
τής καννάβεως, πού έξαπλώθηκε στήν Εύρώπη
πρίν από 5.000 χρόνια,
μεταφερόμενη από νομαδικές φυλές, κατά τήν
Ἐποχή τού Χαλκού, εᾶε
αρχίσει από τήν Παλαιολιθική Ἐποχή, δηλαδή πρίν από Ι0.200 έως
Η .500 χρόνια. Όμως παραμένει ασαφές έάν τήν
χρησιμοποιούσαν γιά
διατροφή. ῖατρική θερα
ρίς μαγιώ» στίς δημοτικές πισίνες τής Μαδρίτης! Ἡ αδεια έξεδόθη από
τήν δήμαρχο τής πόλεως, Μανουέλα Κάρμενα, κατόπιν αίτήματος
τής τοπικής ένώσεως χυμνιστών, ή οποία, μάλιστα -κρατηθεϊτε!- ύποστηρίζει ότι ό γυμνισμός
σέ δημόσιο χώρο -καί
πάλι σημειώστε ότι ἐπιτρέπεται ή συμμετοχή
παιδιών, απλώς μέ τήν
συνοδεία ένηλίκων- αποτελεἴεύκαιρία γιά «εκπαίδευση καί μετάδοση τών
αξιών τής Δύσεως». Δηλαδή οί αξίες τής Δύσεως
είναι νά κυκλοφορεί κανείς
ανευ φύλλου συκής;
· Στό Βερολίνο κατασκεύασαν μία στολή πού
Ζ κατασταση. γαντιαία αγαλματα τού Βούδα, δι- (Λεπτομέρειες σελ. 4) πεία, κατασκευή ύφασμά- δίδει Τήν δυνατότητα
Των ή. ἀπλῶΞ. 7Ιά“ ἀνα- σέ νέους νά βιώσουν τό
ψυχή. ή καί όλαμαζί χήρας! Ἡ στολή ζυγίζει
| | | ΙΟ κιλά, έχει ακουστικά
Σημερα «Κυριε Πρωθυπουργε...» ο Με
θεἴ νά μας ξαφνιάζει. Τώ- κατά 30% καί ἔνα κρά_ ρα αστρονόμοι Μάλια νος πού μειώνει τήν όραἩΜΜ ο ν , αν ναν καφέ ένδείξει9 κά στι. Καί καπ νά βιώσουη” « Επερασαμ 0μ00φα» σύννεφα τού ειναι “εταιρεια-Μ τού
Πολλοί είναι οί οίκονομι- νερό, σέεναούράνιο σώμα θά έλθει μιά μέρα. πρεπε!
κοίδεῖκτες που περιγρα- ΜΞ Οὐ ἡλΙαΚΟῦμα50υ· ί ί ί ' ί ~
φρυν τήν κατάρρευση  Μ“ σήματος. Πρόκειται για ;ΞΞΞἔμΞΜο ΤωραπωΞ
της'τιραγματικης οικἔ- " Μ ω. η”·Μ“ ”_”'“'Ω _'_”*Μ Τό «άπο-Γυχημένο» κρύο
νομι09' ΜΠΟΡΗ ισως .Ρ ”Μ 'ύ' |  "**“ωω_ αστρο Μ$Ε 0855, έναν ο Ἡ Ντεμίτε κέρδισε τά
2ηκ:ἶ ήἔε2ὅἔσΗ; :Μη | ώ”| Μ' ἡ ”ἡ” Μὴ” ”“ὴΜΜ' ”Μ'·* καφέ «νάνο» πού εύρίσκε- καλλιστεία! Μήν φαντα- = Ο Β Ο Μ ται σέ απόσταση «μό- σθεἴτε καμμία καλλονή.
ω λΙΞ» Ζ2 ἔΤῶν ΦωΤόΞ ἀπό Ἡ Ντεμίτε είναι κατσίκα,
.““Μ ““Μ“Μ'~. “ψ Ψ, ω ·-'*“·ψ:“ πω  ωμά-μωρα ιό 
Μειώνεται ὁ πληθυσμός ὴ*·Μ· η* ·”“ὡὐ Τοῦ Μάο" ΜΜΜ πώ; καί συμπαθέ"αΤη· καί
σέ (Ελλάδα καί ΕΕ καί _ Β έ ουν ατισθεἴ νέ κέ δισε τόνι δι ωνισ ό
, , , , ΜΜὡΒ *-”ή”””$ χ σχημ φη ρ η μ
αυξανεταιστηνΤουρκια. ”ω_=ὴ ή κΜ*ω*ω Ρ ή πού περ¦έχουν πα7ωμέ_ όμορφ,ᾶΞ πού ”Μα, κά
Η· _”ΜΜ” ΜΜ ἡ· “σα ”Ο Μ_·Μω να σταγονίδια νερού. Τε- τό είδος της στό χωριό
Μ μ·- ωΜ·ω Μ' | _Μ_ _ η Μη ὡ”"ψ_ ”ή -·ωω··”Μ Με τον νερό πάρει ΜΜΜ πλέουν
ή Η ω ύ α εκει πανω. ας! Πνονται και τετοια..
Ά' ν' σ¦Τ|σωρ=χη[ ως ΗΠΑ με ΜΡ” Η· Μ Μ· Μ ”Μ””*|-_”“' ΜΟΝΗ- Οὐ·
τε τό περιστατικό στό ·'·“=Ἡϋ _”ηΜ·ω Διαβάστε τά ά θ α
Ν |λλ “ Τ|ξ . _
ει:.82ει2:“:“ε. Μ“ΜΜ“Μ “ΜΜ““““ ω · ω“ωωΜ . . Ο .θ
έφόνευσαν πέντε αστυ- _ΜΜΜ” _·'Μ*_' « Η Θεσσαλονίκη χανεί...»
 τ :ΡΜΨΜ μωυ“ω~““ ω.. ο “τα Νω·ψωω· ΜιΜωει 8)
. Ν ”·η*Μ *συ-Μα Μω·ΜΜ· *Μ“““ «°Εο τ' Δ οκ αιτίας»
φ ·*Μ·α” ΜωΜ* Μωψωω *Μ* Ο η ημ Ο
γ Μψ·-ωω ·“ωωω ΜωωΜ* ΜΜΜ ΜΜ(σελ. 12)
9 7 θ ' θ Ι 'θ°