Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΠΑ ΟΠΑΠ, ΜΤΒ, ΡΟΠΒΙ_Ι5, 5ΑΙὶΑΝΪΙ5 Ο 5
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΠΑ ΟΛΠ,]ΠΜΒΟ, ΑΕθΕΑΝ, ΙΟΝΙΚΗ Ο 24-25
ΧΡΗΝΛΤ|Π|·'Ρ|0 · '4 
ΜΠαραζ ΑΜΚ φέρνουν
οι ρυθμίσεις δανείων
· Η ΜΗΝΗΜΑ!” · Η
τ ζ  Εξαίρεσιι εταιρικών ομολόγων «ΛαΒρακια» έβγαλαν οι
_ ¦ η ατιό τα εαρίιαΙ εοΙιιτοΙ5 λογιστικές καταστάσεις
ΧΑΡ. ΠΟΠΗ!
Η : :
ε ·;ιγ δ. ο
€ι#ἑ-·;“ μα
.-  ΡιΜιῖίῆἶ8
Τώρα οτι 'Με
@ στις οθόνες σας!
Μόνο στο
ΜΜΜ ·
ωνννν.ευτο2ό8γ.9ν
ΕΝΔΥΣΗΣ
ΕΒΔΟΜΛΔιΑιΛ ΕΦΗΜΕΨίΔΛ να Μοίρα  941 . Δρ <ι“:ωω%5. ο. ι; ίι;ιιλίΟυ?Οἶ6 · ει
.τοιιτιιιιετ·ε“ ` Μαιο'  τι`ειιΛτεΧχιο· Ϊ ι· τ·ιιΑετοιι·ιο ΔΣ Μαρτιου"
. ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Ο ΙΤΑΛΙΚ0Σ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ 'ΕΛΛΑΔΑ Ο 12-13 η
Ε|Σ|·||'ΜΕΝΕΣ
- Τι δείχνει η μέχρι τώρα
φετινή πορεία τους
- Οι καταλύτες
     που δημιουργούν
  ί έ “ ί Ι αισιοδοξία στις διοικήσεις
9 ΜΝ Μα) το ΕΠΕΝΔγτικο ιΞι>ι·ΛΛιΞιοΤΜ