Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Αποκαλυπτήρια" για 13.730 οφειλέτεςRecognized text:
,ΙΧ ι
γ _ ἡ .Η ή. Ι :'γ- τ 
αρχεια;; ·¦“·_·.ι·'“·_ιμ  ::.<ι¦·:;   = χι·  ;7_ : :··_; με: :.; Ωω! ··_« ρχει; ·ι,ι.. :::ν;·
Διακ'
«ο Μ ΣΤΟΥΣ ΕΛΒΞΐ°γΣ»
Μ.·“”.| .Μ“ΜΜΜ|Μ·Μ
Ασφυξία στην αγορα
Πανω ααα 7 δισ.
έφθασαν τα Χρέη
του Δημοσίου
Προς 181ὡτες
Ο Δραματική η κατάσταση για
τους προμηθευτές νοσοκομειων
Η λίστα με όσους χρωστουν πανω απο 150.000 ευρώ
«ΑΠοκαλυτττηρτα»
ντα 1 5 .7 5 0 οφειλέτες
Ο Στην ασκηση Πίεσης στοΧεύει
Οι 10 τηιχτιρηστκ με τις μεγαλυττρτς τιΦτιλές προς το Δημοσιο
και αλλων δημόσιων υπηρεσιών Η δημοσίευση ως λίστας Μ Μ
Ακροπολη χριιΜΑηΠιιρτΑκπ Μετρο
Ο Οι οφειλές αυξάνοντατ από μήνα . Τα Χρέη φθάνουν στα 85,2 810., ο^γΜΠΙΑκΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ωΜΖ
σε ΜΝ ενώ ΜΜΜ( είναι Ο! Μας 0110 τα οποία 85,4· 810. ευρώ σΑπρεκΑ Μοετι.ε Μπορω κτΝι-πΩΝ ΜΑΘΜεε
στερήσε!9 στην ε“Ι°Τρ0Φή Φόρο!! είνω νομικών ΠροσὡΠων και ΑΠοΜΑγρτπ-ιΣοατστρΑωκΑ ΗΔΗ Αεκ 773.829.29.97
ΟλεςοιελτπδεςγιαηαΜΜσηπαςσωναγΜ 19,8 δισ. φυσικών προσώπων ........4ΥΝ^Μ0Χ“ΜΜΕΜ“0Ρ1Κ“ΒΙΟΜ“ΜΝΜΠΜΡΜ ΜΜ·78
σαινενεργοηοἰησηαιςσυμωνἰαςμετουςηιστωτες , ΑτΜΝπκΣογπερ ΜΑΡΚΕΤ 654.574349.σ9
γιατπν αποπληρωμή των οφειλών›σελ. 3 ° ΟΙ    ωΤοΓρ^οΙκΑΥΝκΑ εΠΕ Μο·ω7Μ
Χρωστουν 4,8 810. Η" ΟΙ 20 __εΛΛιιπτκΑΑΜγΝηκΑΣγΣτπΜΑτκ  σ2988ο6Β.οε
Πρώτες £ΪΠΧεΙρήσ£Ις 18,2 δω· .εΜ“ΝΙκΜἔΡ0"Μκ"ΒωΜ“χ^Μ^ ............ .. ΜΜΜ"
Ρύθμιση > Μ 6 _ 7 πετρΑτκπ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ 448329ο11.61
Νομ1μοΠ01ΠσΠ Εκλογικόε νόμοε Ταμείο Παρακαταθηκών Μ. Παναγιωτακηε
των «κρυφων» Εκκληση ΣΕΒ Μετρο-ΟνΟΟΟ ΣυμμΟχιΟ
εΙσΟδΠΡΠἙων για Πολιτικη για Μ5 .ΟΟΟ ΔΕΗ-Κινεζων
| | ο | κ |
με φοβο εως 45 ώ στοθερΟτητΟ οτεγοστικΟ στην ενεργεια
Ο Ζ:“::0ἔη32:ἄἙΞ;ἔἔΞἐκ Ο «Βοιωτία ο κίνδυνος της Ο «Σπάει» το δανεια στα δύο Ο Σκέδ·α για μεικτές επικαακσβεμνήσ|ας. Να αποφευ- και το 50% της αφετλής ρήσετς που θα δραστηριοΜέΧρι“° 5Α°γ°ω°° κ°ῖ°"θ“°“°ν°μΜωι Μαν στ πε·ραματισμοἰ» «παγώνει» για δέκα χρόνια ποιηθσύν στα Βαλκάνια
που θα προβλέπει τον τροπο νομιμοποίησης αδηλωτων εισοδημάτων › σελ. 6
Μπι και ιταλικές τραπεζες
Δ11τλη απειλη
στην οικονομία
της ΕυρωΖὡνης
Ο Ωρολογιακή «βόμβα» οι οικονομικές
εξελιΞεις σε Βρετανια και Παλαι
Παρα τη σταθεροποίηση στα ευρωπαϊκό Χρηματι
στήρια, αβεβαιότητα επικρατεί για τη βρετανική
οικονομία και τις ιταλικές τράπεζες > σελ. 8
_ ΕΠΕΙΓΕΙ η αλλαγή ρότας στην οικονομική
πολιτική. ώστε να τονω0ει η αναπτυξιακή διαδικασια. επισημαίνει ο ΣΕΒ στο
εβδομαδιαίο δελτίο › σελ. 5
ΜΕΙΩΣΗ του επιτοκίου και επιμήκυνση
της διαρκειας αποπληρωμής προωθεί
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τους δανειολήπτες > σελ. 4
ν!” Ϊ .Ι
τ Ξ. 'Ι ὶἈ_=
ΕΠΑΦΕΣ με 18 κινεζικές εταιρείες για
μελλοντικές συνερνειεςστσντομέατης
ηλεκτρικής ενέργειας ειχε ο πρόεδρος
της ΔΕΗ. Μ. Παναγιωτάκης > σελ. 5
Πωλητήριο στο ξενοδοχείο Χίλτον με τιμή 170 εκατ. ωρα· “Με