Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. ΜΗΝΩΝ" ·
ΜΥΤΒ|'Ρ|ΦΠ
*ΜΡΤΒΥ"||Σ
8 'ΟΥ/ΜΟΥ 20Ι 6.
κοθΠμερινἡ
Αθλητικὴ
Εφημερίδα. Δρ.
Φύλλου ΙΒΝ..
Προ: ΜΒ ε
' ΜΠρὡΙορεγολοοε! 7 _
με τη δεοΙεροΒλητρ·ο
~ .ΒελγίοοΓΜη:οτο :
ΜκοΝοοργ·οῆξῖηοὲοο `~ `
. “ ·ΕΕὅΦΙνκέιρος, 0
' 7 7 = Γ Μο ΜΜΜ
. .ο ζ
| Ι ο
· 0λυπ·οκςΜροκολωθἱ στενό τη μοιογἡ !ο=ἑξτρἑμ·ἴρὅίρο Ξ   
ΜΜΜ ”κῖίἶετοῇγ·ο κο προκριματική · ΣφικΙος Μην Μονο.
κοντρο εο·8ὲοεις το νέο στοιχείο · Μεἑ·3;3. “ιρόρΙωρο” οΙη
ρεοοίο γρορρη κο· οοίκΙἑο·κλε·Μ ΜΜΜ. Μιλ·ΒογεΒπς
Ϊ ης ΜΜσΜἶ“ΠρἔσΝγκ"ποσού ΜπέιἶἶΜΜρνιόκώΡέν ε η ΕΡ.
7 η ” 4 7 η" 77 ἴ' έ
 “Με.“.ρωΜ·οΜ 
τκεκκ-κΜποΜ:τ.ΠΜκΜ γ
φορ' της ΑΕΚ
| στο κλἱμΠ (Πού Λορένθο, Μο
Μο  ·;»κ(Π κΠτξιλωΒο αμέσως σε' ΜΜΟ μΣγξΙ).η ομέΙὁ(Ι ἡρ
·Ξ·7Π.#μωο.τ ι(1τρ1κ:ΐ«  “ η.: ι›Π·“Ι·μηιρ·- ΜΗ ση ο
Κω 168 Παπ. ΜΜΜ [ο ΕΚΑΣ ΠΟιι
κὸΠηΜ [ΠΙΟ Πωσ ΟιωΗ1ζιωὐΧΟυ£' Εύσημα στον ολΜ“6 η .
· σπουδαίο Αμερικανίδα σέντερ ° #--- ὰ
Η “ ή Παπ. Νομώ η ωρών
~ Ψ· Λου ωΙΙ(Ιρ:-:Μ ΪΙΧ.ιΙιρω·: η;:Μι!ω:-:ων ·ΙΠω Η] Ι'Ιωι›Ι:“τω