Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Δ :3 νε·
Ί ι _ _-,
· _ζ ι _ , Ξ'_ γ
η ι.  . .ο η.:-τ
ι2ι2 
(  Δ .Β ῖ° ”Μωβ", Ψ°Ρκὐ°ϊ έδωσε ΒΤ .60. ενώ το σύνθετο Ί9.90!
Ἐν" μηὐῆ° φαβορί γιο αδικο·
ΤΜ ΜΗ"
ΠῳιοοΜ περιμενω · _ ιν
ΜΜΜ νο προχωρήσει στο
Ενω η ομοδο του Σύντοε :έ Ρ __ "ω _
ΣτοιχΗΜΔτικΗ &
ΗΜερΗΣ|^ ΠΔΡΑΣκΗΝιΑκΗ εΦΗΜεΡιΔΑ
.ι  ο ΦΥΛΛΟΥ 2762 ,
ΓιΛΡΑΣκεγΗ 8 ιογΛιογ 2016 ° Τ'ΜΗ 130€ ¦
Φουῆόρει τὡρο Μ
γιο μεταγροφέ5
ο ΔλεσιιντρΜ
που ιιιιίρνε'
Πόντους και
ο κεντρικός
αμυντικός (ΠΙΟ
την Πρει“ερ
Λιγκ Που
“ δελε(| ζε| Φέρνοι ο·ιοαΜομοιο το
δημόσιο «άδειοομο» του
Γεωργιονοὐ
Τρέχει γιο τον φορ ο
ΜιῆοΒόνοΒιτ5
ο_.. ιικούνηΪΟς
7 | _ Μανιάτης Μ"
Ο... Π' "Ο 'Π “· ° Η' Η Ι' ι °' ° Ό το «Πόκερ»
"Ψ "Ό η? ·_ οαν··τοκτ·κη με Μιιζοιιιικού
του οπο" 8 ι .'ἑ· 
ΤΟΥ |'|
κόπρο στην ομον