Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
..Μτιοποτιιητιιο“ Μπιτ
“ΠΡΩἴΗ· Με ΠΑΝΩ ΑΠΟ
3.500 Ο"Μ°ΥΞ ΣΤ" ΜΡΙΞΑ ' 'Ι / - . Η ' ί _ γ η .γ
η πρώτη ·ηίσπμπ σνΜντροσπ της ΜΗΝ! έγινε μέσο ο· · _
πονηννοικο κοινο Πόνοι τπτ ΜΜτ οΒΜπσπς τος < ' _ ενσωμοτώνοτοι στην πρωτοιομοοος νιο τη τονπορ Λιν" τοι μσ την πορονοιο τα» το· · γτ μησῇ σημερ- ο τινων" 7
ηΜσν οιηο0ηον στο κι το Μη· ο :την σμιηίο τον ιι.” πορνο” σ τισ :ο
"Ν Κ0'ῖΑ Α"'Α| 'Α¦"ΑΚ0'
σι τοπικ· ποσών στι
οι· μιηρἴνον ο ιοιοκτητης ΛΜΞης ν 8- αν” η σπΜνω με μέσο στις ποιον"
. η ν' Η Μ . _ σ ' τη ΓιονΜντονς νιο την Ματ Ο· ΜΜΕ"
ΤΩ" :"°Ρ πορο¦τποιστ;το=ἔ μος την· ι" "3 Ρ ΨΜ'ἔ“ α τ ' · ”τα .Μες το σνμο·νίσ ι· τον
· . ·“ '° 8 μα' 'ω '°' Ο °°"· Π - - · Β"όβ” '°Μ"'°| Ο °Μ|""'° Ο
Δ/ "τ " ς · ο · Ν ' "° Β ° '6 " ς ΠΜ· Με· ΕΜ·Πν°ῇΜ Μ. σε νη ""°=:====$;=:" . Δεν νησσχσι ρπτρσ επιμένονν στι με
Μνσνντπς τνντοτσως: ποιον: ντκτιιτ ΜΒ" Η” ΜΜΜ 'ν ΜΜΜ Πομποί· "ἐκ" σνμι·τονῶν στο οσοι 7-7.5 το. τν” 0ο
πΑι·Ατκτνιι τ ιονΛιον Με ο το. κι” "'°""Μ' '"
ΓρσΦει ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΕΛΛ¦Σ (σειἩ6σ Ξ)
2"Μ0 Π"'Κ
Η Α""'¦Η
Χ"¦ ΠΙΟ'
Π"ΡΑ'Α
Γιο νο ζητησω
σον·ικως οπο τονς
ηρωτσ0ηητ€ς εηηο·ος ο
”κι το· σκοίνπ τον
Γισννιῶτο. οπως ο ΑΠΟΕΛ
Ἡ ι · Χ.
Γράφει ο ΔίσΝν:ΗΞ ΛΕΛΛΗΣ ισεΛί6σ Η·
στη 'Μη σ
τη: τονΜηη:ι
ΜΕ "ΤΕΤ" ΚΔ' ¦|(°ΡΕΡ
` ο των" κονΜπς
ΙΟ" ΦΟΒΕΡ0 |"(Ρ|Ε2ΜΑΝ ›·“““““··““··
τον ποση νιο το
τηνισοοιο στον
1 ημικηικο με τον
ΙΙΞΤΑΞΕ ΕΞΩ ΤΙ' ΟΑ ΥΜΑΣΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΖΕΙ η οηνιιη-σ κΜνσνσσς
ΜΞθΑ ΥΡΙ° Σ ΤΟΝ ΤΕΛ ΙΙ(° Με ΤΗΝ Ι" 0Ρ'Ι'0Ι'ΑΛ ΙΑ ΙΟΥ ' ΜἩπ“'ἔΜ
ΣΑ Ν το: ΚΑΙ 'Ι'0Υ Ρ0ΝΑΛΝΤ° ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛ ΥΤΙΜΙ·Ι ΚΟ ΥΠΑ τον ΜΜΜ:
Ι τον ΜΜΜ"
ο· οπο το να Μοτο' ΜΜΜ το·
οι ·τρικοπ0ρ· μποτ" ° ε ""¦Μ . το Μο ο
στο Μηοντμσμ μ· εννονσιοσμο το· ως "Με" "°"=:= “η ηηροππηηο οι ωρομστσ το τοκπτο πορἐΜσν την σωστη °°¦¦“¦"¦“ ω ω" Μ ω““¦¦ ΜΜΜ- 0ο πηηρσοονν
στονς πρμονονς ο Ἀντοεον στην πίεση των ω" "ώ" 'Μ °"°¦“ω" "ΜΝ" Ισ· 'ΙΟ-Μ 'Μ
·ησντσορ· σοι στην οκηνοη τον ημιτρονον ηηρσν Μ" "ω"Μω“¦ ν¦¦ ων "υ" ων
ηροροοισμο μ· τον ηη·ον σηροσοοκητο φωσ ο ο ΜΜΜ' ω" "Μιά" ' Σω ,2.
ηοηνητιρος τροίνοτσιν“ρ ησκν€ση με το Χέρι "ΜΒΜ" γω “ὐ¦"" Μ "Ν ο νονηονρνος οι ασανσοηηομτνο το· ο |τσπος οιοιτητης νιτσοηι "πω ω" "ω” Μ ύ" "Η" Μηητιομον μοισοσ· μονοανηἑωιΞσ ηἑνσητι ηον οκτέητσε τνοτοτο ο _¦°¦"Μ"°_ ως "Πω” Φοιτητικο προστιμσ οννοηιηο σο
κρινω” το· ο· ΑΕ'. Λτρομητο. πωπω νο
ΗροτΛη. οηησ ιιοι τοτομοηονν
στον μηοσητιηο 05.000 Μιρό.
'Νοκ μου· Μι στο ενο οι πτωσηΛινοη·· ι· κοσμο οιῶτσς 5ο.οοο
Στη σοση τον ··τηοηοι πω
αστερα· νιτοη ο
αίμα στο" την
μηοηο μεσο στην ππηΜσρίκ ανω" ησντσς οτι... ·ηνετοι
ησριοτη της πρόστιμο το· στον 0Λνμπιοτο οπο τον ποΛηιτο
Γερμσνίος, πμοίοτσμονο τον σπορ. με Μη ·ιοηνποπ
¦¦°Μω“ ° της ΛΗΛ· οπο το νοτς με την Άντ·0ηω
ΜΜΜ ενωση" ·'
οπο τις πορίτοτντς Αντουάν Γκρισζμσν σε
"ἑΝ8·“ τα· ησνηννριιιο στινμιστιιπο Μειοηστιι- “τη
Ποντμηο το· 7 απο" την Μη Μες “ω
σωστος μττο ο ΑΡΜ°Μ εηηΡοπιι η οι. "αν
τσρμστΜηοκος ΤΝ! ΕΜ ΜΜΜ 'Η 0ο Μποντ στη
της Μποντ" στο" ΚΕΡΚΥΡΑ Η "ΜΜΜ ο· τοσοι αν
σωστη ποσοι ο·ιπικΛ τη ηησον
!0'ΠΕΡ ΑΙΜ 68η"
ο ΣΕΛΙΔΑ 5
Οι ΜΒΜ·
σνμμοτοχονν σε
πωσ Ενω νιο
τμίτη Μ στην
ιστορίσ τονς ο της οσο σι οριομΒεντος της σπονσο|ος
ηροπνονι·ντς “στο πρόκρισης ησίητσς της Εθνικη
Η· Μ! “Μπι-ν Γσηηίσς στ ἑεοηηο ησνηνιίριο
“ΝἙ°°““'“ νιο τη ιι8νσηπ ΜΜΜ· τοστ
!νρῶηης
ο 0ηνμπια0ς σντιμττ“ηΜι ο” (0.80. ΜΜΜ·
τι την τρίτη οννομη τον "πωπω ΜΜΛημσως στο
νηη8οο οπο·ιποσ Αίσιο. στο πρώτο τον απο πωσ τη
τον ο' ' ' ο” ι
Ο ΣΕΑΙΔΑ 'Ξ
-ΕκΛηΕ Μακη Μι
Το ΜΜΜ» νροοονν νιο τον
Λμτρινονο το ιτοηικσ σσιτ. ονό
οπως ποση" νο νποίντι σοπνο
το· ο ησνσ0ηνο'ηος
ΥηοΦιί0ιο σντίηοηος της Αεκ στον 8ο προημιμοτιηο νομο τον Γιονροηο Λιγκ σίνοι η Γσνοη. η
οποίο έχει Με· τρίο Μπι". στο· παοκ· 42
νησι· το· σον στο· σοκτσί κονένσ
@ντεκ :των ονηίτΙ
στη οσοΜτσ τον Λος Μπος ο σ Μρκσνος. ηον
ΜΜΜ 0ο Με· θέση στο ΝΕΛ. κοΜίτοι νο οιοΜΞ·ι
πω 0ο απιστία· την τσοκ" τον ο 'ισννπς Νοιώ
( ` Α ¦ 3 ' πονηος το· Χρηστος Στονσ0πσνησς ονοτοοο0ν _
' 9 Φ ¦ σημτσσ νιο τις ηπα. σο μισ στο ΒΤ ΤΞΟΟΌΕ5 “Η ηηηι τοπικ" η' τ·τιτ
Λος Μπος το' ο· σννοντποονν το· τον νηωιιοιο Πο ΝΗΛ· Η' ο ΜΒΜ που τη· την -ν|Ἡ'σ ·_'-"-°¦¦-¦¦¦ "Ο
στοτο τον ηρν0ροητννον· νιο τη οί” ··- ΜΜΜ· 'Μ π!" Η· 'Ο ΜΒΜ σον' ΠΑ: Η· "ί" ¦".“Μ Ν "ρα ° 'πω "ΠΠ”
Α""Αη'
στο Νο με τριων τονς Εισφο
Τι είπε ο Βίκτορ
. "της Μονιοτπ το· ΜποντοΜηη στον
Ι ττ=“:ο=°σ==ητ °ΐἔτ“=|““ Μ “Μ ως “ΝΝ '“"""< "' 'Ν
Ρ Μ φ" σορτοννη στο απο· ο ποιος οι
το :μονος τον σωστικ- ηρ€η·ι νο ησιζονν . α"
η νι· προτοοηημστος ·· ί Ψ ··
στο οσμρ ΠΜ ο Εποτο- ομννο Π "ή" .Μ°Μ°' κ ”Μ ω"κ
Μας Μίκτες
Μ"°ζΨ' 'Μ "τη '°"° το τοσοι” σ. “Μ να Μ Μι
ΜΜΜ' 'β "' ° "Ψ ητο·Μιτηη τν· ττοητ· °¦ "Μη" Μ; "ζω" ωνρὁ'
| τοι" ησν ι=ι Μαΐ· Η “ζ 'κ ΜΜΜ¦κ ω Μ. Μ" . κ Μ
""ἐ"ἔ'==.ἔ='" °" οι μπαι· το· των" τους πω! Μο κ.
ω Π”'Μ "8 Μουν Μ στο “πιο ηιΛι·οτττητ. η οσων τον
της ύποπτοι· Ν· Η" πο". το Με· σον στοακ0:ΤΛ νο στον" Η” Ν νι1ονν τη μπους το· ποσησ
Μ Μ 'ΜΒΜ "Η στο" οπο το Μ ων στη
_Μγ Μ°¦Ξ¦ σκ "Αν" ΜΒ Η' ΕΜ Νταντί ηρωίνη προηονηοη
ο σΛνΜπιΜοτ- Μο ο ητονιεπ
Χοπ". η" σηο0οὐνττσι οηο
τον ιτσηικο Τοηο νιο την σπασω'
τον στο ηροοηνμηιοκο
τον νορίνο
-ῖ'Η'|0"0 "Α Η" ΑΑ -||"|Α
Αν στν * “ ^ στη
προησνηση. του ο ίσηονος σωστούς νησ- 0ο
ισνστη0οί· οπου· στον κοσμο τον σηνμηιοΜ
Γνμνοστηριο σοι... τονρνονσ
το ΜΜΜ” μ·ρος τον Μνενμστινον
"ΟΛΥ "ΕΤΑΔ" β"'Μ'Ι 'Ι' 'Η' 9"ΚΜΜ τ"5
τΠ€ .. . _ Η υ . - ΜΜΜ οι '·ρνΜΜντοο το πἑΜον
. ποντους στο Μισο με τη σον·πο των ιντισνο τοσο στο ννμνσσωρισ τον προηονητΜν κέντρα·
·ν°“Μ° ·Μ· _ θα· · πωπω τνΜνοπ οι· το" νιο το ποινικό ονττ το" Ο Ο"Κ"Ρ" της τη" ο :τη Μισο τησιτσν ένο μίνι
Ἡσν Μονο ηροσπο0ῳ ησωτο·πημο. οποσ ο 0πνι·ιιοκος στο· τοι οποιος ο ΗΜονηκον ΑΜΒ" Μονο ο “ρω¦“Μμ¦ .ι즦 "σκι" των" μ
νο το πιο μσ ο" μη0ρω. αν “τι σντίηοηο. ο" νιο την Ξνρώππ το· το :το Μσ°ω ΜΜΜ·κ ΜΝ ων Με Μ "πριμ νη πωπω" το
ΗΜ· ενο μικρο νοτίων' ΤΙΜΗΝ" Οσον η Μο· τπτ "τπτ “ΜΜΜ ίμτιντ το πρωί ο Η' “ΝΒ Μ" τοΜντσίο γκο· το· νο οπκὡνοτοι στον
ηον σοίνοτοι οπο στο· Μην ΜΜΜ 0·Μ·ΕΜ .[. ΜΜΜ ο το 'Η “Ν“Ψ" “ί σύ” οπο τοστ σνιιηοίΜς τον!
το κοσμο". 4 οηονενμο ηη" στο
"ω¦¦Μ ω νιίηΝο το· στον· πωσ Η Μ· Μονὴ στην Μίκη. η
ν Μ Μ
Νεων· Μ" η ημιπΛικοτ στο Ντίνο νιο την Βοννη ο Σποτ" στις 5.30 ἔν==ἔ=° ΜΒ" Μ Μ" Ν
Μ ρ · μ.ιι. @τι Με Μι απο" της κοσμος. η ΜΜΜ
" Μ "ω σε" .· · . . σπμ·ρΜ μοτς οι· ο" "των το Μη· στην πρωτοιι τη νιτη νιο νο ποπ" σου» το τινιτηηιο νιο το τη Η". Μ Μ”“Μ¦ Μ Μ
'2' "ο ω με τον ηηπτη τον |τοηίο-ΜΕιτο (οιίμσρο στις το μ.μ.ι
"===| ο ΣΕΛΙΔΑ Η
στο ··Ω¦·
ρνοινσ μ· , .,
τομορι . στονς νσν·ίς έ . ' ί
μον νιο νο
“·“““·τ“ τιη τη το Χι·οηιΛ τον ηη:
τοστ σνοπσι
.- ΛησπσΛ·ί: ο ο μπιν Βίκη η πρώτη ομοσ· στην
ΜΗΝΩΝ .ιν¦°ξ. "°'ω¦Ἑ“ῇ°¦ς ΕΠ"ᾶΝ που έα” το
."°¦¦¦ως ΜΝ" ¦ω“"“ το" Μίκτες οπο τη
στις 8 |ονΜον τοσο με την ^"'"“ ΜμΕ"
Μ/'θΒθ Δ τον "ιΜννίνων. μστο οπο . ' των
ομσων Ατρομητος. ΜΜΟ το· Μ" ΜΝ" 'Μ
0ηνιιπιοτος |ωοννίνων ο το ηίνσ '°"°" Μ '°'°°'#°
κρονισ ονερπησ στην Λ' ΜΜΕ ”'°'Μ< Μ
“στη ιτοι εγινε ο μονοπσς ==ΜΒ"
.Δωσε της ηπείρου· α" "ΠΜ 8
ΓρσΦει σ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ινοτσησνΛστ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα