Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
0ΣΕΡΒΟΣ... ΕΣΤΗΣΕ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΑΗ ΑΑ' ΑΝΟΙΞΗ' ΠΑΡΕΑ80Ν πΔοΑΣκενΗ 8 ιονΛιον 2οι6 Δρ. ΦνΛΛον 4.298 ΠΜ ι ε
. κΛΖο Με κΑπΔι> 
 Β. ΧΧ
¦ Η. _Κ
ν Ο .
 Μ ΑΝΑθΕΡΜΑΝΣΗ ΠΑ Ζ020ΥΛ|Α
Μιιι>ατιοιικΕκιιαΡοκιιτοκ-κΛκον β· 
__ ΜΕιιιοΕτκΕτακΔιΕαιιιι .. . ο
ΑΛΓΕΡ|Ν0 ΣΤ0ΠΕΡ ΜΙΑΝ 'ΑΜΜΑΝ' 'η . Ο
Μ ΕΡΧΕΤΑ| ΣΗΜΕΡΑ 0 Νῖ|ΑΣ Η ¦ 3
' Το πΔΛενειετο ευποαυι· .Ε
οινκιιιιιοι _
 ` οκιΚι·ατιιΡιιιιιιιΛΣιιιι>ιΖκιιι
ΠΛειΒΕΛΠ0 __ΐ.ιιιι>ικιτιιιι8ιιιιιΕιι. κ
οΑΕΑΛ| _ 4
 ο· τ ιιιτιΕι>ιιΛιιιιτ · . .9
_ _ ιιιιιιιιΕιι>ΕνΕιΛι·έ μὲ  
 ..εετ- >νΕιιαι>ιιιιιιιι; ἴ;`“ΐ£ το 7° τα “ὅ
,.Μ-. ... η
. Ύ ῳιιιιιιινιιλιιιι3 Ι Ρ
τ 9 Θ τι”αλῖῖιικ0
2 ηιι»ιιιῆιιιιιι+ 
ξ Ι 6 "
β ` '
¦ ' ι·ιΑ το ΞυΠο
ι Σελ'ΔΞ κά· το ΤΑ"Ε'Οτ
ανακοινω00ντπ συμφωνια
μετον Με γκολκιπερ
' Στα 2.5 εκατ. τι οψιον
' «Πρωτο»με ααοΘεωοα
για τον Ντε Λα ΜΜΜ ' Δυνατα
τεστ με τα Γανὁπ (9.30 μμ.. ΝΒΙ)
' 0 ΠΑΣ ανακοίνωσε Μαμπουλοὐ
και καντε ' Η 0ντ αντίπαλόε του
οτι5 Μ/7 ' Πανιώνιοε: Παρε ρ 7 ή
Σεκιρ. «ρόκα» με τον Αρπ για "9 ΜΑ :ΓΑΛΑ · -·
τον Μπεν Π ΑΕΛ: Αδεια και 3.000
δικααμἑνοι οπαδοί στον πρεμιέρα
Μπα" ι
ΚΟΡ|ΤΣ'Α ἶ
ΠΑ Φ|ΛΗΜΑ Ξ
ΜΜΕ ΑΚΟΥΣΕ|
ΠΟΛΛΕΣ πιπΕΣ.
Μο Ομως; ει.ιΠιστεωΟμΟΟΠκ ΗΕΗΒ.
' Η Πεοιρίδου 6π στον τελικό
των ι00μ. με εμπόδια
' Στεφανίδη και κυριακαπουλου
στον τελικό του επί κοντὡ
' Σήμερα (7.40 μμ.) ο 0ιλιππί8πε
¦ / | 1η/ ζ
ὲ«ιἐονπαπΑ -.3 _ ω
ΒΤ"|'ΛΟΣ» έ ΠΗΡΕ ΝΠΡ
' «Στον ομαδα ήρθαν καλοι ΜΑΜ»
' «Η καμπαλα ματ. ακολουθούσε παντου»
' «Να πολεμήα0υμε μεχρι
το τελοε για το πρωταθλημα»
πιο τοκ... τελικα
' Για τρια χρονια στον Τούμπα ο γκολκιπερ
Με Ουντινέζε ' Συνεντευξη Γλυκαυ:
«Μπορουμε για ταυ5 ομιλου5» ο Φ Φ
 ΒΙΠΕ”
< . . . ¦ Λ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠ|ΒΕΒΑ|ΩΣΗ Τ0Υ«θΟΔ|.»,
:εἩἄἐΞ Φ ΚΛΕ|ΝΕ| ΚΔ' Ο ΜΜΜ ΤΗΣ ΕΣΠΑΝ|ΟΛ
οα.πΜ: 3 '0".Ηαικοκυρπ8 Λ ο ι οκ.ΜΜ·
μετπν Ε"ικπ ¦ . .Η ' μετον0λυμπι·6 ·' μεταν "Α0Κ 8 μεταν ΜΜΜ6_
οταΤορ'νο . . » παπα" ά - ατοΜ·ρμπΜ  ὰ. ατοΜ·ν . _
πιο ιταλια8 _ σ του Βελγίου | Ξ _ πιο ΜΜΜ 'τ ' Μ0λλαν6ιαε Με Πολωνία·