Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Τ" ν9""“ "Με 
""°·6ω°8 Μ!  Ι , χ έ 
σελ. 8
«Δεν ασκήθηκε δίωξη σε Βόρας μου» _
ΜΙΤ Ι" ΚΜ" 
'Μ ΜΜΜ ο 
Ρ ||"" έ||"'|'"|' Ζω
σελ. 4-5 
Ι θΕΣΣΑΛ0Ν|κΗ5 
 ' “ 1  μ Ι
 ΜΜΜ απο ν . Η “
πωπω και· 
στα πως τα"  
Μ'αιεαια εξελ·ξα με , ° ε· Μ
“χρονο ων Κροατία _ , » . Με
σελ. Ι5 κ ”ι “
Μωυσ·ΠΜΜ κατπννέΜε·
σεεουαΗ·κἡ ΜπενοκΜσπ
“Μ ΜΗΝΩΝ"  15
έ  Με
Με στον ΜΒΜ!