Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΦΟΒΟ” Ο
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙθΡΙ0Σ ΚΑΙΡΟΣ: Πρόσκαιρες νεφώσεις τό πρωί στήν Θεσσαλία καί
τίς Σποραδες καί τό απόγευμα στα ὁρεινα :Ι
ήπειρωτικα.Ἀνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μπωφόρ στό Αἰγαίο. 'Η θερμοκρασία έως 35β.
Παρασκευή 8 Ίσυλἰσυ 2016
Προκοπίου μεγαλομαρτυρος. Θεοφίλου οοίου του εκ Ζίχνης,
Ἀναοταοίου ίερομ. εε 'ιωαννίνων
Σελήνη 4 ημερών
Ἀνατολὴ ἡλίου 8.10- Δυσις 8.50'
Ἀριθμ. φυλ. 40493 | Τιμή ί,5Ο θ
Ἀμερικης 9, ΤΚ. ί0872, Ἀθηναι, ἱηίο@οετἱεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] Ο 822088ί, Με: 2ίΟ 824807]
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομες: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος ι2εον
Δικαιώματα
καί ὑπ0χρεὡσεις
ΝΜ“ΜΜΜΜ
Μ·ΜΜ 'Σ
ΜωωΜ·
ηΜΜ Μ·
“πΜὴ“ωσ”ἔ
Μ“·Μϋ“ΜὁΜ
ΜΜΜ “Β
ω “πώ ώ
ε-ΜΨ“ω“=
ΜἰΜΜὐ“#ὐΜ
ΜΜΜ ΜΒΜ
·“ώῳΜἩ
αΩΜΜΜ
8ΜἄΒἩΜ_ΩΒ
ΜΜἀΜ Ο*
ἴω“κ“|ηὁ·κ| ΜΒ |
μΜΜΜΜ
@Μ”|Μ Μακ' Μ
Μ*ωωωΜ
Συνθήκες ασφυξίας
στόν Εὐρωπαίκό Νότο
Κυρώσεις στήν°Ιβηρική, «ζόμπι» οί ίταλικες τραπεζες
Ι·Ι ΕΥΡΩΠΗ κλονίζεται. Τό
ΒτεΧίτ, που ένδεχομένως τελικώς
ανακοινωθεί έπισήμως μετα τίς
έκλογές στήν Γερμανία τόν Σεπτέμβριο του 2017, μπορεί να αποτελεί «καταλύτη» έξελίξεων αλλα
όχι «πυροκροτητή» για τήν διαλυση της Εὐρωπαίκῆς 'Ενώσεως. Ἀντιθέτως, οἱ «αγκυλωσεις»
καί οἱ δογματισμοί της κεντρικής
δομής της 'Ενώσεως, όπως αὐτή
έπηρεαζεται από τό Βερολίνο, τίς
Βρυξέλλες καί τό έπίσημο Παρίσι, μπορεί να ὁδηγήσουν σέ πλήρη απορρυθμιση τήν ζώνη καί τήν
συνοχή του ευρώ. Τό γεγονός ότι
ὁλόκληρος ὁ Ευρωπαϊκός Νότος
είναι σέ αναβρασμό, μέ τό πολιτικό σι5στημα στήνῦΙβηρική (ἱΙσπανία, Πορτογαλία) καί τό τραπεζικό σι3στημα στήν ῦΙταλία να ευρίσκονται πρό αδιεξόδων, θα έπρεπε
να έπη ρεαζει τίς κεντρικές έπιλιογές τών Βρυξελλών. Κατι τέτοιο
υπονοεί αλλωστε καί ὁ «πολύς»
Χ. Κίσσινγκερ στίς δηλωσεις που
έκανε στήν αμερικανική «ΨεΙΙ
8ττεετ .ΙουτΠεΙ», ή ή έπί κεφαλής
του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκαρντ, στό
Γαλλικό Πρακτορείο.
Άλλα τί συμβαίνει στήν Εὐρώπη; Ουσιαστικα, τό τεκτονικό ρῆγμα Βορρα-Νότου ανοίγει μέ χαωδη τρόπο καί παλι, χωρίς αὐτήν τήν φορα πρωταγωνιστή τήν «υπακουη», αν καί ατυχή,
Έλλαδα. Τα ζητήματα σχετίζονται στό ένα έπίπεδο μέ τήνἱΙσπανία καί τήν Πορτογαλία. Καί οἱ
δυο χώρες παρουσιαζουν ση μαντικές αρνητικές αποκλίσεις στα
έλλείμματα που έχουν συμφωνήσει μέ τήν Κομμισσιόν, 5,Ι% του
ΑΕΠ έλλειμμα ή ἱΙσπανία αντί
4,Ζ%, καί 4,4% ή Πορτογαλία αντί
Ζ,5%. Ἀποτέλεσμα, ένώ μόλις οἱ
δυο χώρες έχουν βγεί από Μνημόνια καί ή πρωτη ευρίσκεται σέ
πολύμηνη πολιτική ρευστότητα,
απειλούνται μέ κυρώσεις καί πρόστιμα ή έκτακτα μέτρα 4 ώστε να
ακολουθήσουν τόν γενικό κανό
να του 3% έλλείμματος. Ό Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, κ. Α.
Κόστα, προειδοποιεί μέ ἐπιστολὴ
του σχετικα τίς Βρυξέλλες: «Οἱ κυρώσεις δέν θα γίνουν κατανοητές
από τόν πορτογαλικό λαό [...] θα
υπαρξει κίνδυνος να αναπτυχθούν
αντιευρωπαίκα αἰσθή ματα».
Στό δευτερο έπίπεδο ή ῦΙταλία,
οἱ τραπεζες της ὁποίας από τους
διεθνείς αναλυτές χαρακτηρίζονται ώς «ζόμπι», αφου τα «κόκκινα» δανεια (μή έξυπηρετουμενα)
φθανουν τα 360 δισ. ευρω. 'Η κυβέρνησις Ρέντσι θα ήθελε να στηρίξει τίς τραπεζές της μέ τό κρατος ώς «δίχτυ ασφαλείας» ανακεφαλαιοποιήσεως.“Ομως, τό περίφημο «δοθώ» είναι υποχρεωτικό,
καί ὁ περιώνυμος έπί κεφαλής του
ΕυτοἔτουΡ, κ. Νταισελμπλουμ,
έμμένει σέ μια πλήρως αρνητική
σταση παρακαμψεως της διαδικασίας «ΒεἱΙ ία», που ώστόσο είναι
καταστροφικό για μικροομολογιουχους καί καταθέτες.
ῦΕπιθετική πολιτική
υίοθετεί  Ἐκκλησία
Ἡ απαντησις του °Ιερωνό μου στους επικριτές
ΕΙΠθΕΤΙΚΗ σταση, μέ τεκμηριωμένα στοιχεία καί συγκεκριμένη
έπιχειρήματολογία, έχει αποφασίσει να ακολουθήσει ή Ἐκκλησία της ΕΕλλαδος, έναντι όσων 4
είτε καλόπιστα είτε κακόπιστα4
τήν κατηγορούν για τίς πραξεις καί
τίς παραδόσεις της. Χθές, οἱ βουλευτές όλων τών κομματων βρήκαν
στίς θυρίδες τους τό βιβλίο του
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνών καί Πασης°Ελλαδος, κ.κ.ἱΙερωνυμου, μέ
τίτλο «'Η απαντηση τῆςῦΕκκλησίας στα μυθευματα του αντικλή ρικαλιστικου λαίκισμου». Μαζί μέ
αὐτό, υπή ρχε καί ένα φυλλαδιο της
ἱΙερας Συνόδου, τό ὁποίο παραθέτει
αναλυτικώς τό φιλανθρωπικό έργο
ται έντός αὐτοῦ, μόνο τό 2015, 3.739
δομές φιλανθρωπίας τής°Εκκλησίας της 'Ελλαδος δαπανησαν συνολικα126.316.8ΟΙ,73 ευρώ.
«°Επιχειρείται», διαβαζουμε
στόν πρόλογο του 86σέλιδου βιβλίου, «ὁ λεγόμενος χωρισμός
“Κρατους καί Ἐκκλησίας”, ὅταν
στήν πραγματικότητα αυτό λειτουργεί ώς διαχωρισμός “Έθνους
καί Ἐκκλησίας" που προσβαλλει
τήν ίδια τήν αυτοσυνειδησία του
'Έθνους καί της Πατρίδος μας».
Στό έν λόγω βιβλίο παρουσιαζονται έκτενώς οἱ θέσεις του Ἀρχιεπισκόπου καί της Ἐκκλησίας της
°Ελλαδος σχετικώς μέ μία σει
τα που ανακινουνται από κόμματα
καί μέσα ένημερώσεως τα τελευταία χρόνια, όπως είναι οἱ σχέσεις
της°Εκκλησίας μέ τό Κρατος, ή μισθοδοσία του κλήρου, ή έκκλησηστική περιουσία κ.λπ.
Στό βιβλίο του, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δίνει καί μία έμμεση απαντηση στόν καθηγητή Συνταγματικού
Δικαίου Νίκο Ἀλιβιζατο, ὁ ὁποίος
κυκλοφόρησε προσφατως βιβλίο
μέ τόν τίτλο «Πραγματιστές, δημαγωγοί καί όνειροπόλιοι». Στό βιβλίο του, ὁ κ. Ἀλιβιζατος αναφέρεται στήν πρωτοβουλία του ἰδίου
καί αλλων έπιστη μόνων να καταρτίσουν πρόταση νόμου για τόν χω
Ζ της ῦΕκκλησίας.“Οπως ση μειώνε- ρα ζητηματων, καί ἰδίως για θέμα- ρισμό Κρατους καίῦΕκκλησίας.
Σ | Τ Ν ε |
ημερα ης ημερας
  | θ | | ε |
ΣΚ" δισ- ὁνῆλθον Μ η εως, ψεματα και ιστοριες...
.λ Μ  . .
ἔἔςἰἶιμοἔἶυ“πἔἔἘἱἔ ο“ωΜ·η ωωΜ·*κ Μωωω·Μ· -”·Μ*
ιβι9ΤεΩ-συμΦῳνσ ώρα ΜΜΜ" *Μ
ειτιοημαοτοιχεια'του ε: _ “'Μ*~·
ιέἔἔΤιἑΩἐγιστηριοἩυ -ω"“ή=Μ °“**” _ω#“”· ἄ_Μ "ἡὐ·
Ἡ  _° ἡ ω ω: Μω··ωΜ·
Μ Μ· Ο* ή* “η Μ ώ
ΜΜΜ Μ*“Μ· Μ"”"”_ ψΜὡΜ -·Δ“·ω“
'Εφιαλτικές αποκαλυ- Μ·Μ·ὑΜΜ Μ“*·· ΜΟ“Μϋ κ ΠΌ_Μ"ω
ψεις φέρνειστήνέτιιφό- Μ Ο ἡ ·ὡ ὑΜΜ_
νειαΤουρκοκυπριοοδη- _°Μω*”Μ ί” Μ” - *|Μ”Μ
μοσιονρσΦος- Αιχμσλωτ α Μ Η 'η ἡ π ω ”η η» Μ Μ α ·Ω Μ" Μ
τοι εταφησαν ζωντανοι Μ _ΜΜ “_”Μϋ ϋ*'_“'Μ·
”ήνκηρῦνω “Ο  Ν··_ΜΜ ””_“”“ ·ΜΜῇ
ρ .- ·Μὐ·ἩΜὑ ηὺ“-Ψ ΜΜΜ ”η
ἩΜ ψ Μὴ Ψ..Μ” ω·α··ω· ΜΜΗΜ
ώ ω ΎΜ ΜΜΜ ΜΜΜ” ΜΜΜ”ι·ιλ ο ο ίε ότιὁΠ ό- “*“' *Οκ *Μαι-ω“ω
ηρ Φ ρ ς ρ Ο _ Ν“”·Μ *η*
εδρος τῆς Βενεζουέ- Μ η ω Μ”ω* “·“ωψω
Με Μελος Μσδεῦρο.! Μ ·ω·*ψΜ *φαω-ε” Β_·*···
ριχνειγεΦυρες προς το °“““““ Μ·“Μ“Μ -“'ῆΜ” Γ 
ΔΝΤ- Β· ω·ωΜΜ ·_ωτωωω ··Μ“·Ψ· 
· :ο =··μ·=Μ “·ὲ-|=·_|  ”-Μ°
  ω ΜΜΜ~Μϋ Μωω“Μ “ὡ"
Ξ 'ΜΜὐ” ΜΟΜΜω -ωω"· Μ
ο "η ΜΜΜ
· Ύποχρέωσίς μας είναι
νά αναφέρουμε τά όνόματα Ἑλλήνων έρευνη τών
πού μέ τά έργα τούς βοηθούν εκατομμύρια συνανθρώπους μας. Τό όνομα
αύτού Νικόλας Παπαδόπουλος. Είναι καθηγητής
Όγκολογίας τού Πανετιτστημίου Τζώνς Χόπκινς
καί πρόεδρος τής έταιρείαςΡ8ρΟεΠε Με. Καί μαζί
μέ άλλους έρευνητές από
τίς ΗΠΑ καί τήν Αὐστραλία ανέπτυξε ένα νέο
τέστ «ύγρής βιοψίας», τό
όποίο προβλεπει μέ αρκετή ακρίβεια τήν πιθανότητα νά ύποτροπιάσουν
όρισμένοι ασθενείς μέ καρκίνο παχέος έντέρου αρχικού σταδίου.
· Ό αριθμός σοκάρει! Πέ
ντε τρισεκατομμύρια γόπες από τσιγάρα πετιούνται κάθε χρόνο σέ έξωτερικούς χώρους, στούς
δρόμους. στό χώμα στίς
θάλασσες, οπουδήποτε
έκτός από τά τασάκια...
Αύτό προκύπτει από νέα
ίρανική έπιστημονική μελέτη, ή ὁποία προειδοποιεί ότι τά μέταλλα πού
περιέχονται στίς γόπες
αποτελούν απειλή γιά
τό περιβάλλον καί μπορεί νά είσέρχονται στην
τροφική αλυσίδα. Μετά
από αύτό, μπορούμε έπί
τέλους νά βάλουμε μυαλό
καί νά αποκτήσουμε στοιχειώδη πολιτισμό;
Α Υ!!! Η , ΣΑΒ ΒΑΤΟ Η 91)?
Ἀπ0ΜΜ
τούς ὁδηΜ€
Υιό! τήν Θεσσαλία
καί τήν
Βορειοδυτική
. “Ελλάδα
Ο Ύπάρχουν «έξυπνα»
ρολόγια τά οποία καταγράφουν ζωττκούς δείκτες
τής φυσικής καταστάσεως. Όμως αύτά μπορούν νά προδώσουν τούς
προσωπικούς κωδικούς
τών χρηστών, όπως στά
ΑΤΜ τών τραπεζών! Ἀμε
ρικανοί έρευνητές, συνδυάζοντας δεδομένα από
τούς ένσωματωμένους
αίσθητήρες σέ αύτές τίς
«έξυπνε9› Φορητές συσκω
ές, κατόρθωσαν μέ έναν
αλγόριθμο νά «σπάσουν»
τά ρεεεινστόε καί τά Ρ|Ν.
Μήπως τά «έξυπνα» δέν
είναι τόσο «έξιΠτνα»;
· ”Εναντι σχεδόν Ι 0.000
εύρώ ἐπωλήθη χθές στήν
)|απωνία ένα τσαμπί σταφύλια! Μοιάζει απίστευτο, αλλά τό πρωτοφανές
αύτό ποσό έδωσε ένας )|άπων γιά νά αγοράσει 30
ρώγες τής ποικιλίας Ηιισγ
Εορτεσ, ή κάθε μία έκ τών
οποίων έχει μέγεθος...
μπάλας τού πίνγκ πόνγκ!
Τώρα όπως είπε, θά τό
έκθέσει στό κατάστημά
του -γιά πόσο άραγε;πρίν τό διαθέσει στούς
πελάτες του, στην πρώτη δημοπρασία αύτού
τού είδους τής σεζόν
· Οί Νεάντερταλ πού
ζούσαν στό Βέλγιο πρίν
από 45.000 χρόνια έτρωγαν ό ένας τόν αλλον! Τό
βεβαιώσαμε από ίχνη
καννιβαλισμού σέ όστα
πού βρέθηκαν σέ ένα σπήλαιο βορείως τών Άλπεων. Φρίκη, πού... μεταφορικώς συνεχίζεται. Σήμερα
δέν μας «τρώνε» από τίς
Βρυξέλλες;
Διαβάστε τά αρθρα
«“Δέν χάθηκα· βρέθηκα”!»
ΜιΜ(σελ. 3)
«Ό Σαίξπηρ καί ὁ... Συριζα»
ΜΜ(σελ. 8)