Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Λαιμητόμος για μισθούς και συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠαΕτεΠιΡοτ11ςί.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
ΠέμΠτΠ 7 Ιουλίου 2016 | τιμΠ: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ'ΚΗ ΚΔ'
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.104
Τόνι Νηλερ
πρωην πρωθυπουργός της Η. Βρετανίας
25% ΤΟΥ ΑΕ"
Η ΜΗΛΩΤΗ
Ο|ΚΟΗΟΝ|Α
Η ` 'η
Υπο εΞετΑΣη
ιοιητνεητυηε
Στου τονι>ιΣηο
Μ Τζειμς Γκαλμηρειθ
Αμερικανος καθηγητῇς-οικονομολογος
σημερα στη Ν
Κρουαζιέρα
200 εκατ για εΠέκταοιι λιμανιού
ΕμΠο ρευματοκιβώτια
50 εκατ. για αναβάθμιση Προβλύτα Ι
Λιμάνι
50 εκατ. για αναβαθμίσεις στον ΟΛΠ
ΝαυΠηγοεΠισκευΠ
200 εκατ. ευρώ στη ζώνη του ΟΛΠ
(Σετ ΤεΠηιΠεΙ
10 - 15 εκατ. για 8ιΠλάσια Χωρητικότητα
Του ριστικές επενδύσεις
75 - 80 εκατ. για του ριστικό και Μετα
[κοφτης] Το 60% των αΠσκλίσεων θα καλύ Πτεται αΠό μισθωτούς και συνταξιούχους
ΛαιμΠτόμος
για μισθού ς
και συντάξεις
|'||ΕΣΕ|Σ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ |'|Λ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ |'|ΡΟΛ|'|Λ|ΤΟΥΝΕΗΩΗ
Ως μαΧαίρι για τα εισοδΠματα μισθωτών και συνταξισύΧων θα λειτου ργΠσει μιν εΠόμενΠ τριετία ο δΠμοσισνομικός «κόφΠις», καθώς στην Πε ρίΠτωσΠ Που
υΠάρξσυν αΠοκλίσεις και ενεργσΠσιΠθεί, το 60% του
Ποσσύ Που αΠαιτείται θα εξοικονομείται αΠό τις δύο
συγκεκριμένες κατηγορίες δαΠανών. Αυτό αΠοκαλύΠτεται αΠό το κείμενο του «τεΧνικσύ μνΠμονίσυ»
το οΠσίο εξειδικεύει τα μέτρα του βασικού κειμένου
τας 1Πς αξιολόγΠσΠς. Ωστόσο, ΠροβλέΠονται και δύο
«κόφτες» στον κόφΠι, Που είναι Π ρήτρα ύφεσΠς, αλλά και το κόστος του Προσφυγικού. ΤαυτόΧρονα, το
συμΠλΠρωματικό μνΠμόνιο ΠρομΠνύει εντατικοΠσίΠσΠ τας είσΠραξΠς των Χρεών Προς τσ ΔΠμόσιο,
με συγκεκριμένους και δεσμευτικούς στόΧσυς για
τους εΠόμενους μήνες, αλλά και οριοθετεί τον Χρόνο και τη διαδικασία για τΠ μεταφορά στο Ταμείο
ΑΠοκρατικοΠσιΠσεων των ΔΕΚΟ. ΤΠν ίδια ώρα, Π Κομισιόν ασκεί Πιέσεις σαινΑθΠνα για εΠιτάΧυνσΠ της
ολοκλΠρωσΠς των ΠροαΠαιτσύμενων, ώστε να ολοκλΠρωθούν, Χωρίς καθυστερΠσεις, Π υΠοαξισλόγΠσΠ τον ΣεΠτέμβριο για μιν υΠοδόσΠ των 2,8 δισ. ευρώ και Π ΖΠ αξιολόγΠσΠ τον Οκτώβριο. >4, 5
"ΟΥ ΟΛ Η!ΦΤΕ|
ΤΟ «ΜΝ»
45% Μύθοι
Συντάξεις
20,7°/ο
Βασικες δαηάνες
Τ9,3% Προμήθειες αγαθών 8ι υηηρεσιων
[$$Π] Τι θα αλλάξει στην εταιρική διακυ βέ ρνΠσΠ των τραΠεζών Η Ει'ιιτρ0ι'ιιι Κεφαλαιαγοράς
Το ”ΙΧΣ γυ ρίζει σελίδα με νέα
ΠρόσωΠα και νέα Πολιτική
ΣΤΟ €<|(ΥΗΗ|'|»
ΤΟΥ ΝΑΥΡΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΣ
[διαγωνισμός] _ _ _ Η
| "ιΧαλης Σαλλας Ευρωπη
 προεδρος Τράπεζας Πειραιώς Φ τ
. . οβοι για
ΠΤΙ'θΙΠτ8118 «κύμινο»
σας ράγες αστάθειας απο
ως ΤΡΑΙΝΟΣΕ Παπ κι!! _
τραπεζικη κριση
. , στην ιταλια
Με μια και μοναδικΠ Προσφορα αΠό την κρατικΠ ιταλυαι εταιρεία σιδΠροδρόμων, Εστονία · · ·
Ι)εΙΙσ 8τατο ΙταΙίαΠε 8.ρΑ (Για «Ε|μασ[ε ετοἩο|. κεφσλ°Μ"σ"
ΠίταΙία), ολοκλΠρώθΠκε αΠό το να "ντ9"οκρ' ο"με «ψ"Μδ|»
ΤΑΙΠΕΔ Π διαδικασία ιδιωτικο- στις αναγκες ,
ΠοίΠσΠς της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ενώ μΠ- της οικονομικής των ξενων
δενικό Πταν το ενδιαφέρον για συγκυρίας » στο χ Λ
τΠν εταιρεία τροχαίου υλικού · Ο
του ΟΣΕ (ΕΕΣΣΤΥ).>ι 2 Μ
[Παρινοηουλος-Σκλαβενιτης]
Προς Πλαίσιο
συμφωνίας
- «εξΠ ρές»
Με εντατικούς ρυθμούς «τρέΧουν» οι διαδικασίες
εΠί των τεΧνικών κλιμακίων Προκειμένου έως το τέλος τΠς εβδομάδας, Π στις αρΧές Πις εΠόμενΠς, να
έΧει οριστεί ένας «οδικός ΧάρτΠς» για την αναδιάρθρωσΠ της ΜαρινόΠουλος. ΕΠιδίωξΠ είναι έως το τέλος του μΠνα να έΧει κλειδώσει εΠί της αρΧΠς το βασικό Πλάνο του σΧεδίου εξυγίανσΠς. Τα βασικά σΠμεία
στο τραΠέζι των διαΠραγματεύσεων αΠοτελούν οι ρυθ
μίσεις Που αφορούν σι:Π διαδικασία διαγραφΠς, Περιορισμού, κάλυψΠς των οφειλών Πις αλυσίδας. >ι 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα