Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
πιατα ΜΜΜ  Ζ"ΤΛΕ| ΑΜ ΕΣΑ
έ Μ °^Υ““'^κ“· “Ε  ο, κ ¦ ο Μ Ετοι- ι>ΛΦ Ε
Β   Προβληματισμένος ο |(ετσιιίιγια. Παρα το 1-0 κόντρα στην ΜΠανικ π
ΠσαεΜεπως
δεν τους θέλει
ο |οοονός τεχνικός
κοι τι ζητούν τὡρο
οι«κομμένοο›οοό
·ω6ωΜΜΜ
ζ ΤΑ το Ἡ] ¦ωι#];1]' ρ Μ ~ < ..
 'ΟΠ ΟΕΜ `
 1; ' ι στ Χ ι' 
 ΣΤΟ ΣΗ ΠΕΗ ΜΑ 'γ 
“ ΓΕΡ1`ΜΞ!ὲἐἑ;ΓΜ
. °'› -. '
"οπἐρΨσ: Ἐἔ·ἔ=ῇ^ @Δ ·` ι 
ιιιιι0ΔΡοΜοΣ ο έ ν κ ~  Ί 
Έ τ ¦”@ω ο · ·“· “' τῳε¦
,ρ ι ..β 
 ανοιξε τον όρεεΠ της «Εν Ϊ)
Το οῆογο σου έχουν
ισχυρέ5 πιΒονότοτεε
γιο την Πρωτιά
ΠΛΝΛθΗΝΛΪ
Ο Σ|ΣΕ ΤΡΕΜ|ΝΕ|
._ ;-.`_, :,_ Ξ _ _
με Με .πιω-Ρε
·# ιιΕιιιΝΕι
 τι" Μπι
ΜΗΝ Με" ΠΜ"¦ΣΜ
' . . Κερδίζει
οι πιέσει8 γιο νο σε· το «νοι» γιο τον Γοῆῆο Σω 2 | Ν 
Τον προτρέπει ν' ονεΒοοει το μποτζετ γιο τον Αργεντινό