Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
το" ΣΠ°Ρ
Δ/ιιτἡς: ο. Νικσπαῖόης
ΜΗθυπΜ Σ"ν'°ξ'Μ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 7 |°ΥΛ|°' 204€ Ο ΑΩ. 45998
Μαιας· σ ΓΙΑΝΝΗ: ΦΜΕΡΗΣ ισεπίόα Η)
ΞἴΓ'|Ἡ] [Μῶ@|ΡΠῖ|Ἡ]οω
Στις υηα ο όπαμπιακός παίζει με τα
τεστ. στο εναρκτήρια παικνίαι τπτ νεας
Ξαρωπίγκας. απμσταόατῶντας και τα νεα
απατα τπς Μαργανωσας. όπως είτε γίνει
και πριν από 46 κρόνια όταν αι ανο
ομως. παπι στα Μαόρίτα. είκαν εγκαι. γιασει τα σαγκρόνα εποκπ τον
ευρωπαΗοα μπασκετ α το ΜΝΗΜΗ"
εστω ακα τα πρόγραμμα. μακρι ταν
Δ ααα αγωνιστικό ο :τις 48/44 τα πρώτα
' .αιώνια· ντερμπι. εναντίον τον παναοπ
α απαμπιακός αποαεκεται στο :το ταν
παρταεπόναι παπα πωπω εκομααες
με ανα ευρωπαϊκό παικνίαια σε ενα των
πρόγραμμα παν απαιτεί εταιμότατα από ταν
αρκιί και μεγαπο ρόστερ σ Ξεκίναμα στα
μααριω και τεπείωμα με ανα αγώνες εκτός
ωρας σε κωνσταντινααπαππ Ιμε Έως) και
ΜΝΚ· ιμε ΤΣΣΚΑ'
~ Ό < πασα στα σΑκΑ ο μας μερες νωρίτερα.
Η ΜΝΗΜΗ τα' πικαπ: ενόιααερει τον απτιμπιακό
αν ατσακίσει· τον όααιτ. παν παίζει στα σαμερ πιγκ
με ταις όρΛαντο Μπακ και αιεκαικεί μια σεαα στα
ΝΒΑ ο ο καπνός Νίκαπς (2.04 μ.› πως· τα
τεΛεαταία ανα χρόνια στπν 'ΗΠΑ σαν αναπΛαραματικό .τεσααρα · κ ικανότπτα τον στα μακρινό
σαατ ενα ιόιαίτερα προσόν παν αιααετει ο πρωτα·
όπως Ξαρόππς ρότας με ταν σμόόα τας Ηόσκας
"ΠΜΣ ϊ"¦ "ΜΑΣ Β ΧΑΚ”
·εκΑιΑσε- Δεν Βγαίνει σεταόν πατε από
Ν" ΠΑ τα παρκό και α Μεσίνα ταα
μπουν. παρων εκει δώσει τα ανία τας
αι ισπανσί. παν ·:καααντρα Ατζοαρα· στα
μακραν τον πρααπνμπια κό τανρνανα
τκόππα· για _ Μ οφ
τον όιεΟΜ Π"Ν ω"ΞΡΗ "ΒΗΜΑ Ν" Μτσσόνττρ απαρατας ΜΜΜ κι· πρωτα '
ΠΠ @@|Ρῖ@|ΠΜΜῶ
ῖ@Ψ ©@ΜΜΜῖ@
ο σταρ τας και Μαόρίως
_ ταν ' ' ο
ετα τα· πως· τα σκαρ με
παπα-ΜΝ και στα σε' εκανε
σοατ στο οποία παρενερα α πανι
με πραρααα για να αιαμαρ0όσει
τα 2-0 απερ τας παρταγαπίας
οι 'ιρπρες. που
από ων τω"
στα “απατα μόνο με
ισαπαπίες. προκρίαπκαν όταν "απο τον
κατα και σα αιεκόικασονν τον τίτπα για
πως” ωρα οταν ιαταρ'α τανς και για
πρῶτα μετα τα :σας όταν εκαααν
"'"Ν °ΥΑΛ|Α Μ¦¦Α ¦¦
ΕΝΑ ¦|(Ρ|||(ῖ|Κ° ΤΡ'ΛΕ"ῖ°
0 πωπω
τρωω τα α γκαπ σαναπικα
στις παροααίες τον σε εαρωπᾶκα
πρωτααπαματα και μαιρόζεται τα
στο" του πρώτον σκόρερ τον
θεσμοα μαζί με τον Μισεί·
απατιν'
σ αντίπααας τας αμααας ταα
Φερναντα κακός θα πρακα0ει
απόψε στις 40.00 κι" 4· από
τα μσνσμακία τας Γερμανίας με
τα παπι· στα Μασααπία α
·παναπασι- οι ηρικσπόρ·. ενώ τα
·παντσερ- θα αγωνιστααν Μορίς
τοας κανω”. κεντίρα και Γκόμες
ΟΥΤΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
°"Ε ΚΥΠΕΛΛΟ·
Αατό είπε ο πρόεσρος τας τπα
Γιόργας Γκιρτζίκπς καες στόν επικεόπως τας κοινός αποστοπας όισΑ 
0'¦0Α Κωστακπ καντασκααμνπι
σ ισκαρός ανόρας
τας αμοσπανσίας
εεκωαρισε ότι είναι απαραίτατα
να ··τραπεατααν- όπες αι γαμω·πως ρν·μίαεις παν καταπατααν τα
πααασΦαιρικό αντσόισίωτα και
αίνανν τπ αανατότπτα σε
απΜσΩς ·παακετων·
ταπον κόντρα'
σ μέγας πωπω
κανει τα σαναμπ
ταν· θα το κανει και
ων κνριακα αραγε:
αριστικό πως στα σεναρια περί
επιραπας όιαικαασας επιτραπας όταν
τπα α τι εμεινε και τι σπασω στόν
κῶαικα Λεοντοπαγίας
παίκτες του για πανω από απο ώρες Μαι· πρόνραμμ
Με τα -κσππμέρα- στα Γκενκ σ Βίκτορ έβσπε στους
Ξ α Ξ
Αρκετα τακτικα
είτε α προπόνασπ. με τον
ισπανό να όίνει εαπ" σταν
πίεσα των αμννόμενων αταν
πρώτα πασα των τι'
“Με και στις κόντρα
επιαεσεις
|°'|'Ψ' ΚΔ' '-¦-¦
.. (Μι
Ανακατεαει ων τραπανπα α Βίκτορ. α οποίας.
όπως είκε πρααναγγε'πτι ατπν Ααστρία. να
Μπεν" παω σε αρκετα σαστιιμστα και στν θα
καππασει στο τα· · Κότς τι" στα κα0 τρεις
ι· .- . ν· ω. ""'°'“.
Μπονκαπακαι και ταν Φαρταόνα αριστερό εετρεμ
ααα ΠΑ κσ·κε·
τα πρωινό πρόγραμμα τω και
αρκετες καμπίνες στις αστικές
“σεις ο Τσν ρόπο των όπμισαργὑν
είχαν αγαπαω· αι ααπανκιιτ.
'ΑΜΥΝΗΣ ΣΕΜΝΑ και Τ¦°Ρ'
"'|'Η¦' Ο
Η" Μ Π"'|'||
"ρότα προπόνπσπ για τόν |σπανό αριστερό μπακ ο
κρασιμαποιπ·πκε στα Μπα στα ϋσα ταν. τον ζατααα
σννεκὡς α είκταρ να παίρνει μετρα στα γαπεαο και σε
πρῶτα αασπ εόειξε να είναι πως καπό από
ππενρας Φασικπς καταστασπς
τενοσοκείο εμεινε
σ ΜονΑκσγ Λόγω των
ενσκππσεων στονς
.ΜΜΜ ο ο Φ|ΓκΞ'ΡΑ:
"Με στα γππεόα για ατομικό
πρόγραμμα από τις ασπγίες τον
* Η ' ο
ΜΜΜ ο κτανεκΛ:. α
απαίας σαμμετείκε στις
“ “ και εν
σαν·ετικό κασστόππτα
Ε"|'|" "ΔΑΚΛ Η' 'Η "'Κ|ῖ|¦'|¦¦'¦
ετα πασπανπτικό κεντρα τας Γκενκ να μανταριστεί α
όπνμπιακός ενόψει τον Βαν προκριματικαα γαραν τον
τσαμπιανς Λιγκ ο Η· ανοικτό τα στόμα όμιναν οι
ιερναρόπεακαι· με τα “αμα παν αντίκρισαν μόπις
εφτασαν στα τα" τανς στα Χανια α οι εγκατα·
επιπόαον αγώνων ΝΝΑ. εκ των οποίαν τα αν· με  
σανεκεία στα
σίτερμα
Νασαι ο απεστσαμανσς τον -ααταα γ
στα ΓΩΝΙΑ'. Μπιτ ΜΡ·'Λ“¦ (ΕΑΜ 40! .
Από ως τα όρων οταν και" ο
'ταπός τερματαόαπακας ο Σαμόα αι |
ιατρικός εξετασεις και οι νπογραΜς
ι· ταν Βερόνα ο Δεν εκει Εκκαθαρίσει ακόμα αν θα απαρΕει Ναόν
αγορας στα σνΜνία τα τπ
Γιαν“ντσνς για ταν όαπισμό ταν ~
ΗΡ' Η Λ|0'
"|Λ -|¦°'|'0'
Ιω 'αΛΛία Μωρά” ότι αι επΜς
με ταν όπνμπιακό είναι Μαραμενες και απαστπα'ιανν ότι οι
αξιώσεις ταν ··ρν·ρόπενκων· είναι
στα 7 εκ. ταρώ α οι Μιραιόως
όμως τα· ότι πω απερριι·αν ε εκ.
ενω από σμαόα τας "ρεμ·ρ Λιγκ για
ταν Βερόνα α και σε· στα" σκοπό να
απο" τις απαιτασεις τονς
Χ( ¦'|"|ῖ|Ωῖ¦¦ ¦ῖ· |'Ρ°·Ρ°”'·|
Μπες αι μνιιμες στις ερωτικη από
τα τρομοκρατικό κτόπαμα στις 22
η. Μαρτίσν α ο στρατός και τι αστνναμία
όρααραόν τα Μαγικό πρατεασνσα
και γίνονται σνακ* εΜγκαι σε
όσσας επικειρσαν να ειαόΜσνν στα
σε ια
με κτ0απια τσα Λαμπρόπσαπαα στα α όσκαρ·
είτε ο Λίγκα για τοας τσεκοας στο 47'
Η ΑΕΚ '|'"" ῖ¦¦Χ|Κ||
Μ"|"|Κ °¦ΤΡΛΒ|
πιθανό α όπαμπισκός μακό· ταν επόμενα
επίθεσπς ο Παντα σ
Π" Ο'Χῖ° Η· ¦¦'Ρ¦Π
μία από τις ααα κινασεις που εκει απασασίσει για τα Φτερό τπς
πόμπω να κανει τα
Φρανσααα καμανό τας
Μπαστια στα πρασκιινια
"°"'¦Τ° ΚΔ' 'ΗΒΗ-Λ
ΑνεπαΒε πόστο στο τμήμα
σκασατινγκ ο Δική
ι·ταΞα όΛΜν
συνεκίσρ
ταύτας. . .Η
'Απερτοςκαι .
977ΙΙ08 852Ι43 28
Γραφει σ πιαπνωτ ΜΜΜ: (σεῆίόα ΠΙ
απαιτει:
Δείγμα θετικό για ταπς 'κιτρινόμανροας· στα
πρῶτο τανς Φετινό Μπα επί παπωνικαα
καθως. με τον
κεταπαγια όμως
Η Μαντσεστερ
ανακοίνωσε και επίσπμα
ταν απόκτααα τον Αρμενια·
μεααεπισετικαα ως πτόρτμααντ. ο
απαίας ατακα ταν απογραόα τον σε
τετραετες σαμρόπαιο σανεργααίας με
τανς καπεππαακαας Αγγπίας. με
προσπτικα ανανεααπς για εναν
επιππεον
χρόνο
·Ξίμαι παπα περαΟανας παν πωπω
πως ως 'αντσεατερ τιονναιτεγτ ο
Αντα π μεταγραω είναι ενα όνειρα
παν γίνεται πραγματικότατα α
εακσριστό ταν ανασα και τόν
αροπσνατα για ταν ει·ιιατασανπ
ταας·. τόνισε μεταξύ παω α
27κρανας στις πρώτες ταν ΜΜΜ
Μ. .ζ
·σεραμε τον παίκτπ που σεετκιαν:σκ¦
αποκτα" ο καπατερας τον Κ||"¦'|'
απανω πρατααπαματας Η ΗΑΠτ¦¦¦ῖ¦Ρ
ι|μπραῖμοριτςι και ως" Η! Μ·'Ρ'Ν|°
και ταν κορα0α'ο τας Με ταν :ως σα
μπααντεαπ'νκα υπαρξει τεραστια
Μίκι - ' ο ' ι ως α.
ότι σα εκει στα” στο "ΜΜΜ,
επ'όρασπ στπν ΜΝ καμματι ο 'εκει
σε παπα μικρα κατακτπαει τίτπαας σε
χρονικό Ματπμα. καστ ως" παν εκει
σορό τα σπα αρεσε' και εκει παρει
παικνιόιοα τον τα Τσαμπιανς Λιγκ ο
ταιριαζει σε σατό Νομίζω πως π
ως Πρέμιερ Λιγκ ο "6'"8"8·
Αναπαμανααμε όπαι Γιανναιτεντ είναι ο
να πωπω" μαζί ιόανικός σαππαγας για
ταα·. είπε από ταν εκείνον·. τόνισε α
ππεαρα του ο :ως :κοιτάζω παπα των
Ηρωίνης ·κόκκιναν αισρόπωγ·
Α|!'°Α°¦'Α ΠΑ "ΟΠ-"Α
ο απαντας τον όσον ως τιααρεντονς. Μίνα Ρα'όπα.
σα εκει νεες ανωτασεις με ταν πωπω ταν μετα τα
κατα τας ταππίας και σερεται να μπασκέτα" στονς
ιαανσντες ως Γιανναιτεντ πως να κανει ό.τι μπόρα·
για να ταν πείσει να επιστρεαει στα όπντ τραόορντ
στις όππώσεις τσι·
να αναφερεται
όταν αναγκπ για
μεταγραως:
.περιμενααμε
ενίακααα σε όπες
τις γραμμές · Με
απασκοπεί περισσότερα ότι...
περιμενααμε και...
περιμενααμε ο
Λενε πως είμαστε
κοντα α παπα
ακόμα τίποτε
αιγοπρο
Αγκῶνεται καρίας
για ταν επ'αεσπ ο
Γεωργιανός τεκνικός.
κασῶς αργοαν να
καείσανν α στα"
και ο ααα
Ξ|'|ΝΕ Η ΔόνΛειΑ ΚΔ'
ΕΡΧΟΝΤΑ| ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ
"|Α ΤΗΝ ΕθΝ|ΚΗ
Η εθνικό αμα" σνμμαςτ·ε
ταν καταστασιι στα τρίτα
απαιτείτο και καοαριαε το
Μεξικό με 88-70. παίρναντας
εακαπα τα πατερα νίκπ τας
στα πραοααμπιακό τααρνααα
ο ετοιμαΒται ως" για τα
πιο μεγαπα ματς. παρασκεαα
και Σαββατα. παν θα κρίνανν
ταν πρόκρισα στονς
σΛαμπιακαας Αγώνες
ΑναΛντικό ρεπσρτα2 για τα νίκα
ως Εθνικής μας στα από· 4·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα