Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΗΜ ΣτιιιιιιοιιιιΜιιΕΔιιιιιΛιιιιι·Μ·ιΜ 
;Δ  8 ι  Μ
.π “ώ 7 η ,η η
' Ο 23χρονοε Πορτιὲρο ονοκοινὡνετοι Μι φεύγει γιο το Βέλγιο _ .Η Ι
- ' "'“ΟἘἶὸὺἙἴὅβο5σιιὸτὸιιΜΒΠθβολέοΜΟλΜΜιέιτέινοΨδρ”Οἐ”. Π `
οΠΟ τη Γιουβέντοωε, Που θελει Μι μινιμουμ οριθμο συμμετΟχων
' Μοντὲστο κοι ειιιοηιιο στο τεχνικΟ τιμ ' “ΜΜΜ γιο Ντε Λο ΜΜΜ
ΗΜ” ΗΕ ΕΜ ΠΟΛ ΗΛ' ΗΜ ΕΠΣΕ Π “ · ΒΗΜΑ" ΗΛΡΕΛΕ|ΨΕ
ΕΗΛΗΕ... ΗΡΛΤΗΕΗ ΠΑ ΤΗΝ ΜΠΟΝ ΤΕΜ" - ·~ __ _ ΗΛ ΕΥΧΛΡ|ΕΤΗΕΕ| Η' ΤΟΥΣ ΕΜΗΗΕΕ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ·· η; 
0% ΓΚΑΝ|ΟΤΑ*
8 2004Ε|ΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ
5. Η) ζ Ι ΟΕΜ ΙΜ/ι 'ΜΜΜ Ι ' 'Ε Λι ΠΝΑ,
:ΡΜ ΕΝΛμ-Η ΠΝ ίΜ|ΧΝιιΉΟΥ
Ε ι·ιΔῖοευΠ° _. “'
Μι Το ΪΑΝΕ'οι "
:γΜΜοροΩΝεΤΔιοτκιΡπικι-ι:ΜεΤΗ ι=ιι=Α Δ κ ο Μ ι κ Δ τι Ν ι Ζ· ι ι ι ι ι ι ι ·
Δλλοζει ο κωὁιΜ15 Δεοντολογι05. το κοτοφερε ο κοντονικ μέσω κοιιτσοκοιιιινιι
ΠΟΛΛΕΣ ΜΠΕΣ.
Μο όμως ει.ιΠιστεωὸμοοΤε. ΗΕΗΒ.
2 νεοι τι.ιιτΟι' Σΐ!·/
2ι+ τ ιιΛι:ε γιιεγωνΝΑ 7/
κτωεΑ 2ιτι φωτ”
ΑΡΜΟΛΙ0Σ ργΘΜιΠΜ ΜΟΔ
ΗΕπἩεΜΜεπἑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ! ΤΗΣ ΕΣΠΑΝ|ΟΑ
' ΑΜΜΟ ο 29χρονοε κοφτιι5 ' Ο Δικἐφολοε ι 4-0 τη Σιλφὸλντε
ο Η. ΣκΜ8 ' ΑΒ Ο Γ. Ν··κ0κὐρΜ ο] ΟΑ. 'ΜΜΜ ο Κ. πω. . ι οι'. ΗΜγλω
μετπν Εθνική ζ ' ὶ “ τ μετον ολυμπιακό μετον "ΑΟΚ . μετον Παν·ων·ῖκ6 Β Ρ· μετπγΜχ '
ΜΜΜ" _ . ή · σκοπο" ._ στ00Μ“Μ .7. ΜΜΜ Ι ἔ+ ΜΜΜ 
Με ΜΑΜ _ " τουΒελγίω | Με ΜΜΜ" .ΜειοΜσν6Ιο8 78' η πιειΠολω!Μ