Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
 ο Δνονονν·ονονον
.._ ο· γονεις
 'Θ τον ΜΜΜ
 Η Ανοοοο|ο οΙο Μύκονο
 Μονο Μονος Μονος .
σελ. 5
Οι φήμες μιλούν για έγ
ο: η ς ξ , 7 ζ
τη _ ι· ο “ · ,___ ζ:
Δ ω Ι ὅ Κ' " Π Μ; _ 
7 . ' · ' ·_ 7; ._ μ
. - ” 9· _ἐ Ρ! ι
' Ι ' :Ξ Η
| σ' 7 . ;:: ~ Δ Μέ
' · ο Ι σ δὲ
· 7 Δ “Ιω
9 σ' μ 7 ¦ Ι
“ζ · ' ` ` Ε  ο 7
'7 ·“ ' ` :ΑΗ 
Ι ` ° - 
Ρ Δ ι η'
° ¦ κ _ . 1
 η ν  ο
 “ Η Μ η
Έ “ο 7¦·, 7
ο 7 Ν
' Δ Ι ν*
« σ ε ι “Μενν β
5 7 7 7 Μ
¦ 7 7 = ο
. σε · τα· 
ὅ ο =
σα ή· ~
Ψ  Μ;"ἴννΜἶ3
7 Μ υ
ελ. ϊ
Μ Εονο|ο οον@οΨω
ΜΜΜ ΜΜΜ σο οονΜΜωω ο] ΜΜΜ
=> ή_¦ 7-“-~-4- .ε "
 Π ΕννοΜονο·ο
 ' Η νων" να·
νο νοοΒοοννο
·'ο'σὡνΜ·
σελ. '2
Ίο ΜΜΜ”  ὅ ο
πον|ο οΙον ΚοοΒεῆο
· σελ Η)
δ Μοννοἰν ΜΜΜ( ΒίοοοΙον ενννο νοοοΙοο
σελ. 23