Πρωτοσέλιδο Έθνος: Στο σφυρί τα πρώτα 10.000 ακίνητα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
7 ΙΟΥλΙΟΥ 2016

1€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10402

www.ethnos.gr

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
7 ΙΟΥλΙΟΥ 2016

Ορια ηλικίας 3 ταχυτήτων
για μητέρες με ανήλικα

»15-16,

25-26

Εξοδος μετά τα εξήντα
τους ελεύθερους επαγγε για όλους
λματίες

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΟΚΚΑλΙΑΡΗ

Α

υστηρό είναι το πλαίσιο
συνταξιοδότησης των
ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς δεν υπάρχει
καμία ρύθμιση για έξοδο
πριν από
το 60ό έτος. Συνολικά
έντεκα είναι
οι ασφαλιστικές διατάξεις
που οδηγούν στη σύνταξη, ενώ
να σημειωθεί πως δεν προβλέπετα
ι ειδικό
καθεστώς για μητέρες
ανηλίκων
ούτε δίνεται η δυνατότητα
για μειωμένη σύνταξη μέσα
από την πρόωρη «φυγή».
Τυχεροί είναι όσοι έπιασαν
τα
έτη ασφάλισης μέχρι
το τέλος του
2012 και στην πορεία
κατάφεραν
να συμπληρώσουν το
όριο ηλικίας
μέχρι τις 18 Αυγούστου
2015. Για
τους υπόλοιπους ασφαλισμέν
ους
προβλέπεται αύξηση
των ορίων ηλικίας, ώστε σταδιακά
η έξοδος
γίνεται στα 67 ή εναλλακτικ να
ά στα
62 με 40 έτη.

Ο Σάντος και
ο Ρονάλντο στον
τελικό του Euro
»17, 20-21

▶Εντεκα είναι οι διατάξεις που οδηγούν στη σύνταξη
τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ

Τι περιλαμβάνουν οι λίστες πλειστηριασμών των τραπεζών

Στο σφυρί
Από τις αλλαγές διασώζοντα
ι όσοι έπιασαν τα έτη ασφάλισης

Συγκεκριμένα οι ασφαλισμέν
οι
του ΟΑΕΕ μπορούν να
συνταξιοδοτηθούν:
1. Σε ηλικία 67 χρονών
με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.
Προσοχή, καθώς πλέον με
15ετία δεν
χορηγείται πλήρης εθνική
σύνταξη
αλλά μέρος αυτής μειωμένο
κατά
2% για κάθε έτος πριν
από τα 20.
Ετσι, αν κάποιος ελεύθερος
επαγγελματίας θέλει να λάβει
πραγματικά πλήρη σύνταξη,
θα πρέπει να
έχει συμπληρώσει 20ετία.
2. Στα 60 έτη εφόσον
έχει συμπληρωθεί 35ετία (είτε
με πραγματικό χρόνο είτε με εξαγορές)
υπό
προϋποθέσεις. Συγκεκριμέν
α, πρέπει να έχει κλείσει 35ετία
την 31η
Δεκεμβρίου 2012 και
το 60ό έτος

μέχρι το τέλος του 2012

και συμπλήρωσαν το όριο

ηλικίας μέχρι τις 18 Αυγούστου

2015
μέχρι τη 18η Αυγούστου
2015. Σε 60ό έτος
μέσα στο 2018.
αυτήν την περίπτωση
αυτήν την περίπτωση
χορηγείται
7. Σε ηλικία 61 ετών και
χορηγείται ρωσε το
πλήρης εθνική και
3 μηνών πλήρης εθνική
60ό του έτος τον Δεκέμβριο
ανταποδοτική εφόσον
και ανταποδοτική
έχουν συμπληρώσει 35ετία
σύνταξη.
του 2015 και συνεπώς
σύνταξη.
μπορεί να
(είτε με πραγματικό
3. Σε ηλικία 60 ετών και
χρόνο είτε με
συνταξιοδοτηθεί μέσα
3 μηνών εξαγορές)
11. Στα 62 έτη με 40
στο 2016 σε
έτη (είτε με ηλικία
μέχρι το τέλος του 2012
εφόσον συμπληρώθηκε
60 ετών και 3 μηνών.
πραγματικό χρόνο είτε
35ετία μέ- και το 60ό
με εξαγορές)  Αυτοκινητισ
έτος εντός του 2019.
χρι το τέλος του 2012
και το 60ό έεφόσον
τής
ασφαλισμέ
είναι
νέοι ασφαλισμένοι,
νος
8. Σε ηλικία 61 ετών και
τος από τη 19η Αυγούστου
στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΣΑ)
6 μηνών δηλαδή ξεκίνησαν
2015 εφόσον έχουν
συμπλήνα εργάζονται ρωσε
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
35ετία μέχρι το τέλος
το 2016 την απαραίτητη
μετά την 1η Ιανουαρίου
2015.
του 2012 και πιάσουν
15ε1993 (χο- τία και κατοχύρωσε
4. Σε ηλικία 60 ετών και
το 60ό έτος ρηγείται
6 μηνών εντός του
δικαίωμα ώστε
πλήρης εθνική και αντα2020.
εφόσον υπάρχει 35ετία
να μπορεί να αποχωρήσε
ποδοτική σύνταξη).
μέχρι το τέι στην η9. Σε ηλικία 61 ετών και
λος του 2012 και μέσα
λικία 67 ετών.
9 μηνών
στη φετινή εφόσον
Ενδεικτικά αναφέροντα
έχουν 35ετία μέχρι το
ι τρία πα-  Εμπορος
χρονιά συμπληρωθεί
τέλος ραδείγματα:
ασφαλισμένος στον
το 60ό έτος.
του 2012 και συμπληρώσ
Ο5. Σε ηλικία 60 ετών και
ΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) σε
ουν το 60ό  Εμπορος
9 μηνών έτος εντός
μεσαίες
ασφαλισμένος στον
κατητου 2021.
εφόσον έχουν 35ετία
Ο- γορίες συμπλήρωσ
μέχρι το τέλος
ΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) σε
ε το 2012 με ε10. Στα 62 έτη εφόσον
του 2012 και το 60ό
δεν συ- γορίες συμπλήρωσ μεσαίες κατη- ξαγορά πλασματικών την
έτος συμπλη- μπληρώνετα
απαραίε το 2012 με ε- τητη
ι η 35ετία μέχρι το τέρωθεί το 2017.
35ετία. Συμπλήρωσε
ξαγορά πλασματικών
το 60ό
λος του 2012 και έχουν
την απαραί- έτος τον
6. Στα 61 έτη εφόσον
συμπληρώ- τητη 35ετία
Δεκέμβριο του 2015
έχουν 35ε- σει 40 έτη
και κατοχύρωσε δικαίκαι
ασφάλισης (είτε με πραγτία μέχρι το τέλος του
συνεπώς μπορεί να ανοίξει
2012 και το ματικό
ωμα ώστε να μπορεί να
την πόρχρόνο είτε με εξαγορές).
αποχωρήσει τα εξόδου
Σε στην ηλικία των
μέσα στο 2016 στα 60
60 ετών. Συμπλήκαι
3 μήνες.

τα πρώτα 10.000 ακίνητα
Πανελλαδικές 2016

Τι φέρνουν
οι υψηλές
βαθμολογίες στα
ειδικά μαθήματα
»28

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

«Παράθυρο» για
το σπάσιμο των
μεγάλων περιφερειών

Εκποιούνται εμπορικά ακίνητα, πολυτελή διαμερίσματα
και εξοχικές κατοικίες «στρατηγικών κακοπληρωτών»,
σύμφωνα με τους τραπεζίτες
Το χρονοδιάγραμμα
των πλειστηριασμών, ποιοι
κινδυνεύουν περισσότερο και
ποιοι προστατεύονται »12-13

»6

Σκηνές έντασης
στα Ειρηνοδικεία
FRONTEX ΤΕΛΟΣ

Κίνδυνοι
& ευκαιρίες

από την ίδρυση
της ευρωπαϊκής
ακτοφυλακής &
συνοριοφυλακής
«Εμφραγμα» και στη Χίο

Η γραφειοκρατία
διώχνει τους
Τούρκους
τουρίστες »29

Υπαίθριες βιβλιοθήκες στα
»ΧΧ Κιμώλου »14, 27
σοκάκια της

»4-5