Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"ΜΜΟ Ο
ΕΣΤΙΑ :
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΜΑΜ Μ Τοπικές
νεφώσεις στα ανατολικα ήπειρωτικα μέ
πρόσκαιρους όμβρους ή καταιγίδες τό μεσημέρι καί τό απόγευμα.Ἀνεμοι βόρειοι
μέτριοι. 'Η θερμοκρασία έως 34β.
Πέμπτη 7 Ίοολἰοο 2016
Κυριακής μεγαλομαρτυρος, Θωμα όσίου του έν Μαλεώ
Σελήνη 8 ημερών
Ἀνατολὴ ἡλίου θ.Ί0'- Δυσις 8.50'
Ἀριθμ. φύλ. 40492 | Τιμή ί,50 θ
Ἀμερικής 9, ΤΚ. ί0872, Ἀθήναι, ἱηίο@εετἱεηεννε.στ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 0 822088ί, Με: 2ί0 824807]
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος ι2εον
Τό Βι·εΧἰί
περιπλέκεται
Β“*·Μ·ἀ”
·ώ Μ”
Μ ΜΜΜ”
ἄΜ¦ ι ω
“ΜΜΜ Μ”
Ό ύποπτος σόλα;
τοῦ κ. Γκαλμποαιηθ
“Η μυστική αλληλογραφία τού άτυπου συμβούλου
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ στίς οποίες
έχει προβεί ὁ καθηγητής Τζαίημς
Γκἄλμπραιηθ μέσω τού νεοεκδοθέντος βιβλίου του δέν ανήκουν
στήν σφαίρα τής παραπολιτικής ή
τοῦ κουτσομπολιοὐ. Δημιουργοὐν
σοβαρές ένδείζεις για πολιτικές καί ένδεχομένως ποινικές- εὐθύνες, ἐγώ γεννούν πολλα έρωτή ματα θεσμικού χαρακτήρος.
“Ενα από τα βασικώτερα έξ
αὐτῶν δέν έχει ακόμη έζετασθεί: Μέ ποια ἰδιότητα καί κατόπιν ποιας έντολῆς έπικοινωνοὐσε
ὁ Ἀμερικανός οἱκονομολόγος μέ
ανώτατο στέλεχος τής κυβερνήσεως τών ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας
πλήθος στοιχείων καί δεδομένων
τα ὁποῖα γνώριζε λόγω τού προνομιακοὐ καθεστώτος πού απήλαυε;
Ό κ. Γκἄλμπραιηθ έπισήμως δέν
εἶχε κανέναν απολυτως θεσμικό
ρόλο στήν ἑλληνικὴ Κυβέρνηση.
Ἀτύπως, όμως, συμμετείχε σέ μια
σειρα από συσκέψεις, συναντήσεις καί ομαδες ἐργασίας, έμφα
νιζόμενος ώς σύμβουλος τοῦ τότε ύπουργοὐ Οἰκονομικών Γιαννη
Βαρουφακη.
ή Η Σαρα Μπλούμ Ρασκιν είναι
αναπληρώτρια υπουργός Οἰκονόμικών τών ΗΠΑ», σημειώνει ὁ ίδιος στό βιβλίο του. «Είμαστε φίλοι πανω από τριαντα χρόνια καί
προσπαθησα να τήν κρατώ ένήμερη, αὐτήν καί ἄλλους Ἀμερικανους αξιωματούχους, για τίς έζελίζεις στήν Έλλαδα», συμπλη ρώνει.<Ο ἄτυπος σύμβουλος“Ελληνος
ύπουργοὐ παραθέτει μαλιστα δύο
απού (8 Φεβρουαρίου καί 12 Μαιου ΖΟΙ5) μέσω τών οποίων ένημερώνει τήν κυρία Ρασκιν, μεταξύ
ἄλλων, για τήν αρνητική σταση
τής ἑλληνικής Κυβερνήσεως έναντι τού πρέσβεως τών ΗΠΑ στήν
Ἀθήνα, για τήν διαπραγματευτική
τακτική πού σχεδίαζε να ακολουθήσει ὁ κ. Τσίπρας έναντι τής τρόικας, καί για τήν σχεδόν βέβαιη
αδυναμία καταβολής τής δόσεως
πρός τό ΔΝΤ.
ίΗταν αραγε έν γνώσει τού
Πρωθυπουργού, τού ύπουργοὐ
ῦΕζωτερικών καί του ύπουργοὐ
Οἰκονομικών ή αλληλογραφία
τού κ. Γκἄλμπραιηθ μέ τό κυβερνητικό στέλεχος τών ΗΠΑ; Ποιοί
ήταν οἱ ἄλλοι αξιωματούχοι τους
οποίους ένημέρωνε, όπως ὁ ίδιος
δηλώνει; ῦΕνεργοὐσε στό πλαίσιο
καποιας μυστικής διπλωματίας ή
έν είδει κατασκόπου, πού μετέφερε χρήσιμες, καί ίσως έμπιστευτικές, πληροφορίες;
Τα έρωτή ματα αὐτα θίγουν καίρια ζητήματα λειτουργίας τού κρατους καί τής δημοκρατίας, καί είναι
πολύ σοβαρα για να μείνουν αναπαντητα.“Οπως έπίσης καί ποιός
έζουσιοδότησε τόν κ. Γκἄλμπραιηθ για να προετοιμἄσει σχέδιο μεταβασεως στήν νέα δραχμή, ποιοί
συμμετείχαν στήν σχετική ομαδα πού δημιουργήθηκε καί ποιοί ήταν έν γνώσει του σχεδίου
αὐτοῦ. σε συνεχίσει ὁ κ. Τσίπρας
να σιωπα;
εΗ Εὐρώπη αποκτα
συνοριοφύλακή
Διαλύεταιἡ ΕτοΠτεΧ, θωρακίζεταιἡ Σένγκεν
ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ σημαντικές ὐπῆρξαν
οἱ ανακοινώσεις στίς οποίες προέβησαν ὁ πρώτος Ἀντιπρόεδρος τής
Εὐρωπαίκής°Επιτροπής, κ. Φ. Τίμμερμανς, καί ὁ°Επίτροπος Μεταναστεύσεως, Ἐσώτερικών Ύποθέσεων καί ῦΙθαγένειας, κ. Δ. Ἀβραμόπουλος, γιατήνίδρυση εὐρώπαίκής
συνοριοφύλακής. Είχε προηγηθεί
ή έγκρισις τής σχετικής προτασεως τήςῦΕπιτροπής από τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τα περί συνοριοφύλακής για
πρώτη φορα εἶχαν έπισήμως διατυπωθεί από τόν κ. Γιοὐνκερ στίς
9 Σεπτεμβρίου 2015. 'Η όλη ἐξέλιζις είναι πολύ ένδιαφέρουσα για
δος, τα θαλασσια σύνορα τῆς οπο ίας δοκιμαζονται από τήν πίεση τών
προσφύγων καί τών οἱκονομικών
μεταναστών, προερχομένων από
τήν Ἀσία καί τήν Ἀφρική.
Μέ τήν ύποκατασταση τής
Ρτοτ1ίοΧ από τήν σαφώς, σύμφωνα μέ τόν σχεδιασμό, πιό ἄρτια
καί πλούσια έζοπλισμένη καί διαρθρωμένη σέ προσωπικό συνοριοφύλακή, ή Εὐρώπη προσπαθεί να έγγυηθεί τήν ασφαλεια καί
τήν ἑνότητα τού χώρου στήν Ζώνη Σένγκεν, μέ καθεστώς έλεύθερης κυκλοφορίας στό έσώτερικό του. Αὐτή είναι ἄλλωστε καί ή
απαντησις τής θεσμικής Εὐρώπης
του Βίζενγκραντ, τής Αὐστρίας
καί μιας σειρας βαλκανικών καί
τήν μεθοδολογία τού πανικού τών
«κλειστών συνόρων».
Κρίσιμο σημείο ότι ή ύπαρζις
Εὐρωπαϊκοῦ Σώματος Συνοριοφύλακῆς δέν θα σημανει τήν διαλυση τών °Εθνικών Σωματων Συνοριοφύλακής, ούτε τόν περιορισμό
τών αρμοδιοτήτων ή τών ζωνών
εὐθύνης τους. Ἀντιθέτως, θα λειτουργεί ώς έπί πλέον «ασπίδα προστασίας» στα σημεία καί τίς περιόδους πού καποια έζωτερικα σύνορα τής Εὐρώπης δέχονται πιέσεις
πού ὐπερβαίνουν τίς δυναμεις καί
τούς πόρους τών έθνικών συνοριο
Διαλογος, συναίνεση
καί συνεννόηση
Γραφει ὁ .αθανάσιος Κοσμύποολος* 
Με ΡΩΤΗΣΕ αλλοδαπός φίλος πού, αύτόν τόν
καιρό, επισκέπτεται τήν 'Ελλαδα για έπαγγελματικούς λόγους καί συνηθίζει να αφήνει ανοιχτή
τήν τηλεόρασή του τα πρωινα καθώς έργαζεται
στό δωματιο του ξενοδοχείου του, χωρίς φυσικα
να κατανοεί τα ελληνικα: Γιατί οί συνομιλούντες
στίς ελληνικές εκπομπές έχουν τόσο θυμωμένο ύφος καί λογομαχούν τόσο έντονα μέ τούς
αλλους προσκεκλη μένους; 'Υπαρχει καποιος
είδικός λόγος; καποιο συγκεκριμένο ζήτημα
πού προκαλεί τέτοια ένταση ή οποία δεν έχει κοπασει πέντε μέρες πού βρίσκομαι στήν Ἀθήνα;
Στα ματια ενός ξένου, ή συνήθης είκόνα
τών τηλεοπτικών δρώμενων προκαλεί έκπληξη. 'Εμείς, συνηθισμένοι σέ αύτήν τήν παρακμιακή για Δυτική καί ανεπτυγμένη χώρα εἰκόνα, παψαμε να τήν παρατηρούμε καί να έντυπωσιαζόμεθα. Συνήθως οί ανθρωποι καυγαδίζουν έπειδή δεν έχουν τήν ίκανότητα να
έπιχειρηματολογούν. 'Ο Παναγιώτης Κονδύλης είχε εγκαίρως επισημανει πώς <<ό διαλογος μεταξύ έτεροφρόνων είναι αδύνατος καί
μεταξύ όμοδόξων περιττός». 'Ο δέ "ωσήφ Σταλιν, είδικα για έμας, είχε παρατηρήσει πώς <<Οί
"Ελληνες δέν έχουν συνηθίσει να συζητούν, γι'
αύτό αλληλοσφαζονται».Ἐτσι, ή 'Ελλας κατήντησε ή χώρα τών παραλληλων μονολόγων. 'Η
συνομιλία καί ο διαλογος, όπως ακριβώς καί
τό γεύμα, φανερώνουν συγχρόνως τόν χαρακτήρα καί τή σκέψη τών παρευρίσκομένων. 'Η
προσήνεια, ή εύγενική αντιπαραβολή λογικών
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠΜ::Με
ο Τί νά κάνουν; Ό καύ
στό κλουβί των πιγκουίνων, γράφει: «Οί πιγκουίνοι δέν φορούν τυχαία σμόκιν. Ἐξελίσσονται σέ μεγιστάνες τού
πλούτου. Σέ 30 χρόνια
θά φορούν μονόκλ καί σέ
60 χρόνια θά περιφρο
σων πού μαστίζει τήν νότιο Κίνα έχει έξαντλήσει
τούς πάντες. ~Ετσι, σέ πανεπιστήμιο τής πόλεως
Λιουζού γιά νά αντέξουν
οί φοιτητές τήν ανυπόφορη ἀΤμόσφωρα καθώς
δέν υπάρχουν κλιματιστικά οί τοπικές Ἀρχές τοποθέτησαν παγοκολῶνες
στίς αίθουσες! 28 τόνους
πάγου έβαλαν μήπως καί
δροσίσει... Καί οί φοιτητές
έσπαγαν κομμάτια πάγου
γιά νά τά μεταφέρουν καί
στά δωμάτιά τους. ..
Ο Ἐπτστήμονες ύποστηρίζουν ότι οί κατσίκες θά
μπορούσαν μέ λίγη εξάσκηση νά διεκδικήσουν
τόν χαρακτηρισμό τού
«καλύτερου φίλου» τού
ανθρωπου από τούς σκύλους καί τάαλογά έπειδή
έχουν τήν έμφυτη ίκανότητα νά έττικοινωνήσουν
μαζί μας όπως αλλα έξημερωμένα ζώα. Καί Τώρα τί πρέπει νά κάνουμε;
Νά τούς πιάσουμε κουβέντα ή νά πάρουμε κατσίκες στό σπίτι μας καί νά
τίς βγάζουμε βόλτα στό
κέντρο των Ἀθηνῶν;
ο Μία φαεινή ίδέα εἶχε
ένας κωμικός στήν Καλιφόρνια Πά νά.. κάνει πιό
διασκεδαστική τήν ἐπίσκεψη γιά τούς γονείς
πού συνοδεύουν τά παιδιά τους στόν ζωολογικό κήπο τού Λός Άντζελες τοποθέτησε αστείες
πινακίδες. ”Ετσι, δίπλα
νούν τούς φτωχούς (τωρα είναι κάπου στή δεκαετία τού Ι920)»! Καί στό
κλουβί των κοάλα γράφει: «Ό πρῶτος Πρόεδρος
των ΗΠΑ, Τζωρτζ Ούάσιγκτων, ήταν 9 κοάλα,
τό ένα πάνω στό άλλο»!
Ο Μία Ἀμερικανίδα δικηγόρος έργάσθηκε τέσσερα χρόνια καί συγκέντρωσε τόσα χρήματά
πού απεφάσισε ότι δέν
αξίζει τόν κόπο νά έργάζεται αλλο, πήρε σύνταξη, καί άρχισε τά ταξίδια! Ἡ Ἀννίτα Νταίηκ,
τήν ὁποία παρουσίασε
τό «Ροτὺεε», «έβαλε στήν
άκρη» 700.000 δολλάρια
Άν ήταν στήν Ἑλλάδα,
δέν θά τά εἶχε πάρει ποτέ θά τήν κατηγορούσαν
γιά «παράνομο πλουτισμό» καί θά τής εᾶαν κόφει τήν σύνταξη...
ο Μία ακόμη ἐπιστημονική έρευνα ένισχύει τίς
θεωρίες ότι οί δεινόσαυροι
έξαφανίσθηκαν γιά δύο
λόγους. Ό πρῶτος ήταν
οχυρό εκρήξεις ἡφαισπίων. Οί τεράστιες ποσότητες σκόνης καί αερίων διοξειδίου τού ανθρακος πού
εκτοξεύθηκαν προκάλεσαν
παρατεταμένη κλιματική αλλαγή, ή ὁποία τούς
έκανε δύσκολη τήν ζωή.
Ό δεύτερος λόγος ήταν
ή πτῶστς μεγάλου αστεροειδούς πού τούς αποτελείωσε. Τελικώς, δέν ήταν
γραφτό νά διασωθοι7ν. ..
Ίστοοι%ά ντοκουμέντα
«70 Δημήτριος Βικέλας
καίἡ σχεσις του με τήν
Εστία”»
Μ Ἐλευθερἰον Ε Σκιαδά (σελ. 4)
Ζ τα εἰδικα συμφέροντα τής'Ελλα- στίς ζωηρές ένστασεις τών χωρών φυλακών.
Σ | ΤΝ ( |
ημερα ης ημερας
°Μ ν ο ν
τα. Ι Για ενα φιλότιμο...
Τους προεδρους κορυφαίων κινεζικών έταιρε,ῶν σ“νἡνΤησε "ή, ··”·ἡω= ῶ·*ωὐΐ·= ·ω*·_Μ_  ”η Ο”
ΣανγκαηὸΤσίπρας." Μ* " Μ” Μ ”κ ω
Μ”Μ ·.ΜΜ·Μ ωΜυ-·ϋ% Ἐκ" ωὁω¦ ὁ··=*¦μ¦ η' ·=
ΜΜΜ ω···”ωη· ·····ῳΜ &-ϋΜ “Δω-Μ“·
το ΚΑΣ έδωσε τό «πρόσι- “_”*** ΗΜ·- Μ · ω _| Μ
γο Φως» γισ|κοτσσκεμη ...ΜΜΜ-ω. _Μ·*¦” ΜΜωἡ“ ""¦_““ω_
εμπορικού κεντρου στην ΜΜωϋ ἡ Μ ω ώ β “
Ἀκαδ ία Πλατωνο .  
ημ @ο ““¦==*ὐ· ω· Μ· :- ”# οσα”
_ “Η Μ Μωω_ωω η Μ" η'. η" ' ΜΝ'
α ¦ | =·ω=ω“ ώ " | _~·”_“_ ···“=.:ω·
"ύ" -·“···*· ΜΜΜ ·ΜηΜ“
εδρας αιωνες στό)! ·“¦“_ω- ωτοωω“Μ “·Μ·ΜΜ ··*Μ-ω
Τόνυ Μπλαιρ καταλογί
 _ _ Ι . ο ωΜωωα ΜΜΜ·ζειη Εκθεσις της. υπο · ”ω “ οκ· ·_Μ'··ΜΜ
τόν σέρ'ΤζὡνΕΤσίλκο_τ, ω|'”| Μ=== ω·κωω·“· ·“Μ=Μ”·_' ·_ω·”·Μ
3ἴἔίἔἔ"ἔἔμβἘΞΞἘΞ ·ΜαΜ··Μ ““ω α Μο· .τω-ω ·
-¦ρακ το 2003. Η·    Μ”Μ”Μ
”- _ Μο* Μ “Η Μ “Μ
20 Ό Μ” ἑ|"ω ·”'ΜΠ“|“ =“'#'ῆΌ
  ωῳηΜ·· - η η· ο ἡ Μ °'““'"~ Μ.”
_ _·”Μψ *·”·“ω -““ Μ
Ο Μι ΜΝ·