Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Ο ΛΕΛΑ' ΤΗΣ
Γ|0ΥΒΕΝΤ0ΥΣ ΠΑ
ΑΝΤ|-Ρ0ΜΠΕΡΤ0
ΣΤΟιχΗΜΑΤικΗ 8
ΠΑΡΑΣκω“ΑκΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
· ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2760
· Τ|ΜΗ 1.3Ο€
«Ηοιοοννοὰ» γιο
Σεῆ. 3
Το ΣΕΝΔΡ|Ο ΠΔ ΤΟΝ ΒΔΛΜΠΟΥΕΝΔ ΣΤΟ ΑΜΑΝ'
0οορντο σε Τούμιιο Σ
Σω. 5
.¦ ΠΡΟΤΑΘΗ|Ἐ ΕΚ ΝΕΟΥ Π ΟΝ ωΜΠιΑκο
: ο· - η ο η η
Β  π. Μ
._ ν ή έ” ή η η
Τα νέα δεδομένα γιο τον
* ο ^ΡΥεντ·νό φορ τΠ8 Μονακό
Ν ΤΑ οΕΔι5 ιιογ ΘΑ ΓΕΜιΣογΝ
ΤΟΝ ιιΑοι< Με ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
Δεκάδες Οι  _
εΠιλογἑς για Τα  «Μένει» τιε τρύι·ιε5
ειδικο στοιχήματα  του ύστερτΠ5
του ΠρωτΟΗ 
ημιτελιι(ου.  
ΜΠΑΜ» ο
ἱοοιΔιι: το
Αποπ·ιο
ΔΕΥΤΕΡΗ  *τ 
ΔιιΡο“ · 
ςΦουῆάρει| τώρα! γιο
φορ πιο το Πανω
' __6 ι _ Ι
Ι ο Δ  .......................................... ο. Ρ°φ'
. . κ ι
 θέῆει κο· ο Μεῆιοοονί6η5
 τον Σκόκο... Ἡ
 οΕΑΕι κι ΑΜΠ
 ο0Ρ ο ποιοι
 ιιι>ιιιιιιι Με"
ο. .. πιιιιιιιιι>
'08ο το σενάριο που οδο ούν
ι στον Αῆγερινό ώ