Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΤετορτΠ 6 Ιοωλιοω 2ΟΊ6 / Φυλλο 1218 ί2418) / (51,30
· Άν%ξε το χορτισ του ο Κετσιιογ`ισ ·`Δ|ΔΒΑΣ=ΤΕ:
Ποισεν6εκσὁσ ετιελεξε σε διοτσξη 4-2;3;ι .τη ν
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ: Νικοε Κιτσιγιτιννιι8
η!- ' Ρ   Σ
εΠ88Ε ΣΤ|Σ 190 (Νον85ροττ8ν3)
Η «ΩΡΛ» ιιοιι τιιιοιιοπιιιιιε το ε οι φέρον τικ ΔΕΚ, τιιιιινονοιιωει τον οιιοοιινοιιιινο ποιοιεοο
ιιιιιιιι ιιοιι εοιιειοι τον ΜΜΜ" στον Μονο γιτι ντι ιιιιονοοιιιει οιιιιΒοιιοιο · οι ιιεγοΒες
στιγμες ιιε Εοιοιιιιιιοιιιες ιιοι Ρίβερ · ο ΜΜΜ ιιιιι ιι ιιιιιινιιὡοιοιι στον 0ιιοοιινοιιοιι
ΑΠοκσλυιιτικοε ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΔΛΗΣ στο <<θΡ8»
ΤΣΑΜΠΑ:
`Β χ Δεν θο δώσει ολλο
'Μεριθὡριο ο <έΕνωσο»
ἶγιο τον Αργεντινο.
'γιο τον οσοιο Μη
βελτίωσε οσο φορε5
τον Προτοσὴ Με
ως ΗΠΑ ο ΜΠνωΠ0Π0ΗΜ(,
«τοειιιιοει» ΜΜΜ(
ΠΜ το ΜΜΜ" ΜΜΜ
ιΔιεΣ τιΜεΣ Με οεΡγΣι ΣΤΑ 
ΔιΔΡκΕιΔε σον κγκλοοοΡογΝ »ο ,
τον ΔεγτεΡΔ  ο 
· Ζντοβτ5 σε ΜΜΕ Με Σλοβενισ5: 'Κ
“Νο στοΘεοοσοιοΘει ο ΔΕΚ
στον εορωΠοικο χσοτο“