Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
το" ΣΠΟΡ
Δ/ατιις: ο. Νικαῇα”ι^6ιις
Διευθυντής απατα:: ΠΡΑΤ0¦ ΜΑΚΡΗΣ
ῖΞ'ΑΡῖΝ θ |0ΥΛ|0Υ 20" 0 5.0. Β”,
α κώστας ααταραακας. πρααανπτ
τα τεπεαταια ααα κρανια τω
να” Δρσσναπωπω στπν
.. , ' ταν '
και τα ταπεντα τω νεαρ
πω σπεκτπσε α απαμπισκας:
·'Εκει τα· τα μια"
'ΠΜ0 τω. ι· ΌΜ00
πραααντσ στασαατ και στα
σπμιωργια. μπαρει να Μια·
τόσα στα ένα ααα και στα σαρ
“< .πω όριμας για
τπν ππικισ τω. τα" τι
· “πει μεσα και ιτε σπα τα
· . . .
ι σε·
μέσα στα γιιπ·σα και ενώ στα ωτας.
α ' τπς Κ ' για
ασια ΜΜΜ Ν'
ατακα α πραιιν
. αραιιανατιις ααα
' για τα ανήκε·
"Κ ΜΠΟΝ
τω κι· ιι
κακα Μισή. α Νίκας ταις εταίρια" 'Μ
“ως τα” στα σωπεια τω και ¦==ἐ" Μ
στπν πρασππασιι τω στπν ¦ω“¦ "Μ
ΜΗΝ Ο Ο' Πω" ανω" τακακια στον
ιαν6ππ καριερα· απαμπισκα .ι '
·'|'0 Η' "0 ΚΕΡΔΗ! 0Μ Η ομωΝει σ ·σσιππς τΜι““¦ για τπν Με· τω σε
ααπατιματερα ααατπ των παει ασ. ενα μανα μετα τα
τα" τω πρ·τασπιιματας
_ α κακετ ονειρεύεται Νιν" ααα με
_ ταν 0παμαιακσ. α ΜΓιι": “ασε αν.”
. Ρ ¦ στσν καναασ ”ες ενσντιαν τπς τσαρκιας
` χ και α ανα" επσιΕε περισσότερα στα
σαμερ πιγκ τω Μαντσ. αππα παραμενει
πρώτωστακσςγιστπσεσπτεσσερα  
. .Δ αν
ΓρὰΦ£ι σ Γ|ΑΝΝΗΣ ΟΜΕΡΝΣ (ΜΜΜ 70!
α νεκρανας εΕτρεμ εναμερώσακε ααα
ταν κατω ότι σεν αρισκεται στα
παρω τω α ιιρασανῶς ασπαιτε· κανω
των εμοσνισεων τω πιππισΔτιι στα
Μπικα τπς παστριας
ΔΕΝ σα ταΕισειμων
εαιαας στα Γκενκ αι
ααΕ"στ. Γαντπτ και
απαιταιι
ια αρωι
ΜΝ αι ιερασραπεακαι· για τις σραΕεππες και
ααα εκει σα μεταρααν ασικώς στα
Γκενκ για να μαααν στπν τεπικπ
εασεια τπς πραεταιμσσισς τως
πριν" τω ααα αρακριματικαα
γύρω ταα τσαμπιανς
Ετσι.. αερα α αεριραατπ “εγκπαματικιι
οργανωαα- στα αασααοαιραι
γ γ ο ειαικας ανακριτιις Γιῶργας Δνσρεσαας
σεν τιιρπσε τπν αραρπεαωενα Πασικσσισ. κασώς α ιιανασαναικας εκανε
Μπωσπ ασπιτικιις παραστασπς. π
απαια εμεινε κρασι τα σκτῶ μανες
και αεν εγινε γνωστα όπως σσ
επρεπε· σε απως ταας εμαπεκαμενως στπν ααασεσα. μεταΕα των
αααιων και α πρόεδρος τας ΜΕ
σααμαιακας. καπως ιπσρινσκπςι
αΧ|'||"|ῖ"¦α 0 '0""|¦
.Πω κανει εντααασπ πώς ααεπεα·
σε αιιτα τα Μακ α καριας ανακριτπς.
γιατι πρακειτσι για εναν ισιαιττρα
τασρκιι ναιακα και σικαστικα
αςιτωργα σ ιι ωγκεκριμενπ
ααραπειιμπ ταιαερει απαπατπ
σκαρατατα τας σιααικασιας·. οικω·
α αικῖαΡ σα εκει σπα
ταν κρανα τα πρασεκες
σεκαιιμερα να ωραια·
αανω στα στα και να
πρασαρμασει ταν ωΡΤσνιιιι
και ταν που· ατα ππσνα πω
εκει στα μασπα τω
τρια αιπικσ σα ρώσων αι αρωτασπιιτες με τα
Γσνσα τιιαρασκειιιιι. τα Βέστερπα ΗΒΗ· και
ταις ενα ια αντιπαπας σα γινει γναατσς τις
επόμενες Μέρες) σ Ματαιώνεται. όπως απο
ασικνων. τα σαιτ· με τα πωπω πιεγπς
πω αταν αραγραμμστισμενα για τις τα τω
μπνσς Μα αααναμιας τας... ασταναμιας
'απ-"σι
και α ΠΤΟ'Ρ'|¦
ο τωασας ααα τι”
απακρεώσεις στα Ειπα
εκασε τα πρῶτα στασια τπς
αυστριας και σα ενσωματων" σιγα σιγα στις
αρααανιισεις τω
σπαμπιακαα
Δεκα πμερες σα
κατσων σι σα
·ερασραιιεακσι- ΜΜΜ"
στα σεπγια κι· με ρυθμό
ταν 8"ι"Μῇ 'ως και αι ιατΕι·ιΕ_
εκααν στα." “τι ΜΝΗΜΩΝ! και
σωστα Μπι” ΜΑ καπ· ααα σαν
στα αεριατερι με επαιτσν στα
τα· πραμα” Φιπικα τπς
στις σα ισαπιω Αυστριας
ι για τα σπα '
πω ανεκα·ρε α εγκριτας ναμικας και
μεγαπαμετακας τπς παριαας
κπι πρασσεσε α
Μακ καιιγιας: .Μα
“Με αι ρωταω· πρα6ραπαν
ταν ακαρατπτα σε ωτα τα στασια
και ειναι απακρεωμενας α εισαγγεπεας να αρατεινει τπν ακαρστατα
αατιι στα Δικαστικό :αμρραπια και
τα σιιμΒααπια να γυρισει τα
σικαγρωια στα στααια
τας ανακριαπς·
Ετις ισ ιωπιω ιι κπιιρασπ τω
πρωτασπιιματας και νεας
αρσεσρσς στα τραπερ αν" σ
πκσνΓΕτκι Μαν· τα ανω· τω
αντιπραεαρω τπς τους”.
Γιώργω παταω. για ταν σύκα
ρσΦει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ισεῆισα '5)
Κοντα πριν 28κμανσ ιταΜ Ματια" της ι'ιαμβένταιις
Νικαπα αεαπι αι τεραΟρὁπεακαι·
:τα και” παικνισι τπς στα
πρασπιιμπισκσ τωανωα Η.”
μ.μ.. Ε" ι και ΜΕ Η· καντρα
σταας ακππραας ΗεΕικανως. ααα
ταας αααιως όμως και" α
των. π ειναι” σσραγπει τιιν
Ματια σταν σμιπα και παει. όπως
τι" α καταικαρας. ατα αβαθή
Εθνικες σμαρες και με ει
ματς στα Πριν ι τις τα
πωσ" και ΜΜΜ)
α ιι κΜντα γινεται για
(200.000 '000. 0000 Ο
Μυαιότες προσπαθούν
να τα ριξων στα 2.5 εκ.
Μαιας ιι· τις μας κα·ααα παπα
πασαγααμενας σεζαν
"πως ενας ετως
τρεχει τώρα για ταρω σ πρατσσππτιις
ταρω · Δεαττρπ πρόωρα για τον αστρα”
τα” τας Κασπώ. Μ καμανα σ Στα
τι εκ. ταρώ αντ·πκαν αι -ερΜπτιικαι- σ 2.5
εκ. ωρὑ στα π αμααα τας καραικπς α 'έσα
στα εα6μενα τωρα Με· από τα Νικαια α
πωπω ιιιστι ι αι ισπαναι επιμενων ατι α
Μ' "||ῖ|
) - 0ΜιΜΜ“ ΜΜ“ί σπαμπιακσς ειναι ακόμα στα Μπα
- Ρ να ασια· Μαν αν”
Ψ στα αμμωνία σ οι ιταπαι
ὁ τακακια. καρό και αι 'Τ' Μ 'ΠΕΗ'
ωρα α Στις σαα.σαα μασαινα απο και περισσατερα πραγματα
των αι στασ·ς και αισπιατῶνω πια παπα πασα
σπαααϋς ταν ιταπσα σπωααιας ειναι α σπαιαιισκας-.
παρτικρα Μπαρτ· α Βικρανας
κια ανα κασιιιΔ
πνακαινῶσπκε σ καταπανσς · απο σιγα
ν και ς ς
ταν Λεω α ·ιπικσ με τιιν Μαριι α σασμαισκας
τμήμα σκσαατινγκ ενσωματώνεται α Μαντεστα
πισω ααα
στα σέρνω α Στα
.Με τα ατακα ΠΗΓΕ' Μ
ΕΠΕΤ! |'|'0 Δνιικται· σ 0
αιιαγενπς σως Μι πια ακππρα ' _
αμανα και σεαρκι τεραστια
Μα" τα ωμμετακπ
σεως απαμπιακως κγῶνες
πρασπασσαμ· να παιξω" εισασρετικσ. ειναι μεγαππ εμπριστασπ να ΜΜρςκ Η αστα τα
παιαισ·. αρσσσεστ α αμσαασναισκσς τεκνικύτ
νερσ και .
ωρα θα Μαι π ιιαακρισπ στα Μπι ° "ΜΜΜ". ωρα ο
Να · ΜΒ ΜΜΜ" πριν". τρααματισμας τω στα ματς τπς
πρεμιερσς στν πτσν ααρσρας
τα Μεξικό· νικπαε κσες
τα ιραν με 78-70
ΜΟΥΡ|Ν|°: ιιθΞΛΩ ΝΑ
ΚΛῖ|ΚῖΗ¦0ΥΜ¦ "Ἡ "ΛΝ!!ιι
:τπν πρῶτα ται·
σανεντεαΕπ Γααω
ως πρωανπτιις τας
Μαντσεστερ Γιααναιτεντ
Εεκσσσρισε ότι στακας
τω ειναι να ΜΜΜ
ταν ωρας" ατσν σρσμα
των εαιτακιῶν και στις
κατσκτιισεις τιταωνι
ααρταγαπας
ή ΜΜΜ ειναι ωνπσισμενας στις
εαιτακιες και τα τεπωταια κρανια τα
τα." σ ων ειναι ατακας μας ιι τκταρτπ
σεσπι τω ταν ισταρισ και τις απαιτασεις
ααα εκει π αμσσα σ πρατιμώ να ειμαι
σαρραπεας και να τα. ως ατακα μας
ειναι να κατακτιισωμε τα αανται
Ειμαι “ω“Μτκ στα Μπακ"
ωσσα στπν Αγρια. επισπμανε απατα
στα" α 58κρωσς τεκνικας
για τακο
ἱ00 ΤΗΝ: 'Μ
"|0 'Η' περσινή 0Βζ0' '00 ·
σταν καιω: ·'ιιταν σκετπ
κατσστρωαι Ήταν σως α
μανασικα στπν καριερα
μαιι πω στν παπακ
Για τπν οιακῶρπσπ
τω μσα π αιιώνα τπς
απακαραωτ ταν
Γκιγκς σ 'ακα να ειναι
ιιρσιιανιιτπς. σως ιι
ΜΜΜ τι” ααα·ασισει
να ωΜωεαεν“ιω 
εακαμαι καπιι τακπ. ιι Μ· Λ . ¦ ' σα τα· σναικτιι· | · Μ ι
Για ταν πρασππ·π τω
τόνισε: των ειναι ααα μια Μακιαανειρα σ Ειναι π κακα πω α κατάνα σα
ικα κι· αν ετων πορτα τπν εακαιρια να
τα Ζααων α τα” τι Μερα αριν ως εμενα
σταν ωΜο α Δεν αγκώναμαιι ιι
πωπω πως στα καταππι·αττρα
σπιτια τας καριέρας μω
. 7 7 ¦ / μεσαία γραμμα σ Με ως"
Για τπν σααασισ ααα
τα Γσσμαιανς πιγκι ·ιι
σπασεισ ειναι ατι με
ενακπει ααα σαν ειμαστε
στα τσαμπιανς πιγκ. γιατι
ιι Μαντσεστερ Γιωνσιτεντ
ειναι τεταιαα ΜΜΜ
σαππαγας α πρεπει να
εαιστρεμααμε εκει·
Γισ τως ΜωΜΜως ατσκως
τω: αν σα σας πιο σώματα σ
Απρ τως τέσσερις. σατα τα
στιγμιι εκωμε τως τρεις σ
'οταν και" και α τεταρτπ
μεταγρασιι. θα ανασανωμε α ατν σα τα
ααασωμε για τπν
παντα· στιγμιι·
Γισ ταν αρκαγα Γωειν
ι κανα .και ρω α
7 κανει ων σα Μια· στα
π σα παιζει ειτε 'εννισρι' ειτε
'αεκαρι· · ποτε κατι
πιγστερα π πια “ιω
πγααπτσ Μ·
σ ΜΜΜ πακπς
και α Μιας κώστας
μας των" να
γινωμε αεκ. Μ
Με. π ΠΕΒ"
ΜΜΜ και σ
ταιιωρα“ς μαιι
ακααααμε τα·
μπαι·ια μας και
Μι· συκωτι
Μ0Π0Μι 4
ικα κας ταπασνσς
κερκαρα
ιι Γιαρταγαπια τισεται
αντιμεταππ τπς αιιαπιας σταν
πρῶτα πμιτεπικα τω Ειπα τρια.
με τπν αναμετρασπ ταν αν·
αστερια τπς αερα να μαγνπτιζει
ΡΟΝ|Π"Τ°
ααα Βρισκσνται για απ ως
σι 'ιραρες ταν αερναντα Σαντ”.
σε πμιτεαικα τω
σεσμσα. ιμσκνων ταν ασ τεπικα ταας στα κρανικα. μετα
ταν τρωματικιι εμαειρια με ταν απατα τα
αμσαα. μετα τα τρωει·
σι αρεταναι ταα ιπρὡαν πρααανπτιι τας
Λαρισας· κρις καωπμαν γινανται α πρώτα
σταν πρῶτα τπς σαμαετακιι στα
ΜΜΜ" στανει ως τα πμιτεπικαι
'00 "002. "0"
αναμετρπσπ τπς
καρσσπια και ειναι
αμ0ιραπσς α πως σ
αν σαν τα κατσωρει.
τα σεσα τω σα
παρει σ 8Μνατ
Ρικαρντσ
καρσσπια
Στα σαμερινα
ιατροι ααα τως παρταγαπως
Μπα. πανω καρτών. α Γωιπιαμ
Για τπν ωραια
τιμωραμεναι
ειναι αι Μπεν
Ντειρις και
παρω Νασαι
ΣΕΛΙΔΑ 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα