Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
η . ξ
. - ζ ί ` .
ο 'Ί :
-' .' ·
ι :  ·
. Ο '
_ι¦ ,
_ ι Ο
ν 5 ·
¦ °. .Ε
Ο ι ^ Τ· κ.
, _ Δ ε.("_“. _ [η
- - ·« α 4. .._ Ι; 7_ 3
Δ μΔ Ι η Δ 'Σ ` ` ί Ν''7`  7 ' - ·ι5 ' .
. - Η ¦ Ι ἡ γ η
ἡ | η 817€ 
. ¦ μ - »
5 Τ . ,μ ._ , · ..
: ν η· > .¦ Τ
ί ενη 'Ο. Τ ' 7
'-πΙ¦.“ · Ο; ἑ:ἐ.7 |- η 'ν
. -¦ 
. | κ
ο _ χ λῇΐε
στούνοΜΜ||ΜΙ
|||||||'|||||'|'|¦1| |'|||
77283 9'603 27
κ| Τ'
κ _, 'Ο'
ΪΒ` δ!
-Ύ `ἐῖἑ
κ  “  νε
'ο ΜΜΜ· Μο
στο· 'ΜΜΜ
σελ. 5
θοῇνος
Μ' ΜΙ"
για τι·
Ι8κοονπ
Φ  ΜΜΜ
ΜΜειπῇ
σελ. 5
εε;- · Ν
·Μ~Μ· ` “ Μπι
8 ΣΤΡΑΤ|ΟΤ|κΟ| ΘΕΜΟ' ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΦΥΜΑΤ|ΩΣΗ - ΣΤΟΝ κΑΤΑΥΛ|ΣΜΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ΗΠΕ'ΡΟΥ
«Μις ΜΜΜ· σαν “ΜΜΜ στι· ΜΜΜ»
Μελ. 7