Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΟ Ο
ΕΣΤΙΑ 
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Μ Τοπικές νεφώσεις τό μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικα μέ πρόσκαιρους όμβρους.Ἀνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 μέ 5 καί στα ανατολικα τοπικα 6
μπωφόρ. 'Η θερμοκρασία έως 34β.
Τετάρτη 6 Ίουλἰου 2016
Σισόη όσίσυ του μεγαλου. Λόυκίας, Ἀπόλλωνίσυ,
'Επιμαχσυ, Ἀλεξανδρίωνσς μαρτύρων
Σελήνη 2 ήμερών
Ἀνατσλή ἡλίου θ.09'- Δύσις 8.5]'
Καταχωρίσεις:
Ἀμερικης 9, τ.κ. ]Οθ72, Ἀθηναι, ίπίο@εεύεπεννερτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] Ο 822088], Φαξ: 2]Ο 824807]
Ἀριθμ. φύλ. 4049] |Τιμή ],5Ο€
2]Ο 8220482, Συνδρομές: 2] 8 Ο] 70870 - 2] Ο 8227870
"Ετος ]280ν
*Ο φύλαρχ0ς
καί ή Βασίλισσα
αΜΜ·Μ*
μω%ΜωΜ“
ΨἩΜΜΜὴ
ΑΜΜ“ Μ
8ωωω“?Μ“ω
ηωΜΜ η*
”ΜὴΜΝ
ΜΜΜώΜ
Ἡ *κού-.ΜΜΜ
” ωΜΜ·“
ΜΌΒ θα
Εὐθύνη Τσίπρα
και οχι
Βαρουφακη
Περί τών δρώμενων τού 2015 καί ἑντεύθεν
ΣΤΗΝ έπέτειο τού «όχι» τών
Ἑλλήνων στό τρίτο Μνημόνιο,
έξελίσσεται μία συζήτησις σέ
δύο σκέλη: Τό πρώτο, πού θα μπορούσε να όρισθεῖ καί ώς «Πλανο
Α», συμφώνως πρός τίς χθεσινές
αναφορές-κατηγορίες τού ύπουργού ῦΕπικρατείας, κ. Παππα, καί
τού πολύπειρου ύπουργού Έξωτερικών, κ. Κοτξια, έβλεπε παραμονή στό εύρώ καί πέμπτη αξιολόγηση.
Ό κ. Βαρουφακης έπεδείκνυε
τόν°Ιανουαριο τού 2015, μετα τήν
έπικρατηση τού Σύριξα στίς έθνικές έκλογές, μία «περίεργη» διαθεση. Πρότεινε στίς κλειστές συσκέψεις στό Μέγαρο Μαξίμου,
χιση τών διαρθρωτικών αλλαγών
τού Μνημονίου Ζ, χωρίς μακρές
διαπραγματεύσεις καί «συμφωνία
στό “καί 5”ῦ», όπως ύπεστή ριξαν
αλλοι κυβερνητικοί καί ὁ Πρωθυπουργός.
Παραλλή λώς, κυκλοφόρησε τό σύγγραμμα τού Ἀμερικανού
οἱκονομολόγου κ. Τς. Γκαλμπραιηθ μέ τίτλο «Καλώς όρισες στήν
μαρτυρική αρένα» (έκδ. Πατακη).
Ό κ. Γκαλμπραιηθ εἶχε αναλαβει
να στηρίξει τόν κ. Βαρουφακη τό
«μοιραίο» έξαμηνο τού 2015 στήν
συγκρότηση ἑνός «Πλανου Β» για
τήν περίπτωση πού οἱ συνομιλίες
κατέρρεαν καί ακολουθούσε ή δρομολόγησις έξόδου της χώρας από
τηση μέ τόν κ. Γκαλμπραιηθ, αναφερόμενος στούς πολίτες πού τον
έπευφημούσαν στούς δρόμους, διερωταται: «Θα έξακολουθή σουν
να είναι μαζί μας όταν κλείσουν οἱ
τραπεξες;»
ῦΕρώτημα: Μήπως ὁ πρώην
ύπουργός Οἰκονομικών κ. Βαρουφακης αποτελεί τόν ἰδανικό «αποπομπαῖο τραγο», καί ύπεύθυνος για
τήν πολύ αρνητική ἐξέλιξη στήν
πορεία της χώρας εἶναι αὐτός πού
ακολούθησε τό «Πλανο Γ» πού, τελικώς, έφαρμόσθηκε; Ό έχων τήν
ειὅθύνη καί για τόν διορισμό Βαρουφακη ώς ύπουργού Οἰκονομικών,
Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας;
 αλλα καί στα ύπουργικα συμβού- τ . . ¦ . , ε _
ΜΜΜ η ΜΜΜ* λια. χα συνεχισθεῖ τό πρόγραμμα ἑῖ5:$ἔζ  πώ·
"ώ Φ  πού ειχε αφησει στην μεση η Κυ- ι Γ ω θ . . _ 
ά   βέ ν σι τών κ κ Σα α-Βενιξέ- οκ. κ μπραιη περιγραΦειανα
Μ “Μ* Με) ἔαἐἀτ ¦νἑ ὁσἑμαἐ αῦτ, ὁ λυτικατό«Πλανο Β». Θύελλααντι- ξ Πώς περιγραφεί
 ' .η ρ  η η° δρασεων προεκλήθη σχετικώς. Ο Γκαλμποαιηθ Μό βιβλίο
 κ. Βαρουφακης προεκρινε δηλα- πω τὴν ἔἔοὁο ἀπό τό εῦΩὡ
 δή ώς «Πλανο Α» αμεση ὁλόκλή- Τόν Φεβρουαριο τού 2015, ὁ κ.
” 3 λογήσεως καί συνέ- Βαρουφακης, προφητικα, σέ συζή_ω ΜΜἀΜ ρωση της @ο
“ΜΜηΝΜ
“ὺ*··ΜΌ
Μωὡ*ΜΜώ*Μ 3Ε | | 3!
“·Μ““ πεκτεινεται το αβατο
ΜΜωΜω
ΜωΜΜ Μ” ~ 3Ε |
“Ν ο· Μα των αρχειων
Μ “Μ Μ Ἀποθρασύνει τήν ανομίαἡ έλαστικότης τών Ἀρχών
μω·ΜΜωΜω Η ΠΕΡΙΟΧΗ τῶνἘζα . . . . . . . . .
ρχειων χα- ευρισκουν καταφύγιο και οι δια- οι πανεπιστημιακοι διδασκαλοι
Μ”% Ἡ ρακτηρίξεται ώς «αβατον», στό κινητές ναρκωτικών.“Οσο όμως πού τήνσυγκροτούν τήνΣύγκλητο
η" |" Ν ' 'Β 0π0ῖ0 Ουδείς τολμούσε να πλησι- αντιμετωπίζονται μέ έλαστικότη- αρκούνται να καλέσουν «τήν αμα| | η | Β ¦ Ν · ¦ η ¦ |' ' ¦ ¦ ασει μετατἡν δύση τοῦ ἡλίου. Κἀ- τα, όλοι αὐτοί αποθρασύνονται. δα ή τίς ομαδες πού έχουν καταλα ποιες ημέρες πορειών ή διαδηλώ- . . ει τό έν λό ω κτί ιο να απο ω 'Χ δ β γ ρ χ νη
 σεων, ή καταστασις αύτή της πα- , αρἶκτηρισΡκο Μέρα ειγἔα σουν ἀπό αὐτῶι
Μ*ΜΜὁω ρανομίας έπεκτεινόταν μέχρι τήν "ποιας απαΡαΡεκτωΞελασΡΚη9 Ε , ν Ι 7 ,
ΜΜΜΜὡΜϋ ὁδό Πατησίων, ἡ ὁποία έκλεινε ωμΞεΡιΦ0Μας0τελειητρωω; ΥπαργειεραιεςανεΜ0γ η
 στό ῦΨος τοῦ Πολυτεχνείου) τό τη αποφασις της Συγκλητου του πιστευει οτι η παρακλησις αυτη
 κτίριο τοῦ ὁποἰου ἀποτελεῖ τό σὐ_ Οἰκονομικού Πανεπιστημίου για θα εἰσακουσθεῖ; Ἀπεναντίας, μπο νηθες ὁρμητἡ ριο τῶν κάθε μορΦῆς τό παρακείμενο διατηρητέο κτί- ρούμε να είμεθα βέβαιοι ότι τό καΚ  ἀναρχικῶν πού καῖνε διερχόμενα ριο στήν διασταύρωση τών ὁδών θεστώς τηςανομίας θα συνεχισθεῖ.
 αὐτοκίνητα καί λεωΦορεῖα.Ἀλλη Δε ριγνύ καί Μαυρομματαίών. Τό “Οπως καθεστώς ανομίας έχει κατα*Μ  ΜΜ” ἑστία παρανομιών εἶναι τό ἐκεῖθεν κτίριο τελεί ὑπό καταληψη έπί δε- στήσει αβατον καί τό Πεδίον τού
ω α ὁΜ της Λεωφόρου Ἀλεξἀν8ρας κτίριο καετία.<Η ένδεδειγμένη τακτική Άρεως, όριοθετώντας κατα καΗ" “Μ τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημί- θα ήταν να ένημερωθεῖ ὁ Εἰσαγ- ποιον τρόπο μια συνεχώς έπεκτειδΒΜ" ου (πρώην ΑΣΟΕΕ), τό ὁποῖο έχει γελεύς καί να κληθεί ή Ἀστυνο- νόμενη περιοχή τού κέντρου στήν
γίνει κέντρο παρανόμων μικρο- μία να έκκενώσει τό κτίριο καί να ὁποία σιγα-σιγα οἱ νομοταγεῖς ποΖ πωλητών, όπου, κοντα σέ αὐτούς, συλλαβει τούς καταληψίες. “Ομως λίτες βλέπουν να μήν έχουν θέση.
Σ ί Τ” < ί
Μ ε 2 ο 2 2
 μέτρο Α πλες, αναλογικες σκεψεις...
σέ όσους συνταξιούχους
έχαἙαγτό ΕφΑΣ  *Μ·Ψὑ”   κ -πκρ···=
ηχ εςοκ. ιώργος α- ω” ω” _ Μ* ΔΝ· η.. ” Ἡ “Μ
Τρούνκσλος. Η· Μ* ·=ΜΜ  η” 
Μ _η “Η *Μ _·ω Μ Ψ
ΜΜΜ φα ως” ωΜΜ··*· ηὐΜ_*·:_“” ΜΜ··Μ·
μπακ τσΜΜ·· ΜΜ·”ψ ΜΜ“" "ω
Ενδεκ9 ΟΙἘΟϋνΤ8© δι· ·"_”··Μ Μ|·ΜἩ _η”“_“ὴ
εκδικουγ τεοο8ρ8ις Τη- ωΜιωω·ω ·Μ ·Μω“Μ “Μ.*·
λ:γ)τιικε9Φε.“-ἈἩε ΜΝ ωΜ··Μ“ η“~···*Μ .οτα-ωωη”
ζηΤἔ:ἔἔ ἔΞἑᾶἐἔ?ἑμο' Μ'_* ή” -·Μ“_'Μ *Μ η”
' ·“*-_Μ· “·ὴ*ωω“ Λκ"· Μ*” "Πω-ὅ' *Ο
Μ Β"””ὑ” *~- ὡ_ Π
“Μ ·ΜΜ··* κΜΜωω “Πω-.Μ-ω· Έ
α ““η“·” ··Μ Μ ὴ·Μ“Μ
Στις 2 Οκτωβριου οι -&Μ_ὐ|· *“ω”Μ _°“"
Ούγγροι θα κληθούν ή' Μ||= |_' ·Μ”Μ”_ ”*_ὐΜ -_'_·“··
σἶίς Κόλ"ες.σΤβ δΠμο' * ”“'"ΏΜ' ω”·ωω“ _
_ Π · Μ Μ”ὑ“ Μ
ψηφισμσ γιο Το ευρω ω “* 4 Μ" ΜΟΟΝ” ή
παϊκό σχέδιο κατανομής Μ τσκ” ω α Ψ “ω
των προσφύγων. Η' Η” ·ΜὐΜΒ -Ἡ “ή ω* ω *
Μ·ω η·ω*η*· ηω·ω··ῳ =”*““ώ
:ο ·ω*Ω*ω “Μ'“* Μ
| | | ·_·Μ··Μ -Μω*“ ωρα” °-““
; ·Μ__ὑΜ ή··“·ΜΜ Η* "Μ
9 , Ρ Ί ί Ο] '3,
Εὐρωπαίκή
περιδίνηση
Γραφει ὁΜΕ 
ι. ο ψΥΧ|κοΣ κεραυνός έχει ύπερβεί τήν ένδοευρωπαϊκή πραγματικότητα. Τό Βιεχίι ύπήρξε
έπιση μσπσίηση πρσσυ μφωνη μένων.
Ἀνέκαθεν τό 'Ην. Βασίλειο αποτέλεσε εύ ρωπαϊκή ίδισρρυθμία. 'Η χωρα είχε εξαιρεθεί τού
σχεδιασμού πολιτικής ένσπσίησης. Ούδέπστε
μετέσχε τού εύρω. Ἀντίθετα, ή λίρα είχε απόβληθεί (]θ.9.92) τού συστήματός των εύ ρωπαϊκων ίσστιμιων (8.Μ.Ε.). Είχε απαλλαγεί καί κοινωνικής μέριμνας μεταναστών.
Η. 'Ο κρίσιμος διαχωρισμός πρσύπήρχε, λοιπόν, τού Βτεχίι. Τό 'Ην. Βασίλειο μετέχει (φύσει)
τού Εύρωπαϊκσύ Οίκσνσμικσύ Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
Λόγικως, ὁ δεσμός του πρός τήν 'Εν. Εύρωπη
θα καταλήξει παρεμφερής πρός τόν της 'Ελβετίας. Τό Οίιγ θα είναι, καπως, όπως ή Ζυρίχη ή ή
Γενεύη. 'Επί τέλους, ή 'Ελβετία απέρριψε ένταξη στήν 'Εν. Εύρωπη. Τό 'Ην. Βασίλειο, αντιθέτως, αποχώρησε μετα μακροχρόνια θητεία. Καί
παραμένει, παντα, μέλος, ίσχυρό μαλιστα, τού
ΝΑΤΟ, στρατιωτικής έκφανσης της Εύ ρωπης.
Η'. Οίκονσμικως, τό 'Ην. Βασίλειο έχει παραδόσιακή έπιρρσή, κατ' έξοχήν, στίς σκανδιναβικές χωρες (Σουηδία, Νορβηγία, Δανία). Στόν
αντίποδα, ή Γερμανία έχειδυνατή έπιρρσή στήν
όμαδα κρατών τού νιωθω (Τ σεχία-Σλσβακία,
Πολωνία, Ούγγαρία). Στό περιθώριο των ήγεμσνικων διαμόρφὡσεων περνούν Γαλλία καί "ταλία.
Ἀδυνατσύν, αμφότερες, να δαμασσυν τα δημόσια χρέη. Ζητούν έλαστικότητα τού νομίσματός.
Συνέχεια στήν σελ. 8
· Ἀμερικανοί ἐπιστή
μονες ανέπτυξαν ένα νέο
έμβόλιο ΕΝΑ τό ὁποίο
μπορεί νά παραχθεί μέσα
σέ μία έβδομάδα καί τροποποιείται εύκολα γιά
διαφορετικές λοιμώξεις!
Αύτό θά έπιτρέψει τήν
αμεση αντιμετώπιση έπιδημιών. ”Ηδη ύπάρχουν
ανάλογα έμβόλια ΕΝΑ
κατά τού ίού ”Εμπολα,
τού ίού τής γρίπης ΗΙΝΙ
καί τού τοξοπλάσματος
(συγγενικού τού παρασίτου πού προκαλεί έλονοσία), τα ὁποία απεδείχθησαν αποτελεσματικά
Ι00% σέ πειραματόζωα
Ἀκόμη ένα θαυμαστό έπίτευγμα, από αθέατους
ήρωες.
ο Μία κυρία από τήν Κοζάνη ήλικίας 82 ἐτῶν τελείωσε τό Γυμνάσιο μέ
Ι26 καί έτοιμάζεται τώρα
γιά τό Λύκειο! «Ποτέ δέν
είναι αργά, ό άνθρωπος
είναι δυνατός καί Τά νικάει όλα» εἶπε ή κ. Σουλτάνα Γ κέσού έξηγώντας ότι
Με ημέρα τῆς άνεξασ
τησίας τών ΗΠΑ, ή μεγάλη κόρη, Μαλία έγινε
Ι8 ἐτῶν. Καί ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος δέν δίστασε
νά ξεκλεψει δυό λεπτά καΤά τήν ΜΜΜ πού έγινε στόν Λευκό Οίκο γιά να
τραγουδήσει τό «Η8ρργ
ΒίττΙ1όεγ» στήν αγαπημένη τού κόρη καί ταυτοχρόνως νά «κλέψει» τίς
καρδιές τών Ἀμερικανών.
Ἀνακοινώνοντας τό γεγονός, προσέθεσε μέ τό γνωστό του χιούμορ ότι «είναι
στά καθήκοντα τού πατέρα νά ντροπιάζει τήν κόρη του»! Καί τραγούδησε
κάνοντας τήν Μαλία νά
πέσει στήν αγκαλιά του...
Ο Ξέρετε πού βρίσκεται
τό ακριβότερο ξενοδοχείο
τῆς Εὐρώπηε Στήν Ἑλλάδω Συμφώνως πρός έρευνα τού Ι¦υΧιιτγ-Η0τεΙ5.
σαιτ, είναι στό Κρανίδι,
καί τό φθηνότερο δωμάτιο στοιχίζει Ι. 779 εύρώ
τήν βραδιά! Στήν πρώτη δεκάδα θά βρούμε ακόμη ένα ξενοδοχείο στήν
Σαντορίνη -καί άλλο ένα
στήν 20άδα-, ένα ξενοδοχείο τής Γαλλίας καί όλα
τά ύπόλοιπα στήν 7ταλία. Διερωταται κανείς
ποιοί μένουν σέ αὐτά τά
δωμάτια.
ήθελε νά πάει στό Γυμνάσιο, αλλά ήλθε ό πόλεμος,
έγινε μοδίστρα παντρεύθηκε έκανε 4 παιδιά πού
τής χάρισαν 6 ὲγγόνια καί
4 δισέγγονα πήρε σύνταξη, καί τώρα πού Τά παιδιά παντρεύθηκαν, σκέφθηκε: «Ά ντί νά πάω στό
ΚΑΠΗ δείι πάω στό σχολείο;» Ἀξιεθταινη. Ύποκλινόμεθα
ο Ἡ Βιέννη αποτελεί
πλέον έναν από τούς πιό
δημοφιλείς προορισμούς
γιά τούς Κινέζους. Κατά τόν έπί κεφαλής τού
Όργανισμού Τουρισμού
τής Βιέννης από τό 20]0
ό αριθμός τών Κινέζων
τουριστών στήν αύστριακή πρωτεύουσα έχει σχε
δόν τριπλασιασθεΠ Τό
20Ι5 ήταν Ι62.000 αριθμός πού αύξάνεται σέ έτηστα βάση.
Ο Συγκινητικές καί άκρως
τρυφερές στιγμές έζησε ή
οίκογένεια Ομπάμα Προ
Διαβάστε τό αρθρο
«Ταινία προφητική»
ΜΣ"(σελ. 3)