Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Ο ΛΟΓΟΣ
·οεοε“εν@οΜ“ει ΗΜΕΡΗΣ|Α Π0Λ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝ0Μ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΣΤΟ εΔΩΛιο ισα ΑΤΟΜΑ, Δικιιι·οΡοι, ΔικΔΣΤΕΣ κΛι ειιιχειΡι-ιΜΜιΕΣ
Ανοιχτό το
ενδεχόμενο εξειωιικής
για Βαρουφόκη Μ
Ο' ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΔ' Ο' ΠΕΡΙΟΡ|ΣΜΟλ
 'ί  'Η
Σε δημόσια διαβούλευση το
νομοσχέδιο για ην ιανηιικόιηια
των δημοσίων υπαλλήλων
Σελ.3
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
<<Πρααινο φως» για Την
επένδυση στο Ελληνικό
Κλίμα Μαρίας
"Στα συνύντπσπ με τον πρόεδρο τπς
Κίνας. κ. Στ Τ:ινπίνγκ, επισφραγίσαμε τπν αναθόθμισπ των ελλπνοκινε2ικών σχέσεων", αναφέρει ο 'Ελλπνας
πρωθυπουργός, Αλέ€ιις Τσίπρας. στο
Νικ".
Μπροστό μας ανοίγεται μια νέα λαμπρή περίοδος συνεργασίας Ελλαδας
και Κίνας, σπμείωσε ο κ. Τσίπρας,
κατά τα συνόντπσπ που είχε στο Μέγαρο του Λαού. στο Πεκίνο. με τον
Κινέεο Πρόεδρο.
Ο κ. Τσίπρας τόνισε, απευθυνόμε
2αωριι απεργία
σε Μετρό. ΗΣΑΠ
(Οπε Με", Οπα Ποσα) για τα διασύνδεστι τας Ασίας με τιιν Ευρώππ. δίνει
μια νέα προοπτική σε παγκόσμια κλίμακα για τπν ειριίνπ και τπν ανόπτυ·
νος στον Πρόεδρο τας Κίνας. ότι σε
   μια περίοδο σύνθετα και δύσκολπ για
Με ;;: μιν παγκόσμια οικονομία και εσω
;:' στρέφειας για τον δυτικό κόσμο. το
Από τπν πλευρό του, ο Κινέ:ος Πρόεδρος επισήμανε ότι του έκανε μεγαλπ εντύπωσπ π δέσμευσπ του κ. Τσίπρα να προωθήσει στιμαντικα και να
ενισχύσει τις σχέσεις συνεργασίας κι·
νας-Ελλόδας.
Μετα τα συμφωνία για το λιμανι του
Πειραια. θα ενισκύσουμε περαιτέρω
τις σχέσεις των δύο χωρών σε ένα νέο
επίπεδο, ανέφερε ο κ. Τείνπινγκ και
κατέλπξε: Η Χώρα σας έχει διώσει τις
πιο δύσκολες στιγμές και ως φίλος
είμαι χαρούμενος που π Ελλάδα ανοίξει μια νέα σελίδα ανόπτυξπς.
Ο λογικός
Αναβλήθηκε
πριν καν ...αρχίσει
ΣΒ] εα 5