Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΣΧΥΡ0Σ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΡ|ΝΛ|(Η
5 'ΜΑΙΟΥ
2016.
κτιθημερινἡ
Αθλητική
Εφημεριδα.
Δρ. Φύλλου
181 ι .
Τιμή '|.3° €
Ο πρόεδρος ναν
Ολυμπιακοί·
ανιψπὲκει στον
διαγωνισμό
με ιην :Παρέα
"Αλιερ Εναν"
Τα νέα κόλπα των “εΕννηντὡν"
εναντίον τα· ολυμπιακού
Η ΜΜΜ" δεν νιτιιλιιΜνει
από πιέσεις να· διαφόρων ετων
@νι-089 ·ιιλιιφωζέΜ·νολΜΜ
ν"ΤΕΜΣ· °  `
Δ 'ρ Ι'“¦ β 
ιι°:-ῖΕῖι“ινιτιι··
Ο Βικτορ Σοκ . τ ι ε 8 στις
ΠΠἱκτΣς του · "ΞΣκινἀμΣ τη
σκληρή ὁοι5λΣ1έ1”¦ ΣΜΣ κΘΣς ο
ΙοΠι1νὁς · Εκτός ο [Πινκἐιρας
τι· ΨΜ`ῳν ι ι “
θρυλος και ΣιρτιιροΠουλος
Μ, ο κ .. ψ.“.| ην-κΞ.|`
εζΠι1ζουν και τον οι)υΠτρ
ι ,Μ_ ¦ 'Με ι
σκορΡρ, Ερικ Γκριν· Στο
.ι` ¦- . .
ΒωΠΠιεΓ ΒΕΜΠΟ του Λας
, “ο ι . κι ·
Βιγκτ1ς οι Σζ2'2.ιζΣις
 Μπι:
  Στον "ετων
ΑλμΠἔ`Ρτο '
νινΒΜνιν!
 Ἡ`< ι ιν β Η
· ΕΡΧ£ιαι
Και ανακοινώνεται Μι' κ
ο γκολκἱιι£ρ ο Δεν Σἰνῖ11   έ
ΙσΠΠνὁς · 01 Προτασεις ν1ἑ1ἴ % 
Δουζ, Οτοὁι1, ΜΠἑτο · Ποιοι χ”
έιλλο1 Σἱνσ1 στην αγορὰ 7 ` Έ
Το απόλυτο
η       ·  Η" σχολή
ι Ζ!!
"Η" ΡΕ" · ι  ι ι,  τωνΠνκὡνΗερὡν
το “ΜΤΒ'|ἩΜΕΜ” ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΗ" ΑΝΕΜΩΝ
ΜΝΗΜΩΝ"
Π' ΜΜΜ!